Wilhelmus Dischlied

A.C.W. Staring

Zingbaar, op de wijs van het oude Volkslied; mits de zingende, na het laatste woord van den vijfden en zesden regel, eenige nooten aan een speeltuig overlate. Dit moet geschieden bij alle mij bekende Wilhelmussen.

"Wilhelmus van Nassouwe"
   Gij waart der Vaadren zang:
Een band van liefde en trouwe
   Bleeft GIJ sinds, eeuwen lang!
Waar onze Wimpels zweven -
  Ons Vaandel staat geplant,
Wordt GIJ steeds aangeheven,
  Gij Lied van Nederland!

Het beeld van vroeger dagen
  Treedt vòòr ons op uw stem:
Toen WILLEM 't al dorst wagen,
  En Held bij Held met hem;
Toen, stralend van den hoogen,
  De Dag blonk door den Nacht,
En de Eendragt klein vermogen
  Tot Groei en Grootheid bragt.

Paar gij dan ook uw toonen
  Aan 't klinken der bokaal;
Wee rgalm voor Neêrlands Zonen,
  Als feestvreugd heerscht bij 't maal!
"Wilhelmus van Nassouwe"
  Gij waart der Vaadren zang;
Gij waart een Band van Trouwe;
  Blijf gij 't nog eeuwen lang!


Uit: A.C.W. Staring, verzamelde gedichten, 1981, A.P. ten Bosch Boekverkoper, uitgever Zutphen, herdruk van de volksuitgave uit 1869

[ Het Wilhelmus A.C.W. Staring pagina] [Coster pagina]

Bezorgd door Joachim Verhagen.
Opmerkingen aan: ljcoster@dds.nl.