Joost van den Vondel (1587-1679)

HIPPOLYTUS.

INHOUDT.

De stiefmoeder Phædra vecht te vergeefs aen de kuyscheyd van Hippolytus, soon van Thesus en d’ Amazoon Antiope; die geduurende sijns vaders hellevaert, de hooghtijd der maeghd en jachtgodinne Diane viert. D’ onkuysche vrou afgeslaeghen, veynst voor Theseus, haeren wederkeerenden man, verkrachting van den stiefsoon geleden te hebben. Theseus, lichtgeloovigh en verbittert, spilt ten bederve sijns kinds, dat ten geylen huyse uytgevloden was, de derde en laetste bede hem van den Zeegod toegestaen. Neptun bekrachtight sijnen wensch, door eenen gruwelijcken opborrelenden zeestier; waer door des vlughtenden paerden aen ’t hollen raeckende, de wagen gebroken, de voerman wtgeschockt, en verwart in den teugel, door steenen en doorenstruycken geruckt en aen flaerden gescheurt word. Welck droeve maere de koningin so treft in haer beschuldight geweten, datse haeren gemael de waerheyd der saecke ontdeckt, en sich selve den swaerde doorsteeckt. De vader besteenende het ongeval sijs onnooslen soons, ende sijne reuckeloose gramschap verfoeyende, leyd de versamelde ledematen, best hy kan, op haere stede.

HET TOONEEL IS T’ ATHENEN.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001