Joost van den Vondel (1587-1679)

De Boeren Categismus

Gespreck tusschen Boer en Student

Aş. 1628
BOER.
Ick bid u: onderwijst myn botheyt.
Wat is de faculteyt der godtheyt?
STUDENT.
Vier esels sotter als de sotheyt.
BOER.
Wel, sijnse aen de blaeuwe steen
Niet van de leuterkay gesneen?
STUDENT.
Al diese kennen seggen: neen.
BOER.
Hoe? Maeckt de muts dan geen docktooren?
STUDENT.
Ja, somtijts wijsen, somtijts dooren.
BOER.
Hoe kentmen esels?
STUDENT.
                              Aen haer ooren.
BOER.
Wie siet haer dan voor menschen aen?
STUDENT.
Die waent een beest voor mensch mach gaen,
Alst kan op achter pooten staen.
BOER.
Sijn dan dees esels sonder reden?
STUDENT.
t’Blijckt als sy t’volck ontslaen van eeden,
Geswooren aen haer overheden.
BOER.
Dat dient als onkruyt uytgewiedt;
Ons salichmaecker leert dit niet,
Die ’t volck gehoorsaemheyt gebiet.
Wie port haer aen tot sulcke rancken?
STUDENT.
De boden van Synodes bancken. (*)
BOER.
Tis tijt die boeven af te dancken;
Sy grijpen na der staeten staf.
Best maecktmer verckens-drijvers af,
Gemest met spoeling en met draf.
STUDENT.
Tsou Kloppenborch te byster passen,
Stadts-beedlaer, die, nu op gewassen,
Sijn voester-heeren wil verbassen.
BOER.
Al was t’ondanckbaer kreng gestroopt,
Gebraden en met Smout gedroopt,
’k Wedt sich geen hont om ’t aes verloopt.

Geapprobeert in de consistori van de Poeetsche Faculteyt