Steven de Joode

 

De bibliotheek van de St. Willibrordusparochie te Heiloo

Een kleine geschiedenis

 

 

 

 

 

Inleiding

 

Sinds 2001 wordt in het Regionaal Archief in Alkmaar de bibliotheek van de Willibrordusparochie te Heiloo bewaard. Het gaat om 97 titels, verschenen tussen 1520 en 1876. Het zijn voornamelijk Latijnse theologische werken, vaak gedrukt in de Nederlanden, maar ook enkele werken van Pascal, Voltaire en La Rochefoucauld zijn vertegenwoordigd. De theologische werken zijn, weinig verrassend, hoegenaamd allemaal van katholieke signatuur. Toch is ook Calvin met twee werken vertegenwoordigd en Ersamus met zijn bekende Latijnse leerboekje  colloquia familiaria. Ruim de helft, 55 titels, is gedrukt in (voornamelijk de eerste helft van) de 17e eeuw; 10 titels stammen uit de 16e eeuw, 14 uit de 18e eeuw en 18 uit de 19e eeuw. De verzameling bevat geen 20e-eeuwse titels en lijkt na de 19e eeuw niet meer te zijn uitgebreid. Van de verzameling werd in 1879-89 in de parochie een catalogus samengesteld onder de titel Catalogus ‘Bibliothecae ecclesiae’ in Heiloo speptember 1879 & 89.[1] Deze catalogus, bestaande uit 99 nummers, berust inmiddels eveneens in het Regionaal Archief in Alkmaar. De verzameling zoals die in de handgeschreven catalogus beschreven is, wijkt af van de huidige collectie. Zo noemt de 19e-eeuwse catalogus o.a. enkele catechismussen die niet meer voorhanden zijn. Ook bevatte de verzameling ooit een editie van de Arabische vertellingen Duizend en een nacht, die niet meer aanwezig is. En ook het bekende werk David van Lucretia van Merken in een editie uit 1767 ontbreekt thans. Verder bevatte de collectie ook enkele werken over Napoleon Bonaparte en een boekje van de architect Ten Brink 1860 over de bouw van een kerk in Montfoort.  Ook het werk Le livre du peuple van Lamennais, komt niet meer voor. Het is goed mogelijk dat de oorspronkelijke verzameling groter was dan de handgeschreven catalogus doet vermoeden. De boeken hebben namelijk allemaal een etiket op de rug met een nummer dat correspondeert met het nummer uit de catalogus. De huidige verzameling bevat echter ook twee boeken met op de rug het nummer 140, wat er op lijkt te wijzen dat de oorspronkelijke verzameling uit minstens 140 boeken heeft bestaan. Wellicht zijn deze ooit beschreven in een supplement op de catalogus, wat het jaar 1889 op het voorplat zou kunnen verklaren; een dergelijk supplement is echter niet overgeleverd.  

 

Samen met de bibliotheek is ook het parochiearchief naar Alkmaar verhuisd. Het oudste stuk uit dit archief dateert uit 1677. Slechts in enkele archiefstukken wordt de bibliotheek zijdelings genoemd. De boeken zelf geven echter in veel gevallen wel enige informatie over hun afkomst. Zo zijn in de boeken verschillende bezitterskenmerken te vinden, veelal van de verschillende pastoors die de parochie vanaf de 17e eeuw hebben gediend. En het zijn deze aantekeningen die in de onderstaande tekst gebruikt zijn om enige informatie over de vorige bezitters en de afkomst van de boeken te weten te komen.

 

Bezitterskenmerken

 

Hoewel de heer van Heiloo, Van Cats, na de Reformatie officieel was overgegaan op het gereformeerde geloof, bleef de meerderheid van de bevolking katholiek. Tot de Reformatie behoorde het aan Sint Willibrordus gewijde Witte Kerkje[2] aan de katholieken. Deze kerk verviel na de Reformatie echter aan de protestanten, zodat de katholieken zich met een schuilkerk tevreden moesten stellen. Van deze schuilkerk is slechts bekend dat het een woonhuis was; waar dit gestaan heeft, is niet bekend.[3] De katholieken hadden geen vaste pastoor, maar werden bediend door rondtrekkende geestelijken. Pas in 1650, toen de statie Sint Willibrordus werd opgericht, kregen zij een eigen pastoor in de Haarlemmer Vincentius Palestijn.[4]

