Joost van den Vondel (1587-1679)

JOSEPH IN DOTHAN

TREURSPEL

1640

INHOUDT

Joseph, des aertsvaders Jacobs en Rachels zoon, van zynen vader gezonden, uit den daele Hebron, naer Sichem, om te zien hoe het al stont met zynen broederen en het vee, ontmoete op wegh, daer hy vast omdwaelde, eenen man, misschien een’ Engel, die hem te recht holp en wees naer Dothan: van waer de gebroeders, den uitgestuurden ziende genaecken, raetsloegen (uit haet en vyantschap om zijn aenbrengen, en nayver over zijn droomen, oock om de groote liefde, die de vader dezen, boven andere zoonen, toedroegh) om hem te dooden en ’t lijck in eenen kuil te worpen; waer tegens zich Ruben, d’oudste broeder zettende, by hen aenhiel de handen met zijn bloet niet te besmetten, om alzoo den gehaeten uit doots gevaer te redden. Joseph, ondertusschen aenkomende, wert den veelverwigen rock uitgetrocken, en in eenen droogen put gelaten. Dit beschickt zijnde, zagen zy, onder het eeten, de Ismaëllers en Madianners, van Galaad komende, met hunne kameelen, geladen met balsem, myrre en kruiden, voorby trecken naer Egypten: by welcke gelegenheit Judas riedt Josephs leven te verschoonen, en hem aen deze gelegenheit Judas riedt Josephs leven te verschoonen, en hem aen deze vreemdlingen te verkoopen, gelijck geschiede. Ruiben, hier niet tegenwoordigh zijnde, quam daer na by den put, en, den broeder missende, scheurde van weemoedigheit zijn kleet, en beklaeghde zich hier over by d’ andere broeders; die, om dit stuck te bedecken, een bock slaghtende, en den rock met bloet bestrijckende, hunnen ouden vader gingen vroet maecken, dat een wildt gedierte Joseph verslonden had.

Het treurspel begingt met den dagh, en eindight na den middagh. De rey van Engelen spreeckt de voorrede.

Het toneel is in Dothan, een zeker lantschap in Kanaan.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001