Wat is er nieuw bij Laurens Jansz. Coster

Sinds 1 oktober 1996 tot 29 april 1997

29 april 1997
Het treurspel Lucifer, inclusief woordverklaringen op de thuispagina van Vondel.
21 april 1997
Gedichten van P.A. de Genestet ( Het haantje van den toren, Schitterende starre, Morgen bij de duinen, Op een kind in Mei geboren, Moderne wereldbeschouwing en Geloovig en religieus) en een prozafragment van Jacob Campo Weyerman (Petrus Paulus Rubens en de leeuw op de Antwerpse kermis)
19 april 1997
De gedichten van P.A. de Génestetzijn nu ook beschikbaar in een ZIP-bestand om in een keer binnen te halen.
17 april 1997
Thuispagina voor P.A. de Génestet
15 april 1997
Gedicht van P.A. de Genestet (Kracht)
13 april 1997
Gedichten van Zuster Bertken (Ik was in mijn hoofken om kruud gegaan), Guido Gezelle (De slekke, O wankelende oogenwonne, Weet gij waar de wind geboren, 'k Zal mij van te dichten zwichten) en Jacques Perk (Zij sluimert, De kluizenaar, 'k Ontvlied de stilte niet), een prozafragment van Anton Bergmann (Beelden uit het verleden) en een nieuwe aflevering van Constant Broos' Gezelliana.
9 april 1997
Gedichten van een anonymus (Hebban olla vogala...) en van Guido Gezelle (Een dichterlijke groet uit 't oude land, In 't riet, Jam sol recedit, 't Kruiske, O pereboom) en een begin van een reeks bijdragen over Guido Gezelle door Constant Broos: Gezelliana 1
2 april 1997
Gedichten van P.A. de Genestet (Leuze voor waarheidszoekenden, Naar de natuur, Nooit te pas en de volgende leekedichtjes: Soorten, Wetenschap en oppervlakkigheid, Verschil en Vrede, Niet aardig, Stichtelijk, Waar en hoe., Jan Rap, Vroomheid, Geloof en Kritiek, Ernst en Vrijheid, Op 't kinderschooltje, Twee in éen huis, Regel, met uitzondering, De waarheid, Dogmatisch Roosje, Machteld en Leonard, Question Brûlante, Determinisme, Uitgesteld, Dualisme, Monisme, Nimium nocet, Systematisch, Theorie en praktijk, Theologus triumphans, Mihi constat, Geven en nemen, Nabetrachting van gemelde oratie, Methoden, De rechte maat, Leekedichtjes, Vermittlungstheologie, Sancta Theologia, Beurt om beurt, Van Heusde's spreuke, Twee Koryphaeën, De stand der zaken, De ontevredene, De redelijk konservatief, De lutheraan, Een voorstander, De man van het ware midden, Een geloovige, Het absolute, Geen Pilatus, Tout chemin mène à Rome, Welgemeend, Waarschuwend voorbeeld, Autoriteits-ongeloof, Ketterij, De wereld der traditie, Formulier van eenigheid, Leer en leven, In de huiskamer, Aan een Hollandschen knaap, Paradox, Leekegebedje, Wetenschappelijke ontwikkeling, Histoire contemporaine, Stichtelijke uren, Op heel en half licht, Een kind der eeuw onder een preekstoel, In Huygens vorm, Cotin's opinie, In nomine dei, Voor schriftverklaarders en Zeker materialisme)
31 maart 1997
Lente! Een bloemlezing met liefdesgedichten
30 maart 1997
Het treurspel Joseph in Dothan van Joost van den Vondel, inclusief woordverklaringen. Van dit toneelstuk én van Gijsbrecht van Aemstel zijn bovendien versies in ZIP-formaat beschikbaar op de Vondel-pagina.
28 maart 1997
Gedichten van Victor dela Montagne (Een oudt liedeken, Zomernamidddag, Och! kon ik u vergeten, Ik denk somtijds..., Het haardvuur wierp zijn rode schijn, 'k Heb zoete liefde verdreven, De taveerne), Karel van den Oever (De doods-gedachte, Doods-gebed, De krekel, De telefoon-paal, De muziek), Jacob Campo Weyerman (Het Vaar Wel aan myn Geboorteplaats), Hertog Jan I van Brabant (Des meien morgens vroege), een middeleeuwse anonymus (Naer Oostland willen wy ryden), Karel van de Woestijne (Koorts-deun, Een vrucht die valt, Het huis mijns vaders, Wat is het goed aan 't hart) en Omer Karel De Laey (Donker-rose zijden kleed, Nascitur poeta, Distingue Semper, Latijn, De bedelaar, De doedelzak, De speleman, Schutters, Herfst, Cuique Suum, Contradictio in terminis, Ultima ratio, Kunstcritiek). De biografische informatie over Gezelle is uitgebreid.
