Joost van den Vondel (1587-1679)

MAAGDEN

De Groots Antwoord.

MIJNHEER,

Ik dank UE. voor Uwe schenkagiŽ: twee werken, waardig zulk een werkmeester. Sofoklesí Elektra is altijd gehouden geweest voor uitnemende onder des treffelijken mans treurspelen. Ik heb bij wijlen wel gedacht om dezelve in ít Latijn te stellen, gelijk ik, tot Hamburg zijnde, gedaan heb Euripidesí Taurische Ilfigenia.

In S. Ursula heeft UE., bovenzijn gelukkig verstand, ook getoond een zeer loffelijke genegenheid tot Zijne geboorteplaatse, dewelke ik geluk wensch met zulk een spruit, en wensche UE. lang leven, gezondheid, en gerustheid van gemoed, om niet alleen zoodanige als deze zijn, maar ook grooter stukken, ten dienste, nut, en lust van alle Nederlanders voort te brengen. Tot Parijs, den 22 October, 1639.

UE. Gansch Dienstwillige

  H. DE GROOT.

  Nadat ik dit geschreven had, heb ik de twee stukken ten einde toe gelezen, en vinde in Elektra de zin en de hoogdravenheid van Sofokles wel uitgedrukt. In Sinte Ursul verwonder ik mij over de kloeke vinding, schikking, en beweeglijkheid.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001