 

Toen Palestijn 7 jaar later weer naar Haarlem terugkeerde, werd hij opgevolgd door Johan Ooms, die echter niet langer dan een jaar pastoor is geweest. Na zijn dood werd hij in het Witte Kerkje begraven. Zijn opvolger Johan Schot was tussen 1657-1667 pastoor. In de pastoriebibliotheek zijn drie boeken (nrs. 16 (129 C 6/1) en 50) te vinden waarin de naam ‘Mr. Jan Schodt’ en ‘Scot’ is ingeschreven. Daar op zijn grafsteen zijn naam wordt gespeld als “Mr Ian Schot”, moet het om dezelfde persoon gaan.[5] De drie boeken verschenen respectievelijk in 1621, 1640 en 1641. Eén van de boeken bevat tevens de inscriptie ‘Ex Bibliot. in Heiloo’. Als Johan Schot inderdaad de bezitter is geweest van de drie boeken, valt op dat deze ruimschoots verschenen zijn vóór hij pastoor werd. Mogelijk had hij de boeken al voordat hij pastoor werd, en heeft hij ze dus niet als pastoor voor de parochiebibliotheek gekocht, maar voor privégebruik.

 

Johan Schot werd in 1667 opgevolgd door jonkheer Eduard van Teylingen, die tussen 1667-1672 pastoor was.[6] Hij overleed, “hoogbejaard”[7], in 1672 en werd eveneens begraven in het Witte Kerkje.[8] Van Teylingen is vermoedelijk een telg uit de bekende Alkmaarse regentenfamilie Van Teylingen. Zijn naam komt in negen boeken voor. Een van de boeken bevat tevens de curieuze inscriptie ‘Presb. Mydensis in Hybernia [Ierland]’. Mogelijk kan het feit dat Van Teylingen twee neven had die in Ierland verbleven hier iets mee te maken.[9] De boeken van Van Teylingen dateren eveneens allemaal van vóór zijn pastoraat en hebben soms daarvoor een andere eigenaar gehad. Het is niet duidelijk of hij de boeken al bezat voordat hij pastoor werd, of dat hij de werken aanschafte tijdens zijn pastoraat. Het betreft voor een pastoor weinig opzienbarende titels: theologische werken, veelal uit de 17e eeuw. Een van de boeken (nr. 51) bevat tevens een inscriptie van een pastoor uit Desselberghen, “Joannis Genijn”.

 

Na Van Teylingen werd de pastorie enige jaren geleid door François Temming, die echter geen sporen in de boeken heeft achtergelaten. Dit geldt niet voor Gerardus Hogeboom (ca. 1650-1709), die Temming in 1678 opvolgde. Hogeboom was Heilooër van geboorte en had in Leuven gestudeerd.[10] Hij diende de parochie tot 1709. Onder zijn pastoraat werd in 1681 een nieuwe met riet bedekte kerk gebouwd.[11] De naam Hogeboom komt liefst 23 keer in de boeken voor. Dit aantal is oorspronkelijk nog groter geweest, aangezien enkele boeken die in de catalogus van 1879-89 wel voorkomen, inmiddels niet meer in de verzameling aanwezig zijn. Zo worden onder nrs. 37, 40 en 41 in de handgeschreven catalogus nog boeken genoemd, die eveneens uit het bezit van Hogeboom stamden, maar inmiddels verdwenen zijn. Enkele boeken bevatten ook inscripties van anderen. Zo is in twee boeken ook de naam Bartholomeus van Teylingen te vinden. Waarschijnlijk gaat het hierbij om een Bartholomeus van Teylingen, telg uit hetzelfde geslacht als Eduard van Teylingen, die in 1568 in Alkmaar werd geboren en in 1602 in Amsterdam werd begraven. In 1586 woonde hij in Haarlem, waarna hij naar Amsterdam verhuisde. In Amsterdam was hij zeepzieder op het Water, het huidige Damrak, in een pand met de naam "In ‘t vergulde Hoeffijser". Hij werd begraven in de Nieuwe Kerk.[12] Het is niet duidelijk hoe Hogeboom aan de boeken van Van Teylingen gekomen is. Mogelijk heeft hij deze op een veiling na de dood van Van Teylingen verworven. De boeken van Van Teylingen verschenen respectievelijk in 1539 en 1589, blijkens zijn aantekening kocht hij het eerste in maart 1601 (bijlage 1, nr. 2 en 18).

