Bede

Jacqueline E. van der Waals

Klinkt daar, Vader, in mijn zangen
  Geen verlangen
  Naar uw aangezicht?
Min ik meer het effen duister
  Dan den luister
  Van uw eeuwig licht?

Meer de onbewogen ruste
  Dan de lusten
  Van den morgenstond?
Meer het slapende vergeten
  Dan het weten
  Van der dingen grond?

Is daar in mijn hunkrend wachten
  Geen gedachte
  Aan beloofd genot?
Kan mijn peinzen zich niet heffen
  Tot beseffen
  Van uw liefde - God? ....

- Houdt tot U mijn lichtschuw' oogen
  Opgetogen,
  Zon, die ongedoofd,
Mij de aarde en hemel beide
  Zou verblijden,
  Zoo ik beter had geloofd.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.