Joost van den Vondel (1587-1679)

Adonias of Rampzalige Kroonzucht.

A║. 1661

INHOUD.

Prins Adonias, koning Davids oudste zoon, kroonzuchtig in dan aard en gesteven door inbeeldinge van zijn voorrecht, stond, met heimelijk verstand van aartspriester Abjathar en veldheere Joab, vergeefs naar het rijk, dat hem mislukte; want de vader liet, uit kracht van Gods bevel, Salomon koning zalven en ten troon voeren. Kort na Davids overlijden hervatte Adonias (met kennisse der gemelde wederspannigen, uit kracht van Davids uitersten wille, ten hove met de nek aangezien) dien aanslag, doch onder schijn van, door voorbede der koninginne Berseba, schoone Abizag, Davids ongerepte weduwe, bij Salomon ten huwelijk te laten aanzoeken; maar de jongste broeder rook de schalkheid van den oudsten, belastte, na rijp beraad, Banajas, oversten der hof benden, Adonias en Joab met der dood te straffen, en bande Abjathar buiten en Seme´ binnen Jeruzalem.

Het tooneel is op den berg Sion, in Davids stad;

Hofjoffers bekleeden den rei.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001