 

Figuur 1. Inscriptie van  Gerardus Hogeboom (3: 129 A 3).

 

Van bevriende pastoors kreeg Hogeboom ook boeken ten geschenke. Zo heeft hij een van de boeken blijkens een inscriptie gekregen van de pastoor van Akersloot, Jabobus Noorman: “Rdo domodum Dno D: Gerardo Hogeboom, Pastori in Heijloo. Memoria et amicitia causa donat Jacobus Noorman, pastor in Akersloot, 1690” (nr. 5). Een ander boek kreeg hij van een zekere Groenbout. Interessant is ook een werk van Augustinus dat zowel een inscriptie van Hogeboom als van Johannes Arcerius bevat. Johannes Arcerius (1538-1604)[13] was vanaf 1586 tot zijn dood hoogleraar Grieks in Franeker. Na zijn dood in 1604 werd zijn bibliotheek in Franeker geveild. Hiervoor is echter nooit een veilingcatalogus gemaakt. “Is zijn bibliotheek min of meer in het geheim geveild, om haar voor Franeker te behouden?”, vraag Engels zich af.[14] De collectie van Arcerius bestond behalve uit enkele belangrijke handschriften ook uit gedrukte werken. Enkele boeken uit zijn bibliotheek waren afkomstig uit het bezit van Erasmus. De verzameling moet in wetenschappelijke kringen een goede naam hebben gehad. Zo schreef Scaliger in een brief van 27 november 1604 aan Johannes Lydius (1577-1643), predikant te Oudewater: “Ik betreur het, dat de kostbare bibliotheek van Arcerius buiten mijn weten verkocht is; en wat meer is, dat ik niet voordat de veiling zou plaatsvinden, door vrienden, hoewel in de nabijheid van de gehouden veiling, erop opmerkzaam ben gemaakt”.[15] Interessant is dat vermoedelijk deze Lydius in hetzelfde boek als Arcerius sporen heeft achtergelaten, namelijk een Latijnse en later doorgehaalde opdracht aan de Amsterdamse gemeenteraad: "Hoc  Augustini mihi quinq. volumina dono Amsterodamensis curia celsa dedit. Curia celsa dedit magnum & memorabile […]”. Blijkbaar is het boek tussen Johannes Lydius en de Amsterdamse gemeenteraad van eigenaar verwisseld. 

 

Ondanks het ontbreken van een veilingcatalogus heeft Engels pogingen ondernomen de bibliotheek van Arcerius te reconstrueren. In 1988 publiceerde hij een lijstje met boeken uit de bibliotheek van Arcerius, waaruit o.a. blijkt dat een handschrift in Wolfenbüttel is terechtgekomen; het boek uit de parochiebibliotheek komt in zijn lijstje echter niet voor. 

 

C:\Users\Steven\Documents\Parochiebibliotheek\3 129 A 3 detail arcerius.jpg

Figuur 2. Inscriptie van Johannes Arcerius (3: 129 A 3).

 

Figuur 3. Opdracht van Joh. Lyd. (3: 129 A 3).

