Bibliografische conventies

Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen

  

 

 

Januari 2007

 

 

Universiteit van Amsterdam

Faculteit der Geesteswetenschappen

Afdeling Kunst- en cultuurwetenschappen     


 

 

Inhoudsopgave

 

1. Wat zijn bibliografische conventies?  2

2. De literatuurlijst   2

2.1 Wat en waar  2

2.2 Titel van de lijst  2

2.3 Volgorde  2

3. De ‘MLA-stijl’ 2

4. De vorm van de literatuurverwijzing: de titelbeschrijving   2

4.1 De drie basiselementen: auteur, titel, overige informatie  2

4.2 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van boeken en bundels  2

4.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van artikelen  2

4.4 Voorbeelden van elektronische en andere uitgegeven bronnen  2

5. Afbeeldingen   2

5.1 Algemene regels  2

5.2 Voorbeelden van vermeldingen van originele afbeeldingen  2

5.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van afbeeldingen in gedrukte bronnen  2

6. Gebruik van noten   2

6.1 Algemene regels  2

6.2 Praktische aanwijzingen  2

7. MLA-aanwijzingen op het Internet   2

8. Tekstconventies  2


1.
Wat zijn bibliografische conventies?

 

Stel je voor dat je in een tekst leest: ‘Plato zegt ergens dat alles uit zijn tegendeel voortkomt’. Vervolgens merk je dat de schrijver van de tekst uitvoerig uitlegt waarom deze bewering van Plato niet klopt. Je zult je dan al snel afvragen: waar zegt Plato dat eigenlijk en hoe zegt hij dat precies en in welke context? Zeker als je wilt beoordelen of de schrijver al dan niet gelijk heeft. Om die reden vermijd je als schrijver van academische teksten zulke vage aanduidingen als ‘Plato zegt ergens’. Het is een goed gebruik om nauwkeurig aan te geven waar Plato een en ander zegt en bij voorkeur ook zo precies mogelijk hoe hij dit precies verwoordt en in welke context deze uitspraak voorkomt.

            Een verslag van wetenschappelijk onderzoek onderscheidt zich van een ‘alledaagse’ tekst doordat de lezer onder andere de mogelijkheid wordt geboden de beweringen van de auteur te verifiëren. Dit gebeurt door verwijzingen naar gebruikte informatie (primaire of secundaire bronnen, maar ook digitale informatie) in het verslag op te nemen, de zogenaamde bronvermelding. In de geesteswetenschappen is het vaak nodig om, als men tot een weloverwogen kritisch oordeel wil komen, andere teksten waarnaar verwezen wordt er op na te lezen. De lezer is zodoende in staat zich een oordeel te vormen over de aard en betrouwbaarheid van de tekst.

Bronvermelding is een essentieel onderdeel van het wetenschappelijk bedrijf. Het stelt lezers van een tekst (of onderzoeksverslag) niet alleen in staat om het betoog van de auteur op specifieke onderdelen te controleren, maar ook om te bepalen in hoeverre een auteur eigen inzichten en oordelen presenteert dan wel vooral gebruik maakt van de ideeën van anderen. Als schrijver van een wetenschappelijke tekst heb je de plicht om een kritische benadering van je tekst zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Dit doe je in de eerste plaats door heldere presentatie en goede argumentatie, maar ook door je bronnen consciëntieus te documenteren.

Op zich is er niets op tegen om gebruik te maken van andermans ideeën, maar dat moet dan wel op een juiste wijze verantwoord worden. Dat geldt zowel voor het (letterlijk) citeren van een andere auteur als het parafraseren, het in eigen woorden weergeven van de gedachtegang van die andere auteur. In beide gevallen is bronvermelding vereist. Als er geen bron wordt vermeld bij een bepaalde uitspraak of beschrijving van een gedachtegang, gaat de lezer ervan uit dat de uitspraak of bewering van de auteur zelf is. Het zonder bronvermelding gebruiken van citaten of geparafraseerde teksten is plagiaat en dus strafbaar. Dat geldt ook voor het ‘knippen-en-plakken’ uit internetbronnen. Bronvermelding mag alleen achterwege gelaten worden als het gaat om feiten (Pim Fortuyn is op 6 mei 2002 doodgeschoten) en meningen die gemeengoed zijn geworden (Nederland was in de eerste helft van de twintigste eeuw een verzuilde samenleving).[1]

           

Om een tekst te verantwoorden, beschikt de auteur over verschillende middelen. In de inleiding van de tekst geeft de auteur vaak aan op welke vraagstelling het onderzoek is gebaseerd, waar de beperkingen en grenzen van het onderzoek liggen en op welke soort bronnen het onderzoek is gebaseerd. Soms wordt ook de stand van de wetenschap in een aparte paragraaf vermeld, evenals een beknopte historiografie: wie heeft er eerder over dit onderwerp geschreven en op welke wijze? Via de voet- of eindnoten of in de tekst zelf verwijst de auteur naar de vindplaats van specifieke inzichten, gebeurtenissen, etc. en kan gecontroleerd worden of een auteur een bron of publicatie juist citeert of parafraseert. In de literatuurlijst die volgt op de tekst, worden op precieze, consciëntieuze en consistente wijze alle relevante documenten (zgn. ‘ bronnen’) vermeld waar in de tekst naar wordt verwezen. Dit hoofdstuk richt zich op de laatste twee onderdelen: de verwijzing naar de gebruikte bronnen.

 

Er zijn verschillende manieren waarop je de informatie over de literatuur die je gebruikt hebt, kunt opschrijven. Hoe het precies moet, wordt door bibliografische conventies bepaald. Dit zijn geen wetten zoals het begrip conventie al aangeeft, maar in de wetenschap (of een specifieke discipline) ontstane gewoontes om lezers in te lichten over gebruikte bronnen zoals boeken, artikelen in tijdschriften, catalogi, feestbundels, films en video’s, en tegenwoordig steeds vaker: internetbronnen. In die conventie is vastgelegd op welke wijze gegevens als de auteursnaam, de titel van een tekst, plaats en jaar van uitgave, de vindplaats op het World Wide Web, kortom: alle gegevens die een lezer nodig heeft om iets terug te kunnen vinden, worden vastgelegd en geordend. In feite is het vooral een soort lay-out afspraak, die het de lezer zo gemakkelijk mogelijk maakt om de gebruikte informatie terug te vinden. 

Een bibliografische conventie is dus een afspraak om op een bepaalde, gestandaardiseerde wijze verantwoording af te leggen over de gebruikte informatie, zodat verificatie mogelijk is en plagiaat kan worden voorkomen. Er bestaat echter geen universeel toegepaste bibliografische conventie, die in alle disciplines overal ter wereld op dezelfde wijze wordt toegepast. Integendeel, per discipline kunnen bibliografische conventies verschillen en zelfs binnen disciplines is dat vaak het geval. Daarnaast kunnen bibliografische conventies verschillen per taalgebied, per uitgever en per tijdschrift. Het is dus altijd belangrijk om voor het schrijven van een tekst duidelijkheid te krijgen over welke bibliografische conventie gebruikt moet worden en er vervolgens ook voor te zorgen dat je deze bibliografische conventie op een consequente wijze toepast. Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen wordt door een aantal (historisch-letterkundige) opleidingen gebruik gemaakt van de zogenoemde MLA-stijl (vernoemd naar de Amerikaanse Modern Language Association), maar het is zeker niet de enige. Andere bekende voorbeelden zijn de bibliografische conventies van de APA (American Psychological Association for scholarly manuscripts, gebruikt bij opleidingen moderne letterkunde, taalkunde en taalbeheersing), van Harvard en van Oxford. [2] Soms zijn de verschillen klein, maar de beschrijving van één en hetzelfde boek levert toch steeds een ander resultaat op. Zie bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden waarin het boek Citaat en plagiaat van Sander Schroevers uit 2005 beschreven wordt volgens vijf verschillende conventies:

 

APA:

Schroevers, S. (2005). Citaat en plagiaat. Alphen aan den Rijn: Kluwer.

 

Harvard:

Schroevers, S 2005, Citaat en plagiaat, Kluwer, Alphen aan den Rijn.

 

MHRA:

Schroevers, Sander, Citaat en plagiaat (Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2005)

 

MLA:

Schroevers, Sander. Citaat en Plagiaat. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2005.

 

Oxford:

SCHROEVERS, Sander. Citaat en plagiaat. Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2005.

 

Alhoewel in alle vijf gevallen precies die informatie wordt gegeven die noodzakelijk is om de betreffende publicatie op te zoeken, zijn er steeds kleine verschillen in de volgorde van de elementen in de beschrijving en in de interpunctie. Het door elkaar gebruiken van verschillende conventies is dan ook uit den boze. Een eenmaal gemaakte keuze moet consequent toegepast worden.


