Joost van den Vondel (1587-1679)

EURIPIDES’ FENICIAANSCHE’

OF

GEBROEDERS VAN THEBE.

TREURSPEL.

VERDUITSCHT DOOR J. V. VONDEL.

Aº. 1668.

EEN OUDE GETUIGENIS.


Het treurspel der Thebaansche Gebroeders is gepropt met eene barninge van hartstochten; want Kreons zoon van de muren springende, sterft ten besté van zijn vaderland. De gebroedera, zich onderling wondende, geraken om hals. De moeder Jokaste verdoet zich zelve op hare doode zonen. De Argiven, tegens Thebe met hnnne heerkracht opgetogen, worden verslagen. Polynices legt onbegraven. Œdipus wordt ten vaderlande uitgestooten met zijne dochter Antigone. Behalve dit is het treurspel gestoffeerd met tooneelisten' on heerlijke en uitgeleze spreuken.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001