 

Terugkerend naar Hogeboom is het opvallend dat hij de boeken slechts van zijn eigen naam voorzag, en niet bijvoorbeeld aangaf dat de boeken tot de parochiebibliotheek behoorden. Ook het hierboven genoemde geschenk van Jacobus Noorman is gericht aan Hogeboom, niet aan de parochie. Dit lijkt er op te wijzen dat de boeken vooral een privéliefhebberij van Hogeboom waren, en dat hij de boeken later aan de pastorie heeft nagelaten. Dit wordt bevestigd door de handgeschreven catalogus van 1879-89, waar regelmatig bijgeschreven is: ‘Dedit Hogeboom’. Ook Hogeboom werd in het Witte Kerkje begraven.[16]

 

Van de pastoors na Hogeboom zijn veel minder sporen in de boeken terug te vinden. Het is niet duidelijk of zij minder boeken bezaten, niet in hun boeken schreven, of wel boeken bezaten, maar deze niet nalieten aan de pastorie. Van zijn opvolger N. Heinis, die de pastorie tien jaar leidde, maar na een ruzie met de baljuw Heiloo verliet, zijn geen sporen in de boeken terug te vinden. Ook van Gerardus Rees, die Heinis opvolgde, zijn in geen van de boeken bezitterskenmerken terug te vinden. En slechts één boek, een 18e-eeuws psalterium, bevat een inscriptie van Henricus Turigh, die van 1751 tot 1777 pastoor in Heiloo was. De belangstelling van Turigh ging vermoedelijk vooral naar muziek uit, en minder naar boeken. Hij was een gepassioneerd muziekliefhebber, die ook zelf componeerde en ervoor zorgde dat de kerk een orgel kreeg.[17] Ook Joannes Fredericus Josephus Goders, die Turigh opvolgde, komt slechts één keer voor. Het gaat om een 17e-eeuws theologisch werk, dat Goders blijkbaar aan de parochie schonk met de opdracht: ‘J.F.J. Goders dedit Bibliotheca Heiloensi’. De verzameling bevatte oorspronkelijk ook nog een 17e-eeuwse Plantijn-druk afkomstig uit het bezit van Goders, die echter is verdwenen (nr. 80).

 

De namen van de pastoors Van Meeuwen en Sluyters, respectievelijk werkzaam tussen 1782-1813 en 1813-1873, zijn in de boeken helemaal niet terug te vinden. Overigens viel het pastoraat van Van Meeuwen in de Franse tijd, waarin godsdienstvrijheid  werd geproclameerd. Als gevolg hiervan leek het even of de katholieken in 1797 het Witte Kerkje weer terug konden krijgen, wat echter niet lukte. In deze periode loopt ook het bevolkingsaantal van Heiloo terug: in 1622 had Heiloo nog 871 inwoners, in 1795 was dit teruggelopen tot 455 inwoners.[18]

 

Onder het pastoraat van  M. Geurs, de opvolger van Sluyters, verviel het kerkgebouw langzamerhand tot een krot. De parochianen waren ook nauwelijks in staat aan het onderhoud bij te dragen. De parochie bestond in 1854 slechts uit 332 communicanten, “waarvan er 110 behoeftig waren”.[19] Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd echter wel de parochie van St. Willibrordus in 1866 officieel opgericht. In datzelfde jaar is de staat van het kerkgebouw echter dusdanig slecht, dat pastoor Geurs “kruiken op de vloerkleden [had] staan als het regende”.[20] Al in 1859 probeerde Geurs via een intekenlijst geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van een nieuwe kerk. De bouw van de kerk maakte hij echter niet meer mee: hij stierf in 1866. In de parochiebibliotheek zijn acht boeken te vinden met inscripties van zijn hand. En net als voor Hogeboom en Goders geldt voor Geurs dat dit aantal oorspronkelijk groter was. Onder de nrs. 64 en 65 noemt de catalogus van 1879-89 nog twee titels, die volgens de catalogus van Geurs afkomstig zijn, maar die inmiddels niet meer in de verzameling aanwezig zijn.

 

Onder zijn opvolger Roelvink werd begonnen met de bouw van een nieuwe kerk. In het kerkboek van inkomsten en uitgaven over de periode 1838-1879 dat in het parochiearchief bewaard wordt, is precies na te gaan hoeveel de bouw gekost heeft. Interessant is dat er bij de bouw ook rekening werd gehouden met het boekenbezit van de parochie: voor  f 69,70 werd er een “Boekenkast voor de kerk” getimmerd.[21] Deze boekenkast heeft waarschijnlijk in een van de vertrekken van de pastoor gestaan. In inventarissen uit latere jaren vormt de bibliotheek althans steeds onderdeel van “goederen welker verzorging en beheering behoort aan den Pastoor”. Zo is in een inventaris van 29 december 1897 sprake van “Een bibliotheek met kast en gordijn en cataloog”.[22] Het woord ‘cataloog’ moet slaan op de handgeschreven catalogus die in 1879 van de verzameling gemaakt was. Dat de bibliotheek voornamelijk voor privégebruik van de pastoor diende, wordt bevestigd door een inventaris uit 1927. De “Bibliotheek met kast” is nu onderdeel “van de roerende goederen, welke eigendom zijn van de kerk, maar in gebruik bij den pastoor”.[23]

