Deus Caritatis

Jacqueline E. van der Waals

Mijn leven is doorwrocht van deze
sterke genade dóór en dóór

-- Rabindranath Tagore

Mijne begeerten stijgen,
 Mijn wenschen velerlei,
Tot U, maar met Uw zwijgen
 Bewaart en redt Gij mij;
Wat ik van U ontving,
 Of van U zal ontvangen,
Ge ontzegt mij mijn verlangen
 Met harde weigering.

Of 'k drentelend mijn dagen
 Verdoe in 't aardsch gewoel,
Of opwaak om te jagen
 Naar U, mijn eeuwig doel,
Ge houdt Uw aangezicht
 Mij zonder mededoogen
Verborgen en mijn oogen
 Voor Uw genade dicht.

Mijne begeerten stijgen
 Naar U in mijn gebed,
Gij hebt mij met Uw zwijgen
 Beveiligd en gered:
Mijn leven is doorwrocht
 Door Uw sterke genade,
Die ik vergeefs versmaadde
 En te ontwijken zocht.

Dat vrij de zegeningen,
 Die 'k ongevraagd bezat,
Voorbijgaan met de dingen,
 Waar ik vergeefs om bad,
Zoo ik maar waarlijk mag
 Bezitten 't eeuwig goede,
Dat nooit mijn wensch vermoedde,
 Noch mijn begeerte zag.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.