Bibliografische conventies hebben niet alleen betrekking op de wijze waarop gebruikte bronnen in een literatuurlijst worden opgenomen, maar ook op de wijze waarop in een tekst verwijzingen (ook wel referenties of noten genoemd) naar geciteerde of geparafraseerde literatuur of andere bronnen worden opgenomen. Soms gebeurt dat in de tekst (APA stijl: bijv. Schroevers, 75), maar vaker gebeurt dat door het gebruik van voet- of eindnoten (zoals gebruikelijk bij de MLA stijl). Vuistregel is hier: in de literatuurlijst staat de volledige beschrijving, in de noten staat een korte verwijzing. Voetnoten staan onderaan de pagina waarop ze betrekking hebben; eindnoten staan integraal aan het slot van de tekst vermeld. Hoe voet- en eindnoten zijn samengesteld hangt vervolgens weer af van de gekozen bibliografische conventie.


Samengevat: voet- en eindnoten en een literatuurlijst vormen essentiële onderdelen van een wetenschappelijke tekst. De vormgeving van deze onderdelen wordt bepaald door de bibliografische conventie die door de publicerende of oordelende instantie (docent) wordt gevraagd. Belangrijker dan de keuze voor de ene of de andere conventie, is het consequent en consistent toepassen van een eenmaal gekozen conventie.


 

2. De literatuurlijst

2.1 Wat en waar

De literatuurlijst bevat een opgave van alle bronnen en literatuur die in het werkstuk, artikel of boek waar de lijst onderdeel van uitmaakt, genoemd zijn. Elke informatiebron wordt hierbij zodanig beschreven dat de bibliografische naspeurbaarheid optimaal wordt gediend. De literatuurlijst staat in de regel helemaal achteraan (in werkstukken en artikelen) of bijna helemaal achteraan, vlak voor de index (in boeken), en in ieder geval na de hoofdtekst en eventuele eindnoten.

2.2 Titel van de lijst

De literatuurlijst is een apart onderdeel (dus niet een hoofdstuk of paragraaf) van het werkstuk of de publicatie, en heeft een eigen, ongenummerde, titel. Een gebruikelijke en goede titel is: ‘Literatuur’. Een minder goede titel is ‘Bibliografie’,  omdat een bibliografie  strikt genomen  iets heel anders is, namelijk een op zichzelf staande uitgave die als doel heeft om alles wat over een bepaald onderwerp gepubliceerd is (binnen zekere grenzen), te catalogiseren. Hoewel het in Engelstalige  publicaties niet ongebruikelijk  is om ‘Bibliography’ boven een literatuurlijst te zetten, zullen zorgvuldige uitgevers dit veranderen in ‘Selective Bibliography’ of ‘References’.

2.3 Volgorde

Omtrent de volgorde van de titelbeschrijvingen in de literatuurlijst gelden de volgende regels:

·         De publicaties in een literatuurlijst worden alfabetisch geordend op de achternaam van de (eerste) auteur;

·         Als er geen auteur bekend is (anonieme werken, publicaties van instellingen, andere dan persoonlijke websites) wordt alfabetisch geordend op het eerste hoofdwoord van de titel;

·         Als verschillende publicaties van dezelfde auteur in de lijst voorkomen, worden ze geordend op jaar van publicatie. Soms helpt ook dat niet, als van dezelfde auteur publicaties van hetzelfde jaar worden vermeld. Dan rangschik je de publicaties op de titel, en voeg je letters (a, b, c enz.) aan het jaartal toe;

·         Als van dezelfde auteur zowel publicaties voorkomen die deze alleen heeft geschreven als publicaties waar hij of zij de eerste auteur van is, noem  je eerst alle publicaties van de eerste soort en dan die van de tweede;

·         Soms worden literatuurlijsten in secties verdeeld, waarbij bijvoorbeeld eerst boeken, dan artikelen, dan overige bronnen worden vermeld. Dit kun je beter niet doen. De hoofdregel: ‘maak het de lezer zo gemakkelijk mogelijk’ wordt hierdoor niet gediend.

Dit dient weer het gemak van het terugvinden: in de noten worden achternaam en jaar vermeld.


 

3. De ‘MLA-stijl’

 

Om studenten een flexibele notatiemethode aan te bieden die ook geschikt is voor toepassing in digitale bibliografieën zoals EndNote, is besloten de zogenoemde MLA-stijl te gebruiken.[3] De afkorting ‘MLA’ staat voor The Modern Language Association (of America).

         De MLA geeft onder meer twee handboeken uit waarin uitgebreid de regels beschreven staan voor het maken van titelbe­schrij­vingen, voor het citeren van bronnen en bijvoorbeeld voor de indeling van werkstukken. Het MLA style manual and guide to scholarly publishing is een handleiding die bedoeld is voor afgestudeerden, wetenschappers en professionele auteurs. Het MLA handbook for writers of research papers is iets eenvoudiger en minder uitgebreid (hoewel beide publicaties dezelfde regels hanteren) en richt zich specifiek op studenten die schriftelijk verslag moeten doen van onderzoek. Het is deze laatste publicatie die binnen ons onderwijsinstituut veel gebruikt wordt. Het wordt dan ook aanbevolen dit boek aan te schaffen.

         Op het internet is een aantal websites te vinden waarin nadere informatie over de MLA-stijl gevonden kan worden en waar de helpende hand geboden wordt bij het oplossen van problemen met vormgeving, bronvermeldingen en dergelijke. In § 6 is een korte bespreking van enkele van deze websites opgenomen. Zie ook blackboard.

         Op sommige punten wijkt deze handleiding af van de MLA-conventies. Wij hebben er voor gekozen om het systeem zo veel mogelijk in het Nederlands te doen. In plaats van ed. (editor) gebruiken we bijvoorbeeld de afkorting red. (redactie). De gedachte hierachter is dat de meeste werkstukken in het Nederlands geschreven zullen worden. De MLA kiest voor dubbele aanhalingstekens bij verwijzing naar titels van artikelen. Wij hebben er voor gekozen om dit met enkele aanhalingstekens te doen omdat dit internationaal steeds gebruikelijker wordt.

 


 

4. De vorm van de literatuurverwijzing: de titelbeschrijving

4.1 De drie basiselementen: auteur, titel, overige informatie

Elke beschrijving van een gedrukte publicatie bevat als regel drie elementen. De gegevens voor de titelbeschrijving worden overgenomen van de titelpagina van de publicatie en niet van het omslag, omdat dit laatste soms afwijkt.

         Elk werk wordt geïdentificeerd aan de hand van drie basiselementen:

(1)   de naam van de auteur(s)

(2)   de titel van het werk of de bron

(3)   informatie over plaats en tijd van publicatie

Deze elementen worden in een titelbeschrijving in deze volgorde genoemd. De elementen worden gescheiden door een punt:

Auteur. Titel. Publicatie-informatie.

Als de titelbeschrijving meer regels omvat, dan wordt vanaf de tweede regel ingesprongen. [4]

Ad 1. De naam van de auteurs(s)

·               Hoofdregel: plaats de achternaam van de auteur vooraan, gevolgd door een komma, daarna de voornaam of -letter(s), en dan het eventuele voorvoegsel van de achternaam zoals ‘van’ of ‘den’. Eindig met een punt.

·               Neem de naam ongewijzigd over van de titelpagina. Gebruik alleen initialen als de titelpagina dat ook doet. Laat titels en academische graden achterwege.

Guilbaut, S. of Freedberg, David.

Ad 2. De titel van het werk of de bron

·               Hoofdregel: noem de hele titel, inclusief de ondertitel. Scheid een eventuele ondertitel van de hoofdtitel door een punt in plaats van een dubbele punt zoals de MLA voorschrijft. Sluit af met een punt tenzij de titel eindigt op een ander leesteken, zoals een vraagteken. Vermijd hoofdletters als die niet strikt door de spelling worden voorgeschreven.

·               Titels worden typografisch onderscheiden van andere informatie. Titels worden gecursiveerd. Onderstrepen mag ook, maar niet beide tegelijk, tenzij een deel van de titel zelf ook gecursiveerd is. In het MLA-handboek worden alle titels onderstreept. Dit is in de praktijk een aanwijzing voor drukkers/zetters dat de tekst hier schuin gedrukt moet worden. In een geprinte tekst kan het beste italic (cursief) worden gebruikt.

      How New York stole the idea of modern art. of: How New York stole the idea of modern art.

·               Er is een typografisch onderscheid tussen boektitels en titels van artikelen: deze laatste worden tussen (enkele) aanhalingstekens geplaatst.

·               Gebruik in tegenstelling tot wat de MLA voorschrijft bij (Engelse) titels bij voorkeur geen hoofdletters voor zelfstandige naamwoorden. Ook hier geldt weer de regel: wees consequent.

·               Titels in een andere taal dan een van de drie moderne talen (Duits, Frans, Engels) worden eerst in de oorspronkelijke taal genoemd, daarna volgt tussen vierkante haakjes de vertaling. Deze wordt niet gecursiveerd of onderstreept.

Ad 3. Informatie over de publicatie

·               Hoofdregel: noem de stad waar het werk is gepubliceerd, gevolgd door een dubbele punt, (eventueel) de naam van de uitgever, komma en het jaar van uitgave.

·               Gebruik voor de naam van de steden zo veel mogelijk de Nederlandse namen en volg de officiële spelling.

·               Waar het boek twee of meer plaatsen vermeldt, alleen de eerste of voornaamste plaats noemen, gevolgd door ‘enz.’ of ‘etc.’. Is geen plaatsnaam bekend, dan wordt dit aangeduid met ‘z.pl.’, ‘n.p.’ of ‘s.l.’(sine loco).

·               De naam van de uitgever wordt niet altijd in literatuurlijsten genoemd, maar het wel noemen heeft de voorkeur. De keuze van het vermelden moet voor alle publicaties hetzelfde zijn. Wanneer de uitgever achterwege blijft, wordt een komma geplaatst tussen plaats en jaar van uitgave.

New York: Knopf, 1991. of: New York, 1991.

·               Noteer de uitgeversnaam in de kortst mogelijke, maar nog steeds herkenbare vorm. Dus: ‘Harcourt’ in plaats van ‘Harcourt, Brace and World’.

·               Het jaar van uitgave wordt genoteerd in Arabische cijfers. Noteer het vroegste jaar, tenzij sprake is van een herziene editie. Neem dan het jaar waarin de nieuwe editie is uitgegeven als jaar van uitgave en geef informatie over de druk na de titel.

·               Is geen jaar bekend, dan: ‘z.j.’, ‘s.d.’ of ‘s.a.’(sine dato of sine anno) vermelden.

·               Vermeld om welke druk van een boek het gaat wanneer dat staat vermeld. Noem eventuele informatie over de druk na de titel en vóór de plaats van uitgave.

Newcomb, Horace, red. Television. The critical view. 5e druk. New York: Oxford UP, 1994.

Soms wordt extra informatie genoemd, bijvoorbeeld wanneer een boek onderdeel uitmaakt van een serie. De naam van de serie volgt dan na de titel van het boek.

4.2 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van boeken en bundels

Achternaam auteur, Initialen of voornamen. Titel. Druk. Stad: Uitgever, Jaar van uitgave.

Anonieme werken

·               Hoofdregel: Anonieme werken worden gealfabetiseerd op het eerste hoofdwoord van de titel.

Macmillan encyclopedia of architects. New York, 1982.

Boek met één auteur

·               Hoofdregel: van werken met één auteur worden voornamen of initialen geheel overgenomen van het titelblad.

Geel, Rudolf. Hoe zet ik mijn gedachten op papier. Het schrijven van essays, wetenschappelijke teksten en groepsverslagen. Muiderberg: Coutinho, 1977.

Boek met twee of drie auteurs

·               Hoofdregel: noteer de namen zoals vermeld op de titelpagina – dit is niet per se alfabetisch! Draai voor- en achternaam van de eerstgenoemde auteur om, dan een komma. Vermeld daarna voor- en achternaam – in die volgorde – van de andere auteur(s).

Thompson, Kristin, David Bordwell. Film history. An introduction. New York: McGraw-Hill, 1994.

Rabkin, Eric S., Martin H. Greenberg, Joseph D. Olander, red. No place else. Explorations in utopian and dystopian fiction. Carbondale: Southern Illinois UP, 1983.

Boek met meer dan drie auteurs

·               Hoofdregel: bij meer dan drie auteurs: vermeld alleen de eerste auteur met toevoeging van ‘e.a.’ of ‘et al.’ (et alii).

·               Na de (laatste) afkortingspunt van ‘e.a.’ of ‘et al.’ volgt geen tweede punt.

Buck, Pieter de, e.a. Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk. 6e herziene druk. Den Haag: Nijgh en Ditmar, 1992.

Vertaald boek

·               Hoofdregel: zet de naam van de vertaler na de titel, met de toevoeging ‘Vert.’ ervoor.

·               Het genoemde jaartal is dat van de vertaling, niet van het origineel.

·               Geef eerst de auteur van het origineel.

Kant, Immanuel. Critique of Pure Reason. Vert. Norman Kemp Smith. New York: St. Martin’s Press, 1965.

Proefschriften (dissertaties)

·               Hoofdregel: na de punt van de gecursiveerde titel van het boek volgt de omschrijving ‘Diss.’ Vermeld dan de universiteit en het jaartal van de promotie. Hierna volgen de gegevens van de uitgave.

·               Bij niet gepubliceerde proefschriften wordt de titel niet gecursiveerd maar tussen enkele aanhalingstekens geplaatst. Vermeld dan de universiteit en het jaartal van de promotie.

·               Vermeld alleen diss. wanneer dit expliciet uit de titelpagina of andere gegevens blijkt.

Sonderen, Peter C. Het sculpturale denken. De esthetica van Frans Hemsterhuis. Diss. Universiteit van Amsterdam, 2000. Leende: Damon, 2000.

Bundels van met name genoemde redacteur(-en)

·               Hoofdregel: plaats na de naam van de redacteur een komma en vervolgens ‘red.’ Na de afkortingspunt van ‘red.’ volgt geen tweede punt

Sneeuw, Arie, red. Moderne Middenamerikaanse verhalen. Amsterdam: Van Gennep, 1984.

Niet-Nederlandstalige bundels

Dittmann, Lorenz, red. Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte 1900-1930. Stuttgart: Franz Steiner, 1985.

Foster, Hal, red. The Anti-Aesthetic. Essays on postmodern culture. Washington: Bay Press, 1983.

Sollers, Philippe, red. Théorie d’ensemble. Parijs: Du Seuil, 1968.

Bundel zonder met name genoemde redacteur

Kunst van nu. Encyclopedisch overzicht vanaf 1960. Amsterdam: Bezige Bij, 1971.     

Deelwerken

Encyclopedia of world art, 16 vols. New York etc., 1959-1968.

Publicatie van een instelling

·               Indien het een publicatie betreft die niet door een of meer auteurs is samengesteld maar door een instantie: commissies, departementen e.d. In dat geval wordt achter de titel de instantie vermeld die voor de inhoud verantwoordelijk is.

Rapport van de Commissie van advies voor de integratie geïnstalleerd op 8 april 1976 door de minister van Buitenlandse Zaken. Departement van Buitenlandse Zaken. ‘s-Gravenhage, 1976.

Bronnenpublicatie, collectie-, tentoonstellings-, museum- of veilingcatalogus

·               Net zoals een boek, met of zonder auteur of redacteur. Eventueel nadere toelichting achter de titel. Hetzelfde geldt voor een fotomechanische herdruk.

Bozo, Dominique. ‘Introduction.’ La collection du Musée National d’Art Moderne. [mus.cat.] Parijs, 1986.

·               Plaats eventueel een nadere toelichting, zoals museumcatalogus [mus.cat.], achter de titelbeschrijving. De vierkante haken geven aan dat het genoemde niet tot de titelgegevens behoort.

Le beau idéal, ou l’art du concept. [tent.cat.] Parijs: Musée du Louvre, 1989.

·               Plaats bij een tentoonstellingscatalogus [tent.cat.] achter de titel. Vaak is een catalogus op naam van een auteur of redacteur gesteld, zodat de toevoeging duidelijk maakt dat het hier om een tentoonstellingscatalogus gaat. Vermeld na de plaats om welk museum het gaat. Bij een reizende tentoonstelling worden de plaatsen genoemd, onderscheiden door een schuine streep. De namen van de musea worden vermeld achter de plaats.

Dalrymple Henderson, L. ‘Mysticism, romanticism and the fourth dimension’. The spiritual in art. Abstract painting 1890-1985. [tent. cat.] Los Angeles: County Museum of Art / Chicago: Museum of Contemporary Art / ‘s-Gravenhage: Haags Gemeentemuseum. (1986-1987): p. 219-237.

 

4.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van artikelen

Artikelen in een tijdschrift

·               Hoofdregel: na de naam van de auteur wordt de titel van het artikel tussen enkele aanhalingstekens weergegeven. Dan volgt de gecursiveerde naam van het tijdschrift, de jaargang, het deelnummer, tussen haakjes het jaar van uitgave en, na een dubbele punt, de paginanummers. Wanneer de delen van een jaargang niet doorgenummerd zijn of geen doorlopende paginanummering hebben, vermeld dan de datum, maand of het seizoen van verschijnen, bijvoorbeeld: (lente 2005).

Achternaam auteur, Initialen of voornaam. ‘Titel artikel.’ Titel tijdschrift, jaargang, nummer (jaar van uitgave): paginanummers.

·               Plaats van uitgave, uitgever, redacteuren en dergelijke worden nooit genoemd.

·               Voeg eventueel ‘nr.’ of ‘jrg.’ toe. Wees consequent in het gebruik.

·               Paginanummers mogen aangegeven worden zonder ‘p.’, met één ‘p.’ of met twee ‘p’s’, dus: 28-34, p. 28-34 of pp. 28-34. Tussen ‘p.’ en cijfer altijd een spatie. Verwijzingen na een dubbele punt. Wees ook hier consequent.

Altman, Rick. ‘The future of sound studies.’ Iris, nr. 27 (Spring 1999): p. 3-9.

Lipkin, Stephen N. ‘Real emotional logic: persuasive strategies in docudrama.’ Cinema Journal, jrg. 38, nr. 4 (1999): p. 68-86.

Waardenburg, André. ‘Los amantes del circulo polar: gevangen in hun eigen cirkel.’ Skrien, 237 (oktober 1999): p. 18-19.

Artikelen in een bundel met één of meer auteurs of redacteuren

Achternaam auteur. Initialen of voornamen. ‘Titel.’ In: Achternaam redacteur, Initialen of voornamen, red. Titel. Druk. Stad: Uitgever, Jaar van uitgave: paginanummers.

Dit is vergelijkbaar met de notering van een artikel uit een boek. Voor de duidelijkheid kun je na de titel van het artikel het woordje ‘In:’ toevoegen.

Lotman, Jurij Michajlovic. ‘Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden.’ In: Bronzwaer, W.J.M. e.a., red. Tekstboek algemene literatuurwetenschap. Baarn: Ambo, 1977: p. 107-120.

Als de bundel apart in de literatuurlijst staat, wordt dikwijls in plaats van de volledige titelbeschrijving alleen de auteur en het jaar van uitgave vermeld.

Lotman, Jurij Michajlovic. ‘Teksttypologie en de typologie van de tekstexterne verbanden.’ In: Bronzwaer 1977: p. 107-120.

Artikel van twee of meer auteurs in tijdschrift of bundel

Zie hierboven bij de boektitelbeschrijvingen en de beschrijving van een artikel.

Krantenartikel

Boogaard, Raymond van den. ‘Sovjet-Unie weer terug naar sociaal-realistische kunst.’ NRC/Handelsblad, 13.10.1984: p. 8, kolom 6-8.

·               Datum mag ook als ‘13 oktober 1984’ aangegeven worden.

·               Paginanummers en kolomnummers mogen weggelaten worden (soms noodgedwongen, wanneer informatie uit knipselmappen of uit gedigitaliseerde versies komt).

Interview

Achternaam respondent, Initialen of voornamen. Soort interview. Datum van interview.

·               Met ‘soort interview’ wordt bedoeld: persoonlijk interview, telefonisch interview, e-mail-interview, enzovoorts.

Recensie

Hogenbirk, Kees. ‘In de schoenen van de daders.’ Recensie van Tu Ridi, reg. Paolo en Vittorio Taviani. Skrien, 237 (1999): 65.

‘Chick Flicks.’ Editorial. Sight and Sound, jrg. 9, nr.10 (1999): 3.

 

4.4 Voorbeelden van elektronische en andere uitgegeven bronnen

Cd-rom

·               Hoofdregel: de titelbeschrijving van een cd-rom volgt die van een boek. Vermeld na de titel dat de publicatie een cd-rom betreft.

Braunmuller, A.R., red. Macbeth. Door William Shakespeare. CD-ROM. New York: Voyager, 1994.

Compositie

·               Hoofdregel: de beschrijving van een compositie begint met de naam van de componist. De naam van het werk mag cursief. Dit geldt niet voor de vorm, het opusnummer of de toonsoort.

Beethoven, Ludwig van. Symfonie nr. 8 in F, op. 93.

·               Een gepubliceerde partituur wordt beschreven als een boek.

Beethoven, Ludwig van. Symphony nr. 8 in F, op. 93. 1812. New York: Dover, 1989.

·               Bij mineur-toonsoorten wordt de toonsoort met een kleine letter aangeduid.

Film

·               Hoofdregel: in een filmografie wordt de (oorspronkelijke) filmtitel aangegeven in klein kapitaal[5], daarna volgen de regisseur, de productiemaatschappij en het jaar van première.

Titel. Reg. Voornaam regisseur Achternaam regisseur. Productiemaatschappij, het jaar van première.

·               Indien relevant kunnen ook de belangrijkste acteurs worden genoemd na de regisseur.

·               Wanneer een film in de lopende tekst wordt genoemd, worden bij de eerste vermelding genoemd: oorspronkelijke titel, het land van herkomst, eventueel de regisseur en het jaar van première. Voorbeeld: Citizen Kane (USA: Orson Welles, 1941).

·               Indien een film- of televisieprogramma uitvoerig wordt behandeld, noteer dan ook de zogenaamde credits in een bijlage. Deze bevatten achtereenvolgens: titel, land, jaar, productiemaatschappij, producent, scenario, regie, camera, montage, muziek en voornaamste acteurs.

It’s a Wonderful Life. Reg. Frank Capra. RKO, 1946.

Geluidsopname

·               Hoofdregel: vermeld componist, dirigent of uitvoerend artiest (wie als eerste genoemd wordt, hangt af van de gewenste nadruk), titel van de opname, de uitgever en het jaar van uitgave.

Artiest. Titel. Geluidsdrager. Uitgever, jaar van uitgave.

·               Noem de geluidsdrager vóór de uitgever als er geen sprake is van een cd (audiocassette, lp).

·               Een specifiek nummer of lied wordt tussen aanhalingstekens vermeld: Geef hierbij ook de datum van de opname.

Artiest. ‘Nummer.’ Rec. Datum opname. Titel van het volledige werk. Geluidsdrager. Uitgever, jaar van uitgave.

Holiday, Billie. ‘God bless the child.’ Rec. 9 mei 1941. The essence of Billie Holiday. Columbia, 1991.

Simon, Paul. The rhythm of the saints. Warner Bros., 1990.

Filmscore/soundtrack

Elfman, Danny. Men in black: the score. Columbia, 1997.

Various. Pulp Fiction soundtrack. Reg. Quentin Tarantino. EMI, 1997.

Dion, Celine. ‘My heart belongs to you.’ Perf. Dion. Titanic soundtrack. reg. James Cameron. Columbia, 1996.

Internetbron[6]

·               Hoofdregel: noem eerst de naam van de auteur of samensteller (achternaam eerst). Geef – indien bekend – respectievelijk: tussen enkele aanhalingstekens de naam van het artikel, het onderdeel van de website of de titel van de e-mail. Vermeld daarna cursief de naam van de website, de datum van publicatie of de laatste herziening of posting (welke het meest recent is). Noem de bron, als dit geen website is (bv. e-mail of online posting). Geef vervolgens de naam van het instituut of de organisatie die de website faciliteert (zie hiervoor het kopje copyright op de betreffende site), de datum waarop je de site bekeken hebt en tenslotte tussen < > de URL.

Naam auteurs/samensteller informatie. ‘Naam artikel/onderdeel website/titel e-mail’ Naam van de website. Datum van publicatie, versie of update. Naam instituut betrokken bij website. Datum van bezoek <URL>.

·               Waarschijnlijk zul je maar weinig internetbronnen hebben waarvan je alle informatie weet, maar je bronvermelding moet in ieder geval de volgende basis informatie bevatten:

Naam auteur/samensteller informatie. Naam van de website. Datum van

publicatie. Datum van bezoek <URL>.

·               Neem de URL zo nauwkeurig en uitgebreid mogelijk over – verwijs naar de precieze pagina die je hebt gebruikt binnen de website, zodat de door jou gebruikte informatie snel terug te vinden is.

·               De datum van bekijken van de site vermeld je omdat de informatie voortdurend aangepast kan worden en de door jou bekeken versie snel verouderd – en daarmee niet meer traceerbaar kan zijn.

·               Zet geen punt tussen de datum van bekijken en de URL.

·               De URL moet volgens de MLA-stijl niet in Word-opmaak staan. Dat betekent dat je de URL niet als hyperlink in je stuk mag zetten. Een URL hoort tussen <> haakjes, wordt officieel niet onderstreept en heeft geen andere kleur.

The Internet Movie Database (IMDb). Amazon.com. Dagelijkse update. 7 juli 2006 <http://www.imdb.com>.

Drudge, Bob. My virtual reference desk. A one-stop site for all things internet. Versie 19 september 1999. ICNet. 7 juli 2006 <http://www.refdesk.com>.

·               Een vermelding van een persoonlijke site begint met de naam van de eigenaar:

Hulstijn, Jan. Jan Hulstijn, chair professor of Second Language Acquisition. 29 augustus 2002. 7 juli 2006 <http://cf.hum.uva.nl/ett/hulstijn.htm>.

Een beschrijving van een artikel in een tijdschrift dat op het internet verschijnt, volgt de regels voor in druk verschenen artikelen. De beschrijving wordt, waar nodig, aangepast aan het karakter van de bron. Voorbeeld: Zeman, Josh. ‘Sins of the father. Josh Zeman talks to Paul Schrader about his new film Affliction’ Filmmakermag jrg. 6, nr. 2 (Winter 1998). 7 juli 2006 <http://www.filmmakermagazine.com/winter1998/sins.html>.