 

Pastoor Roelvink lijkt niet echt een bibliofiel te zijn geweest: er komt slechts één boek met zijn naam voor. Het gaat hier om een weinig spectaculaire 19e-eeuwse Nederlandstalige bijbel. Überhaupt lijkt de bibliotheek in de 19e eeuw voor het laatst te zijn aangevuld. In die periode werd de bibliotheek blijkbaar wel als onderdeel van de parochie beschouwd. Zo is in twee boeken de inscriptie “Eigendom der kerk van Heiloo Oct. 1879” te vinden (nrs. 98 en 99). In september van dat jaar was de catalogus, of in ieder geval het eerste deel daarvan, samengesteld; deze inscripties dateren dus van vlak daarna. In hetzelfde jaar schonk ook kapelaan C. van der Jagt een boek met de opdracht “aan de Bibliotheek van Heiloo”.  Dit is waarschijnlijk na september geweest, aangezien het boek niet meer in de catalogus is opgenomen. Het zijn de laatste inscripties in de boeken. Dat de bibliotheek daarna niet of nauwelijks meer is aangevuld, heeft vermoedelijk alles te maken met de penibele toestand waarin de parochie verkeerde. Vanaf het eind van de 19e eeuw ging het bergafwaarts met de toch al niet erg florissante parochie. In de eerste decennia van de 20e eeuw “blijft de parochie klein en arm”.[24] Desalniettemin werd in 1926 een nieuwe kerk gebouwd, daar de oude kerk te klein en te bouwvallig was geworden. Met de kerk werd ook een naaischool en een bibliotheek gebouwd (thans een uitvaartcentrum). Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat dit (alleen) bedoeld was voor de huisvesting van de parochiebibliotheek; daarvoor zouden enkele boekenkasten ten slotte wel voldoende zijn geweest. Wat voor soort boeken hier dan wel hebben gestaan, is niet helemaal duidelijk. Wellicht waren deze boeken nodig voor het onderwijs, waar de parochie zich mee bezig ging houden nadat de schoolstrijd in 1917 door de confessionelen gewonnen was. Zo verzorgden vanaf 1923 nonnen van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen uit Oudenbosch verschillende vormen van onderwijs.[25]

 

Ondertussen lijkt de parochiebibliotheek, of beter gezegd de pastoorsbibliotheek, gedurende de 20e eeuw een slapend bestaan te hebben geleid.

 

 

 

 

Figuur 4. Veel boeken uit de parochiebibliotheek bezitten nog een (min of meer) contemporaine band, echter niet altijd meer in goede staat. Band van een werk van Augustinus uit 1531 (3: 129 A 3).

 

Conclusie

 

Hoewel de boeken uit de parochiebibliotheek nog aantekeningen bevatten van personen die ik niet heb weten te traceren, ontstaat met bovenstaande gegevens toch een duidelijker beeld van de verzameling. De parochiebibliotheek lijkt enigszins toevallig ontstaan te zijn. Niet zozeer als gevolg van een aankoopbeleid van de parochie, maar meer uit de liefhebberij, of beroepsmatige interesse van de pastoors, wier boeken veelal na hun dood eigendom van de parochie werden. De boeken zelf sluiten goed aan bij het beroep van de bezitters: overwegend Latijnse, theologische werken; slechts in de 19e eeuw veroorloofden enkele bezitters zich een frivool uitstapje naar Voltaire, La Rochefoucauld en de Verhalen van duizend en een nacht.

