Joost van den Vondel (1587-1679)

LUCIFER

TREURSPEL Ė 1654

INHOUDT.

   Lucifer, dí Aertsengel, opperste en doorluchtighste boven alle Engelen, hoovaerdigh en staetzuchtigh, uit blinde liefde tot zijn eige, benijde Godt onbepaelde grootheit, oock den mensch, naer Godts beelt geschapen, en in het weeligh Paradijs met de heerschappye des aerdtbodems begiftight. Hy benyde Godt en den mensch te meer, toen Gabriel, Godts Herout, alle Engelen voor dienstbaere Geesten verklaerde, en de geheimenissen van Godts toekomende menschwording hun ontdeckte; waer door het Engelsdom voorbygegaen, de waerachtige menschelijcke natuur, met deGodtheit vereenight, een gelijcke maght en Majesteit te verwachten stont: waerom de hoovaerdige en nijdige Geest, poogende zich zelven Gode gelijck te stellen, en den mensch buiten den hemel te houden, door zijne medestanders, ontelbaere Engelen oprockende, wapenende, en tegens MichaŽl, ís hemels Veltheer, en zijn heirkrachten, onaengezien RafaŽls waerschuwinge, aenvoerde; en afgestreden, na de neÍrlaegh, uit wraecke den eersten mensch, en in hem alle zijn nakomelingen, ten val broght, en hy zelf met zijne weÍrspannelingen ter helle gestort, en eeuwigh verdoemt wert.

   Het toneel is in den hemel.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001