23 maart 1997
Een thuispagina voor Guido Gezelle, met een ruime keuze uit zijn gedichten.
21 maart 1997
Kristina's Vagevuurs Sprookje van Jacob Campo Weyerman
17 maart 1997
Korte gedichten van P.A. de Génestet (Demon , Levensfilosofie , Liberaal , Liefde , Kunst en evangelie , Waar en hoe , Individualiteit , Verandering , Keer in U) en het episch gedicht De Sint-Nikolaasavond, een verhaal van Arnold Aletrino: 'Een liefde' en een gedicht van Hidse Hoekstra (Mijne overwintering te Kroonstad) in de bloemlezing.
14 maart 1997
Gedichten van Guido Gezelle: (Hoe zeere vallen ze af, Gij badt op eenen berg, Wat hangt gij daar te praten, Blijdschap, Den ouden brevier, Casselkoeien, En durft gij mij, Ego flos, 'k Hore, 't Laatste, O lieden van te lande, O! 't ruisen van het ranke riet, Dien avond en die rooze, Heer Schimmelpenninck, In Speculo, Terug , 'k Hoore tuitend' hoornen, Tusschen de twee, Weet gij, O wilde en onvervalschte pracht, Winterstilte, Als de ziele luistert)
9 maart 1997
In het kader van de boekenweek een speciale bloemlezing met gedichten en prozafragmenten: Mijn God.
3 maart 1997
Een thuispagina voor Jacqueline E. van der Waals met de bundels "Verzen", "Nieuwe verzen" "Iris" en "Laatste verzen"
2 maart 1997
Gedichten van Anna Bijns (Nonnen, begijnen, gheoordende papen, Heere, alst mij al afgaet, wilt mij dan bijstaen, Priesters zijn menschen als ander liên), J.A. der Mouw (Blond kindje speelt piano. Plechtig staan, Mooi meisje, dat met koelwit bruidsgewaad), Guido Gezelle ('k Hore tuitend' hoornen en..., O! 't ruisen van het ranke riet!, 's Avonds) en Heinric van Veldeke (Ich bin vrô, sît uns die tage) in de bloemlezing
24 februari 1997
Coster in het Coster-huis: De Boere-klucht van Dr. Samuel Coster in de bloemlezing; daar ook het gedicht 'Dof violet is 't west en paarsig grijs' van J. A. der Mouw.
15 februari 1997
Een thuispagina voor P.C. Hooft, met Granida en veel gedichten en brieven
12 februari 1997
Een thuispagina voor J.H. Leopold, met Cheops en veel andere van zijn dichtwerken.
11 februari 1997
Een pagina gewijd aan het zogenaamde Kroniek-debat uit het eind van de negentiende eeuw.
9 februari 1997
Een thuispagina voor Frederik van Eeden met onder andere het drama Lioba.
7 februari 1997
Alle 82 gedichten uit de bundel Verzen 1890 van Herman Gorter. Ook het ZIP-bestand met al Gorters werken is uiteraard bijgewerkt.
5 februari 1997
Gedichten van Jacqueline E. van der Waals ( (Avondvrede ,De beuken ,Sneeuwval ,Toen ik een kind was ,In het hooi ,Sinds ik het weet... ,Moritura te salutat ,Annunciatie ,Ik weet niet, of ik spreke of zwijgen zal ,Het zonnespectrum ,Ik kan niet anders... ,Vrij ,Eoolsche harp ,Prinses van hoge geboorte en Jaap )
3 februari 1997
Gedichten van Jacqueline E. van der Waals ( Berkenboschje ,De weg der zeven heuvels ,Najaarslaan ,Winterstilte ,Julinacht ,Silhouetten ,Winternevel ,Het geitenweitje ,Vraag ,Als November is gekomen ,Avond op het balcon ,Rozenboompje ,En er werd een groote stilte ,Sonnet V: `Zijn mijne wegen, Heer, niet Uwe wegen,' ,Sonnet VII: `Nu ligt mijn leven als een stille plas,' ,Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw ,Gelijk een kind aan moeders schoot ,Toen ik mijn twijfel had tot rust gebracht ,De herdersfluit ,Die mijns harten vrede zijt ... ,Nocturne en De spoortrein ) in de bloemlezing.
27 januari 1997
Schoolboekjes tekst van N. Anslijn ( De brave Hendrik en De brave Maria ), Een stukje uit de kindercourant ( De nieuwe gouvernante) en gedichten van Francijntje de Boer ( Herinneringen aan den grooten kindervriend Hieronymus van Alphen ) , C.E. van Koetsveld ( Leeren spelen ) en J. Schenkman ( Omroeper en Melkboerin )
26 januari 1997
Het dramatisch dichtstuk Prometheus van Isaäc da Costa. In deze tekst (en in de editie van Beatrijs) wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek om 'vreemde' woorden op te zoeken; gebruikers met Netscape 2.0+ of Internet Explorer 3.0+ krijgen al een vertaling te zien in het onderste deelvenster wanneer ze met hun muis over deze woorden bewegen. Klikken is dus niet meer nodig.
19 januari 1997
Een geïllustreerde versie van het prozastuk Marten Harpensz. van Potgieter.
16 januari 1997
Een sonnet van Hooft aan Huygens en een sonnet van Huygens aan Hooft
12 januari 1997
Het treurspel Alfonsus de Eerste op de pagina voor Isaäc da Costa.
6 januari 1997
Een thuispagina voor Hieronymus van Alphen, met alle Gedichten voor Kinderen.
4 januari 1997
Een thuispagina voor Isaäc da Costa, met onder andere het toneelstuk De Perzen.
3 januari 1997
Werk van Constantijn Huygens (o.a. Voorhout) op de Huygens-pagina.
30 december 1996
Gedichten van Isaäc da Costa: Aan myne Egade., Lof der dichtkunst., De Gaaf der Poëzy., De Stem des Heren., en De verlossing van Nederland.
24 december 1996
Portretten van Vondel, Da Costa en Langendyk.
22 december 1996
Een thuis-pagina voor Hendrik Laurenszoon Spiegel, met onder andere de tekst (en een samenvatting) van het korte toneelstuk Numa, plus enkele korte gedichten.
18 december 1996
Er zijn weer ongeveer 25 nieuwe Ideeën toegevoegd op de Multatuli-pagina; ook het ZIP-bestand met alle Ideeën is bijgewerkt. Tevens zijn twee korte proza-fragmenten van Carel van Mander en P.C. Hooft toegevoegd.
17 december 1996
Een geheel nieuw bestand met Veelgestelde Vragen over het Project Laurens Janszoon Coster.
9 december 1996
Gedichten van Jacob Israël de Haan ( Aan Moeders graf, Het wrede wachten, Aan de Dood, Zomer, Liedje en Selectie uit de Kwatrijnen )
29 november 1996
Roskam van Joost van den Vondel.
25 november 1996
Louis Couperus: Brieven van de nutteloze toeschouwer 8 (de oorlog)
24 november 1996
Gedichten van Anna Bijns (Wie leeft so oudt nu onder de lien daer), Agatha Deken (Bedenking op myn' eigen' verjaardag), Pieter Langendyk (Afbeelding van Kupido, Een gaskonnade, Grafschrift op een Drekpoëet, Een jongen verzoekende op de Kermis te gaan, Teder afscheid, Een vaersje in een voorreede te pas gebracht), J. Vollenhove (Op het ongeluk der Nederduitsche taalkunde en taalverbeteringe)
19 november 1996
Een pagina voor Pieter Langendyk met zijn Wederzyds Huwelyksbedrog.
11 november 1996
De gedichten van den Schoolmeester zijn nu compleet.
7 november 1996
Gedichten van de Schoolmeester ( Barend de Schutter, De Profundis, Voorheen en Thands, Uitboezeming, toen mijn oudste zuigelingen begonnen te loopen, Aan de Poëzy, De Leeuw en de Rat, De fatsoenlijke keeshond, De Kaasmaker, De Wolf en het Lam, Eerste Brief van den Schoolmeester, Derde Brief van den Schoolmeester, Vierde Brief van den Schoolmeester, Vijfde Brief van den Schoolmeester, Zesde Brief van den Schoolmeester, Eerste Brief van Mina, Sic Transit, De dankbare zoon, vélocipède, Staaltjens van Ydelheid, Baanvegers-lied, Het dak, Op het ontvangen van nieuwen haring, Advertentie van den Schoolmeester, Toast aan Holland, 's Levens schouwtooneel, De vriendschap, Nog een toast aan de vriendschap, Wekkers, Het ijs, Bericht, De morgenstond en De avondstond )
4 november 1996
De pagina voor Multatuli is uitgebreid met meer dan 50 nieuwe ideeën.
1 november 1996
Gedichten ( Kort begrip der Romeinsche historie en Proeve van dichterlijke waarnemingen), een brief en toneelstukken ( De koffyveiling en "Altijd in de Contramine" ) van de Schoolmeester
27 oktober 1996
Gedichten van de schoolmeester ( Natuurlijke historie voor de jeugd, Voor- en nageslacht puntdichten, grafschriften, opschriften op uithangborden, Concept voorrede) en een beschrijving van leven en werk van de schoolmeester door Jacob van Lennep
17 oktober 1996
Huldedicht aan Singer door Paul van Ostaijen
16 oktober 1996
De verhalen 'De erfgenaam' en 'Het eind van het lied' van Slauerhoff
14 oktober 1996
Gedichten van Louis Couperus ( Middernacht, Baadster, Gedroomd minnen en Getemd) en Sinterklaasgedichten

Wat is er nu nieuw?
Wat was er nieuw?