Joost van den Vondel (1587-1679)

LXXXIIIe HARPZANG.

A. 1656

Quam dilecta tabernacula.

O Heer der Hemelsche heerkrachten!
Hoe aangenaam zijn Gods geslachten
    De tenten, daar Uw Bondkist rust.
Mijn ziel bezwijkt van groot verlangen,
Om in Uw zalen eens ontvangen
    Te wonen, naar mijn wensch en lust.
Mijn hart en leden juichen, springen,
Uit trek naar t leven aller dingen.

Men ziet de musschevleugels moeyen,
Een rustplaats zoeken om te broeyen;
    De tortel vindt in t einde een nest,
En bergt haar jongen in die woning;
Maar ik, o Almacht, God, mijn Koning!
    Zoek rust, van ijver aangeprest,
En vindt ze alleen op Uwe altaren,
O Heer der Hemelsche heerscharen!

Wel zalig leeft hij, die den drempel
Bewoont van Uwen heilgen tempel,
    U daar verheft eeuw in, eeuw uit.
O, driewerf zalig moet men achten,
Die hulp en bijstand wil verwachten
    Van U alleen, en vast besluit,
In t heimelijk, bij zich, in t harte,
Naar U te klimmen uit dees smarte;

Uit dit elendig dal van tranen
Een heerbaan zich naar God te banen,
    Naar s Hemels stad, vol rust en vreugd;
Want Gij, o Wetheer! stort Uw zegen
Van boven over den verlegen.
    Zij gaan van d eene in d andere deugd,
Totdat ze op Sion triomfeeren,
Voor t aanschijn van den Heer der Heeren.

O Heer der Hemelsche heerscharen!
Verhoor mijn bede in dit bezwaren;
    O Jacobs Gpd, geef mij gehoor!
Beschermen van Uw volk! zie heden
Van boven, hoor naar mijn gebeden,
    Aanschouw mij van Uw zalig koor,
In t aanschijn van den overgoten
Met oly, meer dan zijn genooten;

Want zaliger is t, in Uw zalen
Zijn hart een dag eens op te halen,
    Dan duizend jaren elders heen
Te zwerven. Liever zet ik achter
Alle andren, als een tempelwachter,
    Aandachtig in een hoek alleen,
Dan in der goddeloozen hutten,
Die reukeloos de boosheid stutten.

De Heer bemint genade en waarheid;
Genade en zegenrijke klaarheid
    Vloeit neder uit Zijn rijken schoot.
Geen vrome, van onnoozel leven,
Wordt van den schat, bij Hem te geven,
    Onterfd, noch van Gods erf ontbloot.
Almachtigste, gelukkig bouwen
De harten, die op U betrouwen!


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001