Joost van den Vondel (1587-1679)

XIIIe HARPZANG.

A. 1656

Duit insipiens in corde.

D onwetende en bedorve rot
Sprak in haar hart: daar is geen God,
Die voor de wereld zorge draagt.
Leg af de vrees, die dwazen plaagt,
En volg al wat uw hart behaagt.

Uit dezen stinkpoel rees een pest,
Die t al bedorf, van Oost tot West.
De reukeloozen, onberan
Geweken van de rechte baan,
Den weg der dolinge inneslaan.

Men schimpt, in dees bedorve lucht,
Met eerbaarheid, en deugd, en tucht.
Het onkruid wast, en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men niet n vromen telt.

De Heer zag neer, van s Hemels tin,
Op s menschen werk, op ieders zin
En wit, uit s Hemels heldren dag,
Of hij nog nen wijzen zag,
Een, die naar God zocht, als men plag.

Zij waren al van d eerste stut
Geweken, altemaal onnut.
Het onkruid wast, en wint vast veld.
Het vruchtbre zaad verstikt en smelt,
Totdat men niet n vromen telt.

Hun keel is als een open graf,
De tong bedrieglijk, schalk, en straf
Hun lippen smeeken, schoon van schijn,
Besmet met adderenvenijn,
Om elk te trekken aan hun lijn.

De mond breekt vloeken overal,
En laster, gift, en bittre gal.
De voeten vliegen, als verwoed,
Verhit van dorst, om menschenbloed
Te storten in hun overmoed.

Zij rechten alsins, waar ze gaan,
Bederf en jammernissen aan.
Zij kenden nooit het vredepad,
Noch schrikten, teffens uitgespat,
Voor God, die ieders misdaad schat.

Och! wordt dees goddelooze schaar
Haar gruwelen niet eens gewaar,
Die mijne kudde dus verzeert,
Mijne arme schapen stroopt en scheert,
En dagelijks, als spijs, vereert!

Zij riep den naam des Hoogsten niet
Om hulp aan, toen zij, als een riet,
Van vreeze beefde, zonder grond,
En ijdel zich in vreeze vond,
Daar billijk niet te vreezen stond;

Want d Opperste is rechtvaardig, acht
Geen godloos, maar het vroom geslacht.
Gij, boozen, hebt den raad gesloopt
Des armen, die zich niet verloopt,
En vast op s Hemels bijstand, hoopt.

Wie zal uit Sion Jacobs zaad
Herstellen in behouden staat?
Hat huis van Jacob, Isral,
Zal juichen, met gezang en spel,
Als God t gevangen volk herstell.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001