De avond is gekomen

Jacqueline E. van der Waals

Het licht werd weggenomen,
Dat over de aarde lag.
Reeds duisteren de boomen -
De avond is gekomen,
En 't was nog klare dag!

De zon had hare stralen
Den rijpen zomernoen
Rechtstandig neer doen dalen,
Met oogsten en binnenhalen
Had ik nog veel te doen.

Toen is mijn zon gezonken
Voor goed en onverwacht,
De bleeke sterren dronken
Het hemellicht en blonken
En bloeiden in den nacht.

Ik zag het vreemd gebeuren,
De handen in de schoot,
En even moest ik treuren,
Om 't sterven en verkleuren
Van 't gloeiend avondrood.

Maar, dacht ik, God zal zorgen
Voor 't geen te velde staat,
Wat mòet, dat wòrdt geborgen,
Zoo niet vandaag, dan morgen,

Toen heb ik mij tevreden
Tot rusten neergevleid.
Wat nood, zoo hier beneden
Mijn handen 't werk niet deden?
Wat scha voor de eeuwigheid?


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.