 

Dat de boeken vooral door de pastoors zelf werden aangeschaft, lijkt ook te spreken uit de kerkboeken van inkomsten en uitgaven. Hierin werden regelmatig kostenposten als “blaasbalgtrappen” en “stemmen van het orgel” opgevoerd, maar van kosten voor de aanschaf van boeken is nergens sprake. Vrijwel alle inscripties betreffen eigennamen van pastoors, en slechts in enkele gevallen werd het boek blijkens een inscriptie beschouwd als het eigendom van de kerk.

 

 

Bronnen en literatuur

 

          Archief van de Sint Willibrordusparochie te Heiloo, 1677-1990

 

 

 

Bijlage 1: Catalogus van de parochiebibliotheek

 

Toelichting: de catalogus van de huidige parochiebibliotheek werd samengesteld door Marijke Joustra, bibliothecaris van het Regionaal Archief Alkmaar. Om een beter beeld te krijgen van de oorspronkelijke verzameling zijn daaraan toegevoegd de titels uit de handgeschreven catalogus die thans in de bibliotheek ontbreken. Om het gebruik te vergemakkelijken zijn tussen ronde haken nieuwe nummers toegevoegd. Hierachter volgt het nummer uit de handgeschreven catalogus, gevolgd door de huidige signatuur. Het ontbreken van een signatuur wil zeggen dat de titels slechts in de handgeschreven catalogus voorkomen.  

 

(1) 1: 129 A 1

Marius, Leonardus

Commentariorum Leonardi Marii (...) in universam S. Scripturam, in quibus praeter accuratam sensus literalis disquisitionem (…).  Coloniae Agrippinae : sumptibus authoris, typis Albini Dusseldorpffii, 1621.

1066 p.

Provenances: 1e p.: R.do et Doctiss.mo D.no Joanni Altio Amico et Pastori. Author D. Op titelplaat: Teijlingen.

 

(2) 2: 129 A 2

Bigne, Marguerin de la

Sacrae bibliothecae sanctorum Patrum, seu Scriptorum ecclesiasticorum probabilium / numeris et modis omnibus locupletati castigati, per Margarinum de la Bigne. - Editione secunda. - Parisiis : (s.n.), 1589.

9 dl. in 6 bd.

Provenances: Dl. 1, titelp.: Bartholomeus van Teijlingen; Hogeboom.

 

(3) 3: 129 A 3

Augustinus, Aurelius

D. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi, omnium operum (...) . - Parisiis : in oficina Claudii Chevallonii, 1531.

10 dl. in 5 bd.

Provenances: Bd. 1, titelp.: Hogeboom, 29-0-0;  1604 Hoc Augustini mihi quinq. volumina dono Amsterodamensis curia celsa dedit. Curia celsa dedit magnum & memorabile (…) Ioh. Lyd.;  Ioannis Arcerii Theodoreti (…). Bd. 5: hogeboom; Donum Senatus Amstelodamensis; Ioannis Acerii Thodoreti. Сωτήρ@ (.ooter.) Op het schutblad een onleesbaar gemaakte zin en daaronder de spreuk: Momento Mori, Amen 1658.

 

(4) 4: 129 B 1

Baronius, Ceasar

Annales ecclesiastici ex XII. tomis Cesaris Baronii (...) in epitomes redacti / opera Henrici Spondani (...) auctoritate editi. - Accedit hac postrema editione appendice ex Bzonio. - Moguntiae : impensis Antonii Hierati bibliopol. Coloniensis, 1618.

[22], 1086, [140] p. : portret.

Provenances: Titelp.: Hogeboom; ex liberali dono dni Groenbout.

 

(5) 5: 129 B 2

Bellarminus, Robertus F.R.

Operum Roberti Bellarmini (...) de controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Bernardi Gualteri, 1619.

Aanw.: Deel 2, 3 en 4.

Provenances: Bd. 1: Rdo domodum Dno D: Gerardo Hogeboom, Pastori in Heijloo. Memoria et amicitia causa donat Jacobus Noorman, pastor in Akersloot, 1690. in dikke letters monogram: IN. Titelp.: Hogeboom. Bd. 2 en 3: schutblad: Geluckich is dat landt, daer het kindt sijn moeder brandt(?)
(de uitdrukking is: gelukkig is het land waar men zijn moer verbrandt; moer = veen). Banden gestempeld: WMC.

