Woordenlijst 2e bedrijf — Koning David in ballingschap — Joost van den Vondel (1587-1679)

2 Samuël 12:15 Toen Nathan naar zijn huis was teruggekeerd, sloeg de Heer den kleine, dien de vrouw van Urias aan David had geschonken; hij werd hopeloos ziek
2 Samuël 12:16 En David smeekte den Heer voor den kleine; David vastte streng, zonderde zich af, en legde zich neer op den grond.
2 Samuël 12:17  De oudsten van zijn huis kwamen naar hem toe, om hem te bewegen, van den grond op te staan; maar hij weigerde, en wilde zelfs niet met hen eten.
2 Samuël 12:18 op den zevenden dag stierf het kind.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001