Roeping

Jacqueline E. van der Waals

Wee den dwaas, die het onbereikbare wil bereiken,
 den eerzuchtige, die werkt hetgeen hij niet vermag.
Verstandigen en sterken gaan des morgens aan
 hun weloverwogen taak, genieten des nachts hun
 welverdiende rust:
Hij zit gebogen over zijn arbeid, hij verspilt zijn
 uren dag aan dag.

Zoo God mij een taak heeft gegeven, die mijne
 krachten te boven gaat, zoo heb ik Zijn roeping
 niet aanvaard.
Ik zal zoo dwaas niet zijn, het onbereikbare te
 willen bereiken,
noch ook zoo eerzuchtig dat ik, niet doende, het-
 geen ik doen moest, mij zoude overwerken aan
 werk, dat ik niet verricht.
Het werk, waartoe God mij riep, ik heb het in
 opperste lichtzinnigheid verlaten voor dat, dat
 voor mij lag,
dat er voor mij niet op aan komt, dat ik doen
 kan en laten kan, al naar het mij lust.
Ik doe, hetgeen ik doe.

Soms alleen, in mijn uren van verpoozing, - want
 zoo zorgeloos is ook de meest lichtzinnige niet,
 of zoo nu en dan in ledige oogenblikken zullen
 zijn gedachten van zelf zich keeren tot hetgeen
 alleen betekenis voor hem heeft - vraag ik
 spelenderwijze naar de taak, die God mij heeft
 gegeven,
en achteloos strekt zijn hand zich uit naar het
 werk, dat ik niet als het mijne erken.

Mijn God, zoo Gij wilt, dat Uw taak door mij
 verricht worde, Gij zult die zelf ter hand moeten
 nemen.
Gij zult mij moeten vervullen met een zoo heftig
 verlangen naar mijne ledige uren, een zoo heilige
 ijver voor mijn spel, dat ik alles, ook mijn dage-
 lijkschen arbeid daarvoor vergeet.

Als dan mijn spel gespeeld en mijn taak voltooid
 zal wezen, dan zal ik ook erkennen, dat Gij mij
 daartoe geroepen hadt.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.