 

(6) 6: 129 B 3

Bellarminus, Robertus F.R.

Roberti Bellarmini societatis jesu (...) explanatio in Psalmos. - Editio novissima, ab innumeris mendis (...). - Lugduni : sumptibus Laurentii Aubin, 1679.

[16], 1086, [26] p. - Oorspr. uitg.: 1611.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(7) 7

Biblia sacra. Dat is de geheel schriftuur, behelzende alle canonijke boeken van ’t Cons. van Trente, met korte verklaringen. I vol. fol. lr. bd. Utrecht 1717.

 

(8) 8: 129 B 4

Biblia ad vetustissima exemplaria nunc recens castigata : Hebræa, Chaldæa, Græca, et Latina nomina virorum, mulierum, populorum (...). - Antverpia : apud Johannem Stelsium, 1561.

[52], 385, 99, 35 fol. : houtsneden in de tekst.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(9) 9

            Osterwald, Jean Fréderic

La Sainte Bible par M.J.F. Osterwald. I vol. fol. lr. bd. Rotterdam, 1724. Avec reflexions par chaque chapitre.

Provenances: Dedit Pastoor M. Geurs.

 

(10) 10: 129 B 5

Lucas, Franciscus & Hubertus Phalesius

Sacrorum Bibliorum vulgatae editionis concordantiae, ad recognitionem iussu Sixti V. Pont. Max. bibliis adhibitam.  Antverpiae : ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1642.

[600] p.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(11) 11: 129 B 6

Ravanellus, Petrus

Petri Ravanelli Bibliotheca sacra, seu thesaurus scripturae canonicae amplissimus (...). - Genevae : sumptibus Petri Chouët, 1660

2 dln. Allen dl. 1 aanwezig.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(12) 12: 129 B 7

Ravanellus, Petrus

Petri Ravanelli ad opus suum quod inscribitur, Bibliotheca Sacra, seu thesaurus scripturae canonicae amplissimus, additamenta nova. - Genevae : sumptibus Petri Chouët, 1663.

2 dln. in 1 bnd.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(13) 13: 129 C 1

Thomas van Aquino

Sancti Thomae Aquinatis summa totius theologiae (...). - Editio novissima. - Coloniae Agrippinae : sumptibus viduae, Arnoldo Hierati, 1660.

3 dl. met indexen in 1 bd.

 

(14) 14: 129 C 2

Thomas van Aquino

Sancti Thomae Aquinatis (...) expositio continua super quatuor evangelistas (...) et Catena aurea iustissimo titulo nuncupata (...). - Parisiis : apud Societatem Bibliopolarum, 1657.

4 dl. in 1 bd.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(15) 15: 129 C 3

Franciscus Sylvius

Francisci Sylvii a Brania comitis (...) commentarii in totam  primam partem S. Tho. Aquinatis (...). - Editio tertia correctior. - Antverpiae : apud Jacobum Meursium, 1667.

4 dl. - Aanw: 3 dl.

Provenances: Titelp.: Hogeboom in alledrie.

 

(16) 16: 129 C 4/1

Wiggers, Johannes

Ioannis Wiggers (...) in primam partem D. Thom. Aquinatis commentaria de Deo trino et uno, de angelis, & operibus sex dierum. - Lovanii : ex offficinâ Bernardini Masii, 1641.

[8], 435, [27] p.

Provenances: Schutblad: mr Jan Schodt. 1e gedeelte: titelp.: Scot
Catalogus meldt: 3 perk. bnd, wat de nummering 16 verklaart.

 

(17) 16: 129 C 4/2

Wiggers, Johannes

In primam secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria / Ioannis Wiggers. - Editio altera correctior. - Lovanii : apud Ioannem Oliverium & Corn. Coenestenium, 1634.

[4], 501, [25] p.

 

(18) 16: 129 C 5/1

Wiggers, Johannes

In primam secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria / Ioannis Wiggers. - Lovanii : apud Ioannem Oliverium & Corn. Coenestenium, 1629.

[4], 546, [28] p.

