Joost van den Vondel (1587-1679)

MARIA STUART.


GETUIGENIS
UIT

KAMDEEN

ELIZABETHS HISTORIESCHRYVER.
EEN PROTESTANT.

 Dit was het jammerlijck einde van MARIA, Koningginne der Schotten, dochter van Jacob den vijfden, Koningk van Schotlant, Nichte van Henrick den zevenden, Koningk van Engelant, uit des zelven outste dochter geboren, en oudt zesenvoortigh jaeren, het achtiende jaer van haer gevangenisse: d’allerstandvastigste Vrouwe in haeren Godtsdienst, uitnemende Godtvruchtigh, boven mate kloeckmoedigh, voorzichtigh boven den aert der der Vrouwen, en overschoon en bevalligh; en te stellen onder het getal der Vorstinnen, die uit haeren geluckigen staet in ellende vervielen. Noch een kint zijnde, wertze van Henrick den VIII, Koningk van Engelant, voor zijnen zone Eduart; van Henrick den Tweeden, Koningk van Vranckrijck, voor zijnen zone François, om strijt tot een schondochter aengezocht; in haer vijfde jaer na Vranckrijck gevoert, in het vijftiende aen den Dolfijn getreuwt. Zy bloeide als Koningin van Vranckrijck een jaer en vier maenden. Nae haer gemaels overlijden in Schotlant wederkeert, en met Henrick Sturart d’Arlei herhuwt, baerdeze Jacob, den eersten Monarch van Groot Britanje. Zy wert van haeren bastertbroeder Mouray, en andere ondanckbare en staetzuchtige onderdanen vervolgt, van het Rijck afgezet, en in Engelant gejaeght; van zommige Engelschen (naer het gegevoelen der degelijcksten en vreemsten) genegen hunnen Godtsdienst te behouden, en Elizabeths behoudenis te zoecken, verschalckt; van anderen, ijverigh om den Roomschen Godtsdienst te herstellen, tot heel gevaerlijcke raetslagen aengeport; en onderdruckt door de getuigenissen van haer afwezende Sekretarissen, die door loon omgekocht scheenen. Neffens haer graf weert dit grafschrift geplackt, en terstont afgeruckt.

VOORBIJGANGER.

MARIA, KONINGIN VAN SCHOTLANT,
DOCHTER DES KONINGS VAN SCHOTLANT,
WEDUWE DES KONINGS VAN VRANCKRIJCK,
BLOETVRIENDIN EN NAESTE ERFGENAEME
DER KONINGINNE VAN ENGELANT;
BEGAEFT MET KONINKLIJCKE DEUGHDEN,
EN KONINGKLIJKE GROOTHARTIGHEIT,
EEN RECHTSCHAPEN KONINGKLIJCK LICHT;
HET CIERAET ONZER EEUWE;
LEGHT HIER DOOR EEN BARBARISCHE WREETHEIT
EN TYRANNYE UITGEBLUSCHT,
NA DATZE DICKWILS, DOCH VERGEEFS,
ZICH OP HET RECHT DER KONINGIN BERIEP.
EN DOOR HET ZELVE EERLOOZE VONNIS
IS MARIA KONINGIN VAN SCHOTLANT,
EN ALLE KONINGIN HAAR NAZATEN,
DOOR MET BEROVEN VAN HAEREN STAET, EN GELEDEN HALSSTRAF,
ONDER HET GEMEENE EN GERINGE VOLCK GEREKENT.
EEN NIEUW EN ONGEHOORT SLAGH VAN BEGRAVEN,
DAER DE LEVENDEN BY DE DOODEN GELEGHT WORDEN;
WANT GHY MOET WETEN, DAT, MET DE HEILIGE ASSCHE
VAN DEZE HELDINNE MARIA,
HIER DE MAJESTEIT VAN ALLE KONINGEN EN VORSTEN
GESCHENT EN TER AERDE LEGHT:
DOCH DEWIJL DE MAJESTEITSCHENNIS
DEN KONINGEN GENOEGH HUNNEN PLICHT AENWIJST,
ZOO ZAL ICK STILZWIJGEN.

VAER WEL.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001