Melancolia

Jacqueline E. van der Waals

Toen ik door het maanlicht liep
 En de paden meed,
Bang, dat ik den tuin, die sliep,
 Wakkerschrikken deed

Door het ritselend gerucht
 Van mijn kleed en voet -
De oude boomen! die een zucht
 Wakkerschrikken doet.

Toen ik naar den vijver ging
 Door het korte gras,
Naar den boom die overhing
 In den vijverplas,

Waar het water inkt geleek,
 En zo roerloos sliep,
Of het oog in 't duister keek
 Van een peilloos diep,

Waar het windgefluister klonk
 Door het popelblad...
Weet gij, wie op d' elzentronk
 Mij te wachten zat?

Vleermuisvleugelige vrouw,
 Die mij eeuwig jong,
't Eeuwig oude lied van rouw
 Vaak te voren zong,

Tot ik in den maneschijn
 Zacht heb meegeschreid
Met het eeuwenoud refrein:
 "Alles ijdelheid."

Hebt ge hier op mij gewacht,
 Denkend, dat ik sliep?
Hebt gij zóó aan mij gedacht,
 Dat uw geest mij riep,

Dat ik staan kwam aan het raam
 En onrustig werd
Door het roepen van mijn naam
 Uit de lichte vert'?....

Toen ik u hier wachten vond
 En met stillen schrik
In den peilloos diepen grond
 Staarde van uw blik,

Toen ik zwijgend binnentrad
 En in zwarte schauw
Uwer vleuglen nederzat,
 Zwartgewiekte vrouw,

Heb ik, met uw hoofd gevleid,
 Liefste aan mijn hart,
Zachtkens met u meê geschreid
 Om der dingen ijdelheid
 Om onze oude smart.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.