Provenances: Fr. titelp.: Jacobus Aenncy of Aemicy of d’emicy
Lipperi.

 

(19) 16: 129 C 5/2

Wiggers, Johannes

In secundam secundae Divi Thomae Aquinatis commentaria / Ioannis Wiggers. - Lovanii : apud Ioannem Oliverium & Cornelium Coenestenium, 1630.

[8], 371, [21] p.

 

(20) 16: 129 C 6/1

Wiggers, Johannes

Ioannis Wiggers (...) commentaria de virtutibus theologicis, fide, spe, charitate cum annexis de quibus tractat D. Thomas. - Lovanii : typis Cornelii Coenestenii, 1640.
- Voortitel: In secundam secundae Divi Thomae Aquinatis de virtutibus theologicis cum suis annexis.

[8], 368 p.

Provenances: Fr. titelp.: mr Jan Schodt. Titelp.: Scot

 

(21) 16: 129 C 6/2

Wiggers, Johannes

Ioannis Wiggers (...) commentaria iure et iustitia caeterisque virtutibus cardinalibus cum adnexis de quibus tractat Divus Thomas. - Lovanii : apud Corn. Coenestenium & Ioannem Oliverium, 1639.

[20], 868 p.

 

(22) 16: 129 C 7/1

Wiggers, Johannes

In tertiam partem Divi Thomae Aquinatis commentaria Ioannis Wiggers (...) de verbo incarnato. - Lovanii : apud Cornelium Coenestenium, 1643.

[4], 272 p.

Provenances: Titelp.: Scot.

 

(23) 16: 129 C 7/2

Wiggers, Johannes

Ioannis Wiggers (...) commentaria in tertiam partem D. Thom. Aquinatis de sacramentis censuris,  indulgentiis et purgatorio. - Lovanii : ex officinâ Bernardini Masii, 1640.

[6], 560, [34] p.

 

(24) 17: 129 C 8

Tirinus, Jacobus

R.P. Iacobi Tirini (...) in S. Scripturam commentarius duobus tomis comprehensus (...). - Antverpiae : apud Henricum Aertssens, 1656.

2 dl.

Provenances: Titelp. beide dl.: Teijlingen.

 

(25) 18: 129 C 9

Johannes Chrysostomus

Opera D. Ioannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci potuerunt (...). - Basiliae : ex officina Hervagiana, 1539.

5 dl. - Index voorin dl. 1; colophon laatste p. dl. 5: Basiliae : apud Ioannem Hervagium et Ioannem Erasmium Frobenium.

Provenances: Bd. 1: voorblad: Hogeboom, Bartholomei Teijlingii 1601 15 Martii  5/24, Chrysostomus in quinque tomos divisus Iohannis … presbyteri … Op blad daarvoor: optelsom. Bd. 2: titelp.: Hogeboom, Bartholomeus van Teijlingen 5/24 1601 15 Martii. Bd. 3: Hogeboom Bartholomeus van Teijlingen 15 Martii @ 1601 5/24. Bd. 4: Hogeboom Iohannis Dantsii (?) (naam is in de andere delen weggekrabd) Bartholomeus van Teijlingen @ 1601 15 Martii 5/24
Alle delen: marginale glossen.

 

(26) 19: 129 D 1/1

Libertus Fromondus

Commentaria in omnes B. Pauli apostoli, et septem canonicas aliorum apostolorum epistolas / authore Liberto Fromondo. - Editio nova (...). - Lovanii : typis ac sumptibus Hieronymi Nempaei, 1678.

611, [44] p.

Provenances: Titelp.: Hog:

 

(27) 19: 129 D 1/2

Libertus Fromondus

Brevis commentarius in canticum canticorum, cui ad calcem adjectus libellus cujusdam exercitii spiritualis R.P. Joannis Evangelistae (...) et una iudicium de quibusdam exercitiis spiritualibus Ioannis Malderi (...). - Editio tertia corectior. - Lovanii : apud Hieronymum Nempaeum, 1678.

[8]. 71, [6], 162, [14], 136, [6] p. - Bevat ook: Actus apostolorum brevi et dilucido commentario illustrati; Commentarius in Apocalypsin S. Joