Joost van den Vondel (1587-1679)

PSALM CXXII.

Aº. 1643
WIJZE: BEATA IMMACULATA,

1.

Alziende, die in de bogen
Des hoogen Hemels zit,
Ik heffe van hier mijn oogen
Naar U, mijn eenig wit,
Van U verwacht
Ik, dag en nacht,
Alleen mijn heil, en troost, en kracht.

2.

Want even, als dienaars plegen
Te zien naar ’s Heeren hand,
De dienstmaagd ook wacht den zegen
Van harer vrouwen’ hand;
Zoo oogen wij
Op God, dat Hij
Ons, uit genâ, genadig zij.

3.

Ontfarm U, ontfarm U over
Ons allen, ieders smaad;
Nog hoont ons de rijke grover
Door hovaardij, en overdaad,
En ijdelheid,
Die hem verleidt;
Zou dat zijn tong de deugd miszeît.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001