Ist alles weinen

Jacqueline E. van der Waals

Ist alles Weinen nicht ein klagen? Und alles klagen nicht ein Anklagen? Nietzsche

Onlangs, en ons lichte schertswoord spreidde
Vreugdeglans om 't leed, waarvan ik sprak,
Was het plots of diep in u iets schreide
En de gaafheid onzer stemming brak.

"Hebt gij dan voor mij slechts scherts en lachjes,
Niet de weelde van één klacht of traan?"
"Immers ook voor God niet," sprak ik zachtjes
En ik keek u lichtverwonderd aan.

"Wilt gij ook voor Hem uw droefheid dragen
Trotsch en eenzaam," zoo verweet gij mij.
"Ligt geen aanklacht, lief, in alle klagen?"
Was mijn wedervraag.  Toen zwegen wij.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.