Joost van den Vondel (1587-1679)

De Amsteldamsche Hecuba.

I N H O U D.

Als den Grieken, nadat ze Trojen verdelgd hadden, weêr en wind tegen was, en dat ze hierdoor gehinderd werden, anker te lichten, en naar huis te keeren, zoo verscheen hun bij nacht Achilles’ schim; die belastte hen, dat ze Polyxena zijne assche tot eene offerande zouden slachten. Agamemnon weigerde, de koninklijke maagd ter uitvaart over te geven. Nadat men Calchas om raad gevraagd had de, antwoordde hij, dat dit niet mocht nablijven, dat deze het eenige beletsel der vlote was, en aldermeest Aetysnax, de zoon van Hector, dien men noodzakelijk most ter dood brengen. Waarom Ulysses Astyanax uit zijnen schuilhoek hervoor dede komen, en afstortte van de Sceesche poorte; en Pyrrhus slachtte, op zijnes vaders tombe, Polyxena, die, als eene koninklijke bruid cierlijk uitgestreken, hem Helene toebracht.

Dezes treurspels tooneel is in der Grieken leger voor Trojen.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001