Joost van den Vondel (1587-1679)

SAMSON OF HEILIGE WRAAK.

SAMSONS GRAFSCHRIFT.

SAMSON.

Door duizent wonderdaden befaemt, en zelf niet dan een enckele wonderdaet, rust gesloten in dezen marmersteen: want hy wort van zijnen geboorte-engel als een wonderwerck voorspelt, van eene onvruchtbaere moeder ontfangen, en geboren tot s volx verlossinge, door eenen wonderbaeren geest des Heercn in wonderdaeden gesterckt, scheurt eenen brullenden leen in stucken, verslaet alleen dertigh Askalonners met zijne handen, knoopt de vossen, staert aen staert, met vierwerck aen een, steeckt den brant in het koren der Filistijnen, treft den vyant met geweldige nederlaegen, breeckt zijne stercke banden, gebruickt een ezels kinnebacken, als eene knods, verslaet er duizent mannen mede, en benaut van dorst, laet hier een versche bronader uit springen, leght de poorten van Gaza op zijne schouders, en draeghtze te Hebron op den bergh, breeckt zeven taeie zeden, als spinnewebben, en die wijze en stercke helt wort ten leste van een weerlooze vrouwe bedrogen, en gevangen van zijne vyanden te Gaza gevoert, daer hy, ten speele en schimp misbruickt, de kolommen van Dagons kercke ommeruckt, en veele duizent vyanden met zich in het puin overstulpt.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001