Vincent J. van Heuven, Loulou Edelman, Renée van Bezooijen,
De uitspraak van de Nederlandse /Ei/ door avant-gardistische mannen en vrouwen; een akoestische studie
(PowerPoint-presentatie Dag van de Fonetiek Utrecht, 20 december 2001)

De uitspraak van de Nederlandse /Ei/ door avant-gardistische mannen en vrouwen

Een akoestische studie
 

Inleiding: “Poldernederlands” (PN)
 • Reker (1993) en Stroop (1998): nieuwe variëteit van het Standaardnederlands
 • Verlaging van de diftongen ei, ui, au: krijgen ong. hetzelfde beginpunt /a/
 • Mogelijk grotere verglijding
 • Mogelijk langere duur
 • Meest opvallend: ei > aai

Inleiding: wie spreken PN?
 • Stroop (1998): PN vooral bij jonge, hoog opgeleide vrouwen, die daarmee aangeven onconventioneel en geëmancipeerd te zijn
 • Taalverandering geïnitieerd door vrouwen; mannen volgen wellicht later
 • “Change from below” (Labov): sprekers zijn zich niet bewust van de verandering

Inleiding: autonome ontwikkeling
 • PN is geen regionaal verschijnsel, en heeft geen substraat in enig bestaand Nederlands dialect
 • Verlaging van diftongen is “natuurlijk”
  - bestaat al in o.a. Engels en Duits
  - is gemakkelijker te articuleren
  - levert perceptief opvallender verglijding op

Reinstalling
 • Hoe wordt /Ei/ in PN gerealiseerd?
  - Inderdaad verlaging?
  - Inderdaad grotere verglijding?
  - Inderdaad verlenging?
 • Vinden we de verschijnselen inderdaad vooral bij (avant-gardistische) vrouwen?
 • Op basis van akoestische correlaten

Airpark
 • Klinkerkwaliteit a.h.v. formantmetingen
  - F1: gesloten~open (openingsgraad)
  - F2: voor~achter (vernauwingsplaats)
 • Extrinsieke normering binnen spreker-specifieke klinkerruimte
 • Dus: niet alleen metingen voor ei, maar ook voor referentieklinkers ie en aa
 • Aanname: puntklinkers ie, aa (oe) blijven stabiel in PN ~ ABN

Methode: materiaalverzameling
 • Een seizoen lang zijn alle uitzendingen van “Het Blauwe Licht” (VPRO-talkshow) opgenomen
 • Hoog avant-garde gehalte (kunstwereld, politiek)
 • Alle Nederlandse gasten (16 mannen, 16 vrouwen)

Methode: selectie van klinkers
 • Per spreker:
  - 10 tokens ei
  - 5 tokens ie (referentie “gesloten-voor”)
  - 5 tokens aa (referentie “open”)
 • Tekstuele selectiecriteria: bij voorkeur ...
  - in inhoudswoord
  - in steeds verschillende woorden
  - in syllabe met hoofdklemtoon
  - gevolgd door obstruent

Methode: akoestische analyse
 • Doelklinkers handmatig gesegmenteerd
 • F1 en F2 automatisch geschat
 • Tracks handmatig gecontroleerd en verbeterd
 • Op 50% van klinkerduur voor ie en aa
 • op 25% van klinkerduur voor inzet ei
 • op 75% voor eindpunt ei

Resultaten: klinkerplots
 • F1 (openingsgraad) vs. F2 (voor~achter)
 • Perceptieve schaling in Bark
 • Voorbeeldplots (zonder normering)
  - probleemloze man
  - probleemloze vrouw
  - problematische vrouw

Probleemloze man


Probleemloze vrouw


Problematische vrouw (#1)


Problematische vrouw (#2)


Resultaten: normering
 • Eindpuntnormering op basis van
  - 1 extreem token voor ie
  - 1 extreem token voor aa
 • Extremiteit gedefinieerd als:
  - Maximaal voor (max F2) voor ie
  - Maximaal laag (max F1) voor aa

Resultaten: relatieve maten
 • Hoogtegraad voor inzet ei :
  - afstand (inzet ei tot ie) t.o.v. afstand (ie tot aa)
  - 0%: maximaal laag; 100%: maximaal hoog
 • Verglijding ei :
  - afstand (inzet ei tot eindpunt ei) t.o.v. (afstand ie tot aa)
  - 0%: geen verglijding, 100%: verglijding langs hele voorrand klinkerdiagram

Resultaten: verlaging?
 • Inzet ei vrouwen significant lager dan ei mannen

Resultaten: verglijding?
 • Vrouwen significant grotere verglijding dan mannen

Relatie verlaging~verglijding
 • Hoe lager de inzet, des te groter de verglijding

Resultaten: verlenging?
 • Duur {ei = aa} > ie
 • Geen verschil tussen man en vrouw

Relatie akoestiek~perceptie (N=13)

Conclusies (inhoudelijk)
 • PN ei komt bij avant-garde vrouwen (al) meer voor dan bij dito mannen
 • PN ei onderscheidt zich van ABN-ei
  - én in verlaging inzet diftong (sterkst)
  - én in grootte van verglijding diftong
  - Effecten gaan (natuurlijk) samen
 • Geen langere duur
  - dus PN-ei >< ABN-aai
  - Reker heeft gelijk (Stroop zit hier mis)

Conclusies (methodologisch)
 • Akoestische metingen zijn bruikbaar
  - indien perceptief geschaald (Bark)
  - indien (extrinsiek) genormeerd
 • Effect van sekse bij beginnende taalverandering kan op heterdaad betrapt worden

Einde


Opscherping resultaten
 • Avant-garde sprekers binnen sekse isoleren
 • Sprekers per sekse opsplitsen in
  - sterk verlagende helft
  - zwak verlagende helft
 • Voorspelling
  - sterk verlagende vrouwen > sterk verlagende mannen

Resultaat na opscherping
 • Sterk verlagende vrouwen > sterk verlagende mannen