·               Wanneer in de tekst een specifiek document aangehaald wordt, wordt in de noot de uitgebreide URL genoemd, met vermelding van de datum van bezoek.

Zie: <http://uk.imdb.com/Plot?0185937> 7 juli 2006.

·               Zie voor meer informatie over de beschrijving van elektronische bronnen o.a.:
http://www.bedfordstmartins.com/online/cite5.html en http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/557/09.

Televisieprogramma

·               Hoofdregel: neem achtereenvolgens op: titel van de aflevering (tussen aanhalingstekens), titel van het programma (cursief of onderstreept), titel van de serie (indien van toepassing), naam van de omroeporganisatie (zonder puntjes) en de datum van uitzending

·               Als het programma in het buitenland is uitgezonden kan de naam van de stad waar de (lokale) omroep is gevestigd, vermeld worden na de naam van de omroeporganisatie.

‘Schansspringen en filmrestauratie’ Jules unlimited. VARA. 9 september 1999.

Voorstelling (dans, toneel)

·               Hoofdregel: een voorstelling (toneelstuk, opera, ballet, concert) wordt achtereenvolgens beschreven met een titel, gegevens zoals die ook bij ‘film’ worden opgenomen, de plaats en de datum van uitvoering.

Hamlet. Door William Shakespeare. Reg. John Gielgud. Act. Richard Burton. Shubert Theatre, Boston. 4 maart 1964.

 


 

5. Afbeeldingen

5.1 Algemene regels

Wanneer in het onderzoeksverslag gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, moet ook hiervan de herkomst verantwoord worden. De verantwoording van foto’s of afbeeldingen afkomstig uit een museum verschilt van die afkomstig uit publicaties of uit eigen bezit (als u zelf de foto heeft gemaakt). Achter in het werkstuk dient een lijst met afbeeldingen opgenomen te worden.

5.2 Voorbeelden van vermeldingen van originele afbeeldingen

Vermelding bij de afbeeldingen (onderschrift)

Originele foto

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een originele foto (die bijvoorbeeld besteld is bij een museum), dan is de verantwoording als volgt:

·               Hoofdregel: vermeld de naam van de schilder, de titel van het schilderij, het jaartal van toeschrijving, het materiaal en het formaat (eerst hoogte, dan breedte) en de plaats waar het kunstwerk zich bevindt.

Maker. Titel. Jaartal van toeschrijving. Materiaal. Hoogte x breedte. Plaats waar het zich bevindt.

Rogier van der Weyden. Lezende Magdalena. Ca.1440-50. Olieverf met tempera, fragment. 61,5 x 54,5. Foto: Londen, National Gallery (NG 654).

Niet-originele foto

Wanneer de foto niet afkomstig is uit het museum waar het kunstwerk zich bevindt, of wanneer er, zoals bij architectuur, apart een foto is gemaakt, moet ook dit vermeld worden:

P. Kramer, ontwerp. Woningen van ‘De Dageraad’, hoek P.L. Takstraat en Burgemeester Tellegenstraat, 1920. Foto: collectie Nederlands Architectuur Instituut, Rotterdam. Of: foto auteur (wanneer u de foto zelf heeft gemaakt).

Vermelding in een aparte afbeeldingenlijst

Vaak (in het bijzonder bij scripties en werkgroepverslagen) wordt een afbeelding niet van een originele foto gereproduceerd, maar van een reproductie in een boek. Dan moet de verantwoording ook naar dat boek verwijzen en niet naar het origineel. Dit dient in ieder geval te gebeuren in de lijst van afbeeldingen, achter in het werkstuk. Als onderschrift worden dan alleen de gegevens van het kunstwerk vermeld:

afb. 1. Kasimir Malevich. Suprematisme. 1915. Olieverf op doek, 44,5 x 34,5. Collectie Stedelijk Museum te Amsterdam.

Bij kunstnijverheid kan eventueel de functie vermeld worden voorafgaand aan de naam van de maker. Gaat het om een detail, vermeld dit dan tussen ronde haken achter de titel van het kunstwerk. Vergeet na de datum niet het materiaal of de techniek te vermelden en de afmetingen van het werk (hoeft niet bij architectuur). Als het bekend is dient ook de fotoverantwoording erbij gezet te worden, mits het niet afkomstig is van een fotodienst van een museum of instelling die ook het originele werk in bezit heeft. Speciale collecties of archieven kunnen tussen ronde haken vermeld worden achter de verblijfplaats.

Afbeeldingenlijst

afb. 1. Kasimir Malevich. Suprematisme. 1915. Olieverf op doek, 44,5 x 34,5. Collectie Stedelijk Museum te Amsterdam, afkomstig uit Kasimir Malewich. Amsterdam: Stedelijk Museum, 1993: 112.

Verwijzingen in de tekst

In de tekst moet duidelijk worden verwezen naar de afbeeldingen. Dit kan door ‘afb.1.’ tussen haakjes achter een relevante zin te plaatsen, of door dezelfde tekst in de kantlijn te plaatsen. Dit vereist een ruime marge aan de linkerkant. Ook hier is het weer belangrijk consequent te zijn: als in de lijst met afbeeldingen sprake is van afb.1 moet u in de tekst niet verwijzen naar fig.1. De titel van een kunstwerk in een tekst wordt gecursiveerd.

5.3 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van afbeeldingen in gedrukte bronnen

Cartoon

·               Hoofdregel: vermeld de naam van de maker, de eventuele titel (tussen enkele aanhalingstekens), ‘Cartoon’ en besluit met informatie over de publicatie. Vermeld tot slot het paginanummer.

Wit, Peter de. ‘Sigmund.’ Cartoon. De Volkskrant. 21 september 1999: 25.

·               Paginanummer mag weggelaten worden (soms noodgedwongen, wanneer informatie uit knipselmappen of uit gedigitaliseerde versies komen).

Foto, schilderij, kunstnijverheid et cetera

·               Hoofdregel: vermeld de naam van de maker, de eventuele titel (cursief), soort afbeelding en besluit met informatie over de publicatie. Vermeld tot slot het paginanummer.

Hoheisel, Horst. Negative-form, Aschrott-Brunnen Monument, Kassel, 1987. Foto: James Young. At Memory’s Edge. After-Images of the Holocaust in Contemporary Art and Architecture. New Haven-Londen: Yale University Press, 2000: p. 100.

Tabellen en grafieken

Tabellen en grafieken moeten voorzien zijn van een nummer, een titel erboven en van een bronvermelding eronder. Wanneer de gegevens geheel nieuw zijn en in het werkstuk voor het eerst worden gepubliceerd, dan blijft bronvermelding achterwege.


 

6. Gebruik van noten

6.1 Algemene regels

Noten zijn onopvallende cijferverwijzingen in de tekst. Ze worden gebruikt voor mededelingen die onontbeerlijk zijn, maar die storend zouden werken als ze in de lopende tekst worden opgenomen. Dat geldt vooral voor literatuurverwijzingen. Voetnoten en eindnoten worden veel gebruikt. Ook noten in de kantlijn komen voor. Voor een werkstuk moet voor één soort gekozen worden.[7]

             

Noten hebben over het algemeen twee functies:

A.     een explicatieve functie: in de noot worden zaken vermeld die de lopende tekst zouden storen, maar die toch noodzakelijk zijn voor de meningsvor­ming. Een explicatieve noot kan men gebruiken om:

·         extra informatie te geven. Deze informatie moet wel rechtstreeks betrekking hebben op de lopende tekst.

·         een bewering of mening te nuanceren. Tijdens het onderzoek komt men verschillende meningen tegen, die in de noot gewaardeerd of afgewezen kunnen worden.

·         te verwijzen naar andere auteurs die zich met het onderwerp hebben beziggehouden. Men kan ook een vergelijking maken met een ander hoofdstuk of alinea in hetzelfde betoog.

·         vertalingen te geven van een citaat of juist de oorspronke­lijke onvertaalde tekst als het een niet gangba­re moderne taal betreft.

B.     een verwijzende functie: de noot verwijst naar de gebruikte litera­tuur of bronnen. Dit is noodzakelijk wanneer je citeert of parafra­seert, een specifieke opvatting ontleent aan een schrijver of een document. Kortom, je dient aan te geven op welke literatuur het betoog is gebaseerd. Noten worden niet gegeven bij feiten waarvan men mag aannemen dat die behoren tot de algemene ontwikkeling van de lezers. De volgende regels dienen als leidraad voor het gebruik van noten:

·         Noten dienen spaarzaam gebruikt te worden. Meer dan één noot per zin is ongewenst.

·         Wanneer verschillende bronnen of teksten worden gebruikt voor een alinea of paragraaf, kunnen die alle in één noot worden opgenomen.

·         Wanneer in een alinea of paragraaf literatuur wordt geparafraseerd, wordt ook daar een noot bij geplaatst: de informatie komt immers ergens vandaan, al wordt het in eigen woorden verteld. Het is wel mogelijk te volstaan met één noot aan het einde van de alinea of paragraaf. Niet alle afzonderlijke opeenvolgende parafraseringen van één bron moeten in een aparte noot worden vermeld. Geef één verwijzing.

·         Verwijs niet naar een vorige noot met ‘zie noot 1’, maar herhaal de gegevens uit de vorige noot. Het notenapparaat verwijst in de eerste plaats naar de tekst, niet naar zichzelf.

·         Wanneer een citaat van auteur A wordt gebruikt, dat je in een tekst van auteur B hebt gevonden (en dus niet in de oorspronkelijke bron), verwijs dan als volgt: citaat van A, geciteerd naar B [paginanummer].

·         Na een citaat volgt altijd een noot. Voor de juiste wijze van citeren, zie de Tekstconventies.

·         Een nootcijfer in de tekst bevindt zich over het algemeen aan het einde van de zin, dus ná de punt. Indien een bepaalde term in de tekst genoemd wordt die meteen uitleg behoeft, kan het nootcijfer ook direct na de term volgen.

·         Soms is het van belang aan te geven dat de aangehaalde literatuur juist niet de bevestiging levert voor het beweerde. Men voegt dan de verwijzing toe: ‘Vgl. (= vergelijk) echter…’ indien verwezen wordt naar een auteur die een andere mening is toegedaan, dan wel gegevens verstrekt die niet stroken met de inhoud van de geannoteerde passage.

·         Teksten in de drie moderne talen Frans, Duits en Engels worden steeds in de oorspronkelijke taal geciteerd. Een vertaling mag gebruikt worden wanneer de tekst niet in de oorspronkelijke taal te verkrijgen is. In de noot wordt dan verwezen naar de uitgave die men daadwerkelijk heeft geraadpleegd.

·         Indien een zelfde vindplaats in achtereenvolgende noten genoemd wordt, hoeft de verkorte titel niet te worden herhaald: men gebruikt dan het woord ‘ibidem’, dat ‘op dezelfde plaats’ betekent. Indien naar dezelfde pagina wordt verwezen vervalt ook de pagina-aanduiding.

6.2 Praktische aanwijzingen

6.2.1 Het gebruik van noten zonder aparte literatuurlijst achter in de tekst

Een noot moet op zo efficiënt mogelijke wijze naar gebruikte bronnen en literatuur verwijzen. Wanneer een aparte literatuurlijst ontbreekt in een tekst – zoals vaak het geval is bij een artikel – moet de volledige titel in de noot worden opgenomen. In dit geval bevat de noot dus alle informatie die anders in de literatuurlijst had gestaan. Dat hoeft echter niet elke keer, éénmaal is genoeg. Wel is het dan een aardige handreiking aan de lezer om bij elke volgende keer dat u een titel verkort vermeldt, aan te geven in welke noot de volledige informatie staat. Verderop in deze paragraaf wordt de situatie besproken als er wel een aparte literatuurlijst is. Dit systeem is in ieder geval afdoende voor artikelen en kleinere werkstukken. Hieronder een aantal veelvoorkomende soorten beschrijvingen.

6.2.2 Werken met verkorte titels in voetnoten: een gangbare variant

Hoewel de manier van verwijzen die hiervoor is uitgelegd systematisch is en binnen de sociale wetenschappen algemeen aanvaard wordt, is het belangrijk te weten dat er ook andere systemen zijn. Er zijn veel uitgevers van boeken en tijdschriften – met name op het terrein van kunst, cultuur, geschiedenis en andere geesteswetenschappen – die een vollediger verwijzing in de voetnoten eisen. Dat is niet zo verwonderlijk: bij een enigszins omvangrijk notenapparaat (waarin bijvoorbeeld ook verwijzingen naar andersoortige bronnen voorkomen) is eenvoud niet altijd een voordeel. Je mist het directe inzicht in de bron. In het geval dat een literatuurlijst ontbreekt en er verschillende hoofdstukken zijn, moet je soms zelfs zoeken naar de oorspronkelijke vermelding, en dan is er nog het probleem van verschillende publicaties van één auteur met hetzelfde publicatiejaar. Buiten de sociaal-wetenschappelijke literatuur wordt dan ook veel vaker gewerkt met een verkorte titelomschrijving: bij de eerste vermelding wordt de volledige titel vermeld, bij de tweede verwijzing niet het jaartal, maar de verkorte titel. In de volgende voorbeelden wordt deze regel voor de volledigheid eenmaal geïllustreerd – de rest kun je zelf beredeneren. Maar ook hier geldt: volg je deze regel, dan moet je deze systematisch blijven volgen!

Boek met één auteur

In de eerste noot (bijvoorbeeld noot 1): [8]

1.      Lodder, Christina. Russian Constructivism. New Haven-Londen: Yale University Press, 1983: 56.
[volledige titelgegevens. paginanummer.]

In een volgende noot, bijvoorbeeld noot 14:

14.    Lodder 1983: 112 (zie noot 1).

        [verkorte titelgegevens: auteursnaam jaartal: paginanummer (noot verwijzing).]

of – bij de variant van de verkorte titel:

14.    Lodder. Russian Constructivism: 112.

        [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Boek met twee of drie auteurs

In de eerste noot:

1.      Rosenblum, R., H. W. Janson. Art of the nineteenth century. Londen: Thames and Hudson, 1984: 33.
[volledige titelsgegegevens. paginanummer.]

In een volgende noot:

14.    Rosenblum en Janson 1984: 335 (zie noot 1).
[auteursnamen jaartal, paginanummer (noot verwijzing).]

of – bij de variant van de verkorte titel:

14.    Rosenblum en Janson. Art of the nineteenth century: 335.

        [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Artikel

In de eerste noot:

1.      Nowell-Smith, Geoffrey. ‘Facts about films and facts of films.’ Quarterly Review of Film Studies, jrg. 1, nr. 3 (August 1967): 272-275.
[volledige titelgegevens, paginanummer.]

In een volgende noot:

14.        Nowell-Smith 1967: 272-275 (zie noot 1).

        [auteursnaam jaartal, paginanummer (noot verwijzing).]

of – bij de variant van de verkorte titel:

14.    Nowell-Smith. ‘Facts’: 272-275.

        [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Tentoonstellingscatalogus:

In de eerste noot:

1.      Door beeldhouwers gemaakt. [tent.cat.] Amsterdam: Stedelijk Museum, 1978: 23.

        [volledige titelgegevens, paginanummer of catalogusnummer]

In een volgende noot:

14.    Door beeldhouwers gemaakt 1978: 23. Of bijvoorbeeld: cat.nr. 8 (zie noot 1).
[titel of trefwoord, jaartal, paginanummer of catalogusnummer (noot-verwijzing)].

 

6.2.3 Het gebruik van noten met aparte literatuurlijst achter in de tekst

Als gebruik gemaakt wordt van een literatuurlijst (zoals in een scriptie), dan kan in de noot worden volstaan met de meest basale informatie: auteursnaam, jaartal van de uitgave en het paginanummer. Op basis van deze gegevens kan een lezer de volledige titel opzoeken in de literatuurlijst. Hieronder een aantal veelvoorkomende soorten beschrijvingen:

Boek met één auteur

Dilly, Heinrich. Kunstgeschichte als Institution. Studien zur Geschichte einer Disziplin. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.

Notatie in de noot:

1.      Dilly 1979: 112.

         [auteursnaam jaartal, paginanummer.]

of – bij de variant van de verkorte titel:

1.      Dilly. Kunstgeschichte: 112.

         [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Boek met twee of drie auteurs

Rosenblum, R., H. W. Janson. Art of the nineteenth century. Londen: Thames and Hudson, 1984.

Notatie in de noot:

1.      Rosenblum en Janson 1984: 335.
[auteursnamen jaartal, paginanummer.]

of – bij de variant van de verkorte titel:

1.      Rosenblum en Janson. Art of the nineteenth century: 335.

         [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Artikel

Dooren, Frans van. ‘De Nederlandse vertalingen van Dante’s Divina Commedia.’ De Revisor, jrg. 5, nr. 2 (1978): 34-38.

Notatie in de noot:

1.      Van Dooren 1978: 34-38.
[auteursnaam jaartal, paginanummer.]

of – bij de variant van de verkorte titel:

1.           Van Dooren. ‘Nederlandse vertalingen’: 34-38.

        [verkorte titelgegevens: auteursnaam. verkorte titel: paginanummer.]

Tentoonstellingscatalogus

Door beeldhouwers gemaakt. [tent.cat.] Amsterdam: Stedelijk Museum, 1978.

Notatie in de noot:

1.      Door beeldhouwers gemaakt 1978: 110. Of bijvoorbeeld: cat.nr. 8.
[titel of trefwoord jaartal, paginanummer of catalogusnummer]

 

6.2.4 Voorbeelden van verwijzingen naar archiefbronnen

De tot nu toe beschreven regels hadden – met uitzondering van de regels voor de vermelding van oorspronkelijke afbeeldingen – allemaal betrekking op algemeen toegankelijke bronnen in bibliotheken, musea, kranten of internet. Veel onderzoek is evenwel gebaseerd op bronnen die minder toegankelijk zijn, opgeslagen in depots van archieven van overheden, bedrijven en andere instellingen, maar ook van particulieren: brieven, notulen, dagboeken, processtukken, intern drukwerk, videobanden, foto’s, 8mm-films e.d.

     De stukken in deze collecties zijn dikwijls op vergelijkbare manier geordend als een computer, met hoofdbestanden, bestanden en subbestanden. Je hebt dan

·        de instelling waar verzame­lingen worden bewaard

·        de verzamelingen (‘collecties’ of ‘archieven’) zelf

·        de afdelin­gen van de verzamelingen

·        de afzonderlijke stukken.
In veel instellingen zijn de mappen en stukken genummerd en in dat geval is er vaak ook een register aanwezig. Dat is makkelijk, want die kun je dan gewoon overnemen.

A.1 Algemene regels

In feite gelden voor de vermelding van archiefbronnen dezelfde beginselen als voor de algemeen toegankelijke bronnen: wees systematisch en zo helder mogelijk. In principe dienen alle gegevens waar je je op hebt gebaseerd, ook voor andere onderzoekers makkelijk naspeurbaar te zijn. Vooral onderzoekers uit de historische hoek hebben daartoe heel verfijnde verwijzingssystemen ontwikkeld, waarvan de methode van de eerder genoemde P. de Buck in (cultuur-)historische kringen in Nederland als richtinggevend geaccepteerd wordt.

            Het is gebruikelijk om naast lijsten van geraadpleegde literatuur en periodieken, van afbeeldingen of van bijvoorbeeld mondelinge bronnen, ook een aparte lijst te maken van ‘Archivalia’ – ook wel, afhankelijk van het materiaal, aangeduid als ‘Ongepubliceerde bronnen’, ‘Onuitgegeven bronnen’, ‘Niet-gedrukte bronnen’. Het is niet bedoeling in zo’n lijst alle geraadpleegde stukken afzonderlijk te vermelden: geef alleen aan welke verzamelingen of collecties in een archief zijn geraadpleegd. In de verwijzingen in de noten verwijs je wel zo precies mogelijk naar de stukken waar het om gaat.

A.2 Voorbeelden van titelbeschrijvingen van geraadpleegde collecties en archieven in afzonderlijke lijst van onuitgegeven bronnen

Eerst noem je de instelling waar de bron bewaard wordt en vervolgens de geraadpleegde archieven of collecties, dan de eventuele onderafdelingen. Een paar voorbeelden van vermelding van collecties in een lijst aan het einde van een artikel of scriptie.

Openbare collecties, bedrijfscollecties etc.

     Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam

-        Archief van de Radio-omroep Controle-commisie en andere radiocommissies 

     1930-1941 [hierna kan eventueel het inventarisnummer worden vermeld]

-        Archief van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) 1894-1940 

     (idem)

-        enz.

Particuliere collecties

     Particulier Archief P. Everts te Haarlem

-        Stukken betreffende de geschiedenis van de lokale omroep Haarlem

-        Correspondentie met bestuursleden omroep Haarlem

 

A.3 Voorbeelden van verwijzingen naar geraadpleegde stukken in collecties en archieven in notenapparaat

Voor het verwijzen naar documenten en andere stukken (foto’s, geluidsopnamen) is geen volledige handleiding op te stellen, omdat de conventies van de archieven zelf verschillen. Houd je daarom aan enkele algemene richtlijnen:

·       probeer vooral adequate verwijzingen te maken, wees systematisch, maar ga ook economisch om met de ruimte en met de energie van de lezer;

·       volg altijd de benamingen en nummering van de instelling!

·       wanneer een tweede keer in de noten wordt verwezen naar dezelfde collecties, kan worden volstaan met afkortingen;

·       gebruik cursief, klein kapitaal et cetera volgens de hiervoor beschreven conventies voor geluidsbanden, illustraties en dergelijke.

 

Verwijzingen in het notenapparaat hebben een vaste structuur:

Eerst benoem je het stuk, dan volgen de vindplaats met de collectie, het nummer van de collectie (inventarisnummer), de dozen of mappen en het betreffende stuk (en/of bladzijde).

Eerste vermelding naar een collectie

Bestuur Lokale Omroep aan Gemeente Haarlem 1 maart 1993, Gemeentearchief Haarlem (GAH), Collectie Lokale Omroep 1980-1994 (LO), inv.nr. 220, doos 8 map 5 f. 2 p. 3

Tweede vermelding uit dezelfde collectie

College van B&W Haarlem aan bestuur Lokale Omroep 5 maart 1993, GAH, LO, inv.nr. 220, doos 8 map 7 f.22

Vermelding van een eerste vermelding niet-schriftelijke bron

W. Ruigrok. Fotoreportage jubileum Rob Wout (Opland) (5 maart 1974). Katholiek Documentatiecentrum (KDC) te Nijmegen, Coll. de Volkskrant, voorlopig inv.nr. 20, map L 2.12 (Bijzondere Gelegenheden).


 

7. MLA-aanwijzingen op het Internet

 

Op het internet tref je een aantal nuttige websites aan waar meer informatie over en hulp bij de MLA-stijl gevonden kan worden.

 

Ten eerste is er een handige en bijgewerkte verkorte handleiding voor de MLA-stijl op het web te vinden: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/557/01/. Het betreft hier een ‘Purdue Owl Hand-out’ die kan fungeren als vraagbaak om de meest voorkomende problemen met de MLA-stijl op te lossen. Hier vind je informatie over het weergeven van citaten en het noteren van verwijzingen naar gedrukte en elektronische bronnen. Onder het kopje Additional Resources onder aan de pagina wordt verwezen naar andere gedrukte en elektronische informatie over de MLA-stijl. Onder het kopje Research and citation in de centrale navigatie (rechts) is meer informatie te vinden over onder andere (het voorkomen van) plagiaat. Je kunt voor specifieke problemen per e-mail contact opnemen met het Writing Lab van de Purdue Universiteit in West Lafayette (Indiana, Amerika). 

 

http://www.mla.org

Dit is de officiële website van de MLA met onder andere informatie over ontstaan, doelstellingen en activiteiten van deze organisatie. Een apart onderdeel is gewijd aan de MLA-stijl (MLA-style). Hier zijn bijvoorbeeld de herziene richtlijnen voor het documenteren van internetbronnen te vinden (deze zijn ook opgenomen in de zesde editie van het MLA-handboek). Ook in deze sectie zijn antwoorden op veel gestelde vragen (‘FAQ’s’) over de MLA-stijl te vinden, bijvoorbeeld:

·         How do I document sources from the World Wide Web in my works-cited list?

·         I am using a source on the World Wide Web that has no page numbers. How do I cite it?

·         Should I use underlining or italics?

·         My word processor omits angle brackets and turns URLs into links in my works-cited list. Is that OK?

 

http://www.geocities.com/Athens/Oracle/4184/

De titel van deze site: How to Organize a Research Paper and Document It with MLA Citations, dekt de lading goed. Na de introductie wordt uitgelegd hoe een onderzoek opgebouwd kan worden volgens een specifieke boomstructuur. Daarna volgt een gedeelte, getiteld Resources, dat bestaat uit secties over Research Sites for Current Events, Literary and History Links, Library of Congress en On-Line Dictionary. De site besluit met een gedeelte dat Citing and Writing heet, met de volgende secties: Citing Conventional Sources, Citing Online Material, Citing CD-ROMS and CD Databases, Writer’s Checklist en Words of Advice.

Belangrijke websites waarnaar verwezen wordt zijn die van de Library of Congress (http://catalog.loc.gov/) en die van Webster’s Online Dictionary (http://www.m-w.com/netdict.htm) met zowel een woordenboek- als een thesaurusmodus.

 

http://www.ccc.commnet.edu/mla/index.shtml

Deze Guide for Writing Research Papers based on Modern Language Association (MLA) Documentation is een zeer nuttige en uitgebreide website die veel praktisch gerangschikte informatie biedt. De site bestaat uit twee delen. Het eerste, algemene gedeelte betreft informatie en raadgevingen over opzet en vormgeving van een onderzoeksverslag. Hier worden onderwerpen behandeld als: het verzamelen van materiaal, het gebruik van zogenoemde ‘outlines’, het werken met citaten, de lay-out van werkstukken, voetnoten en/of eindnoten, e.d. Ook plagiaat komt hier uitgebreid aan de orde, met voorbeelden. Het tweede gedeelte bestaat uit afzonderlijke secties over allerlei soorten bronnen. Voor elk van deze soort bronnen wordt vermeld hoe er zowel in de bibliografie/lijst van bronnen als in de tekst van het onderzoeksverslag naar moet worden verwezen. Bijzonder handig is, dat al deze secties weer een link hebben naar de List of Resources, die te vinden is door de muis te bewegen over Citing sources in het linkermenu.

 

Twee zeer uitgebreide websites met allerlei voorbeelden van (problematische) bronvermeldingen volgens MLA-stijl zijn:

http://www.dianahacker.com/resdoc/p04_c08_s2.html en

http://www.english.uiuc.edu/CWS/wworkshop/writer_resources/citation_styles/mla/mla.htm

 

 

Voor de cultuurhistorische varianten kan men nuttige aanwijzingen vinden in:

      Buck, Pieter de, e.a. Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk. 10e druk. Baarn: HBuitgevers, 2002.

Voor kunsthistorische varianten kan men goed terecht in:

Becker, J. Boekenwijsheid. Inleiding in de kunsthistorische bibliografie. 2e herziene druk. Leiden: Primavera Pers, 1997.

 

 

8. Tekstconventies

Bij het schrijven van wetenschappelijke teksten is het belangrijk om aandacht te besteden aan de vormgeving en afwerking ervan. Een goede verzorging van de vormgeving maakt de structuur van de tekst duidelijk en draagt bij tot een beter begrip. Wetenschappelijke teksten dienen daarnaast vrij van spel- en stijlfouten te zijn. Richtlijnen voor de verzorging wetenschappelijke tekst – hieronder vallen alle werkstukken en onderzoeksverslagen die je tijdens je opleiding schrijft – vind je in het hoofdstuk De technische verzorging van werkstukken. Hieronder vind je praktische instructies met betrekking tot veelvoorkomende schrijf- en spelfouten.

Handboeken spelling en interpunctie

De voorkeurspelling die bij wetenschappelijke Nederlandse teksten gangbaar is, kan opgezocht worden in de Woordenlijst Nederlandse Taal (het zogenoemde ‘Groene Boekje’). Het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale volgt gewoonlijk het Groene Boekje. Een praktische gids voor taalgebruik, spelling, naamvallen en schrijfwijzen is J. Renkema. Schrijfwijzer. ’s-Gravenhage, 1979 (en herziene drukken). Daarnaast is ook het de Volkskrant Stijlboek. ’s-Gravenhage, 1992 een zeer praktisch hulpmiddel bij veel voorkomende problemen.

Het is aan te bevelen om de spellingcontrole van je tekstverwerker te gebruiken. De spellingcontrole laat echter ook veel fouten staan en dus moet je zelf de tekst nog eens kritisch doorlezen. Zorg altijd voor een aparte leesronde om spelfouten te vinden. Zodra je de tekst ‘echt’ gaat lezen richt je je op de inhoud en zie je spelfouten veel minder goed. Als je geneigd bent veel fouten over het hoofd te zien, is het een goed idee de tekst door iemand anders te laten lezen.

De Nederlandse spelling is door de vele uitzonderingen op de regels lastig. Het gaat te ver om nu een complete handleiding te geven. Daarom behandelen we hier alleen de hoofdpunten.

Woordgeslacht

Het Groene Boekje geeft ook het woordgeslacht. Enkele vuistregels zijn: voor verreweg de meeste woorden is de hij-vorm correct; woorden op -ing en -heid zijn vrouwelijk; namen van steden, dorpen, landen en verenigingen zijn onzijdig, behalve wanneer er een vrouwelijk woord aan voorafgaat (de stad Arnhem en haar omgeving). Voor een onzijdig woord dient de hij-vorm gehanteerd te worden; de tegenwoordig vaak gebruikte zij- of haar-vorm is onjuist.

Synoniemen

Herhaling van termen kan op den duur slaapverwekkend werken. Bij het zoeken naar synoniemen en zinverwante woorden kan L. Brouwers’ Het juiste woord (8e druk. Antwerpen, 1989) van nut zijn. Tekstverwerkingsprogramma’s als Word hebben een synoniementhesaurus die ook uitkomst kan bieden. Let er op dat het gebruik van een synoniem geen verwarring teweegbrengt of een gezocht effect heeft.

Schrijfwijzen van namen van stromingen, instellingen en personen

Als een persoon voor het eerst in een tekst wordt genoemd, is enige introductie nodig. Vermeld de eerste keer dat iemand voorkomt de functie, de achternaam en voor- of roepnaam of initialen. Wanneer iemand in het betoog een belangrijke plaats inneemt, met name kunstenaars, wordt bovendien het geboorte- en eventueel het overlijdensjaar vermeld.

Namen van stromingen worden niet met een hoofdletter geschreven (expressionisme, neoclassicisme). Eeuwen en decennia schrijft men voluit: de negentiende eeuw (negentiende-eeuwse, twintigste-eeuwse), de jaren twintig (twintiger jaren is een germanisme).

De eerste keer dat de naam van een instelling/organisatie of bedrijf voorkomt, wordt deze voluit geschreven met daarachter tussen ronde haken de gebruikte afkorting. Daarna kan worden volstaan met de afkorting. Voorbeelden: Architecture et Amicitia (A et A); N.V. Hollandsche Deurenfabriek C. Bruynzeel en Zonen (Bruynzeel). Wees consequent in het vermelden van namen van instellingen en bedrijven en dergelijke. Wanneer een instelling in de loop der tijden verschillende benamingen heeft gehad, vermeld die namen met de bijbehorende periodes in een noot of in de hoofdtekst als dat van belang is voor bijvoorbeeld het begrijpen van citaten.

Getallen

Getallen worden in cijfers gezet wanneer het jaartallen, data, exacte hoeveelheden boven de twintig of een uitgesproken nummering betreft, maar voluit geschreven in andere gevallen. Voorbeelden zijn:

·         zeventien schrijvers van ongeveer dertig boeken

·         47 machines

·         de serviesnummers 2, 8 en 13

·         250.000 bezoekers

·         circa tachtigduizend kuikens en dertienhonderd mestvarkens

·         negentiende-eeuwse schilders

·         de zesde dag van de twaalfde maandag op 3 oktober

In breuken worden de teller en de noemer los van elkaar geschreven:

·         twee zevende, twee derde, drie en een half, maar:

·         anderhalf, driekwart

Meervouds- en genitiefvormen

Voor de s van meervouds- en genitiefvormen die men anders ten onrechte met een gedekte klinker zou lezen, wordt de apostrof gebruikt: Michelangelo’s David, Vantongerloos ski’s. In alle overige gevallen blijft zij achterwege: Hommes Hoest, Berlages Gemeentemuseum.

 


 

[1] Zie ook hoofdstuk 1 van deze syllabus. Meer informatie over plagiaat kun je vinden via Blackboard en onder andere in de boeken Citaat en Plagiaat van Sander Schroevers (2005) en Citeren en refereren: schriftelijke, mondelinge, audiovisuele en elektronische bronnen van Chris Willocx (1998).

[2] Voor een uitgebreide uitleg over de verschillende conventies kun je de volgende sites raadplegen: <http://www.usq.edu.au/library/help/ehelp/ref_guides/default.htm> en <http://owl.english.purdue.edu/owl>.

[3] Er bestaan speciale softwareprogramma’s die bedoeld zijn om bibliografische gegevens te verwerken. Zo kunt u met EndNote diverse (internationale) bibliotheken raadplegen en automatisch geselecteerde titels downloaden. Deze kunnen vervolgens naar wens opgemaakt worden. Deze soort software is vooral handig bij uitgebreid literatuuronderzoek en bij publicatie van (een deel van) de literatuurlijst als bijlage van artikelen in verschillende tijdschriften. Zie de website van de universiteitsbibliotheek (www.uba.uva.nl) voor meer informatie.

[4] Je kunt hiervoor de functie verkeerd-om instellen in Word. Dit kun je op twee manieren doen. Ten eerste kun je met je muis het onderste pijltje links in de lineaal slepen naar de plaats waar je de inspringing wilt hebben. Je kunt ook onder Opmaak – Alinea – Inspringingen – Speciaal de functie ‘Verkeerd-om” instellen. In het vak Met kun je de afstand van de inspringing bepalen.    

[5]  Klein kapitaal kun je instellen via: Opmaak – Lettertype. Klik onder ‘Effecten’ op ‘Klein kapitaal’ en vervolgens op OK.

[6] Deze informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de MLA-stijl die te vinden zijn op <http://www.bedfordstmartins.com/online/cite5.html>.

[7] Bij tekstedities worden soms voet- en eindnoten tegelijkertijd gebruikt.

 

[8] Met de meeste tekstverwerkers kan men zogenoemde kruisverwijzingen maken, die naar het nootnummer verwijzen. Wanneer de nummering van de noten verandert, wordt de verwijzing automatisch aangepast.