Joost van den Vondel (1587-1679)

XXIIIe HARPZANG.

A. 1656

Domini est terra.

Al d aardbom, en wat d aardbom in zijn palen
En ronden ring besluiten kan alom,
Ook mensch en dier, die daar hun adem halen,
t Is altemaal Gods goed en eigendom:
Want God is zelf de Schepper aller dingen,
Hij bouwde op zee dat wonderbaar gebouw,
En wist het meet met duin en strand te dwingen,
Opdat de mensch dit rond bewonen zou.
Maar och! wie zal den berg des Heils beklimmen,
En veilig staan in s Hemels Heiligdom,
Daar Serafijns en Cherubijnen glimmen,
En Englen God bestuwen om en om?
Onnoozlen, die hun hart noch hand bevlekken,
En die geen tijd in ijdelhen verkwist,
Of met een grijns van eeden poogt te dekken,
Tot s naasten sch, zijn valsch bedrog en list.
De Hemel zal dien vromen man milddadig
Verrijken; wat hij drijft en trekt ter hand,
Gods rijkdom valt hem heilzaam en genadig
Van boven toe, gelijk een dauw op t land.
Dit is t geslacht der vromen, die God minnen
En zoeken, als hun eenig deel en lot.
Dit zijn ze, die, met opgespannen zinnen,
Verlangen naar de komst van Jacobs God.
Aartsengelen, Gekroonden, die daar boven
Gezeten zijt in Uwe Majesteit,
Sluit op, zet op de poort van t hof der hoven!
Sluit op, zet op de poort der eeuwigheid!
De Koning komt, de Koning is voorhanden,
Van wiens gezicht alle eer en glorie straalt:
Onthaalt den Heer, die over alle landen
En rijken heerscht, in grootheid onbepaald.
Wat Vorst is dit? Wat Koning mag dit wezen?
Het is de sterke, onoverwinbre Held,
D Almogendheid, voor wie de heeren vreezen, Wanneer Ze vecht en triomfeert in t veld.
Aartsengelen, Gekroonden, die daar boven
Gezeten zijt in Uwe Majesteit,
Sluit op, zet op de poort van t hof der hoven!
Sluit op, zet op de poort der eeuwigheid!
De Koning komt; de Koning is voorhanden,
Van wiens gezicht alle eer en glorie straalt:
Onthaalt den Heer, die over alle landen
En rijken heerscht, in grootheid onbepaald.
Wat Vorst is dit? Het is de Heer der Heeren,
Uw Almogendheid, de bron ven alle macht,
De Koning zelf, wien alle Vorsten eeren,
Die alle macht in top houdt door zijn kracht.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001