Joost van den Vondel (1587-1679)

MARIA STUART

INHOUDT.

Koningin Maria Stuart, eenige erfdochter van Jakob den vijfden, Koning van Schotlant, en nicht van Henrick den zevenden, Koningk van Engelant, wert om haere stantvastigheit in den Katholijcken Godtsdienst, nae het uitstaen van valsche lasteringen, gewelt, lagen en gevangenis, genootzaekt ten rijcke uit te vlughten, voor de wreetheit van den staetzuchtigen tyran Mouray, haren bastertbroeder, en de godtvergetenheit en meineedigkeit der Puriteinsche Schotten, aengeschonden door hare nicht Elizabeth, die deze onnozele en oprechte ziel onverzoenlijck haette, dewijlze noch jong in Vranckrijck aen den Dolfijn getrouwt, niet uit eige staetzuckt, maer ontijdige drift van Guize en Lotharingen, haere oomen, en Koningk Henrick, den tweeden, karen schoonvader, en Francois den tweeden, haren gemael, voor Koningin van Engelant, en Yrlant uitgeroepen wiert, waer van men, hoewel zy in der daet wettiger dan Elizabeth was, nochtans vredes halve, eerlang afstont, bekoudende evenwel het erfrecht van de naeste na Elizabeth, indien deze zonder oir overleedt, tot de kroon gewettight te zijn. De vervolghde Koningin nam dan in noot karen toevlught in Engelant, listigh derwaert getroont van Elizabeth, die op woort nochte beloften passende, en het heiligh gastrecht schendende, de vervolghde en in haer recht verdruckte bloetvriendin, in plaetse van Christelijck en Koningklijck onthael, en beloofde noothulp, over de achtien jaren zoo vast gekerckert hielt, dat vriendelijcke bede nochte verzoek nochte tusschenspraeck, nochte aengewende middelen, of aenslagen de gevange niet alleen aen geenen vrydom holpen, maer heur ellende t’elckenmale meer bebezwaerden, tot dat men endelijck, (aengezien zy noit om eenige beloften den Roomschen Godtsdienst wou verloochenen) haer, op een daer toe met voordacht gesmede wet, en onder schijn, datze Elizabeth naer het hart en de kroon gesteecken had, valschelijck en gruwelijck, tegens alle goddelijck en menschelijck Recht, ter bijle verwees. Het tooneel vertoont het kasteel van Fodringaye. De Rey bestaat uit Staetjofferen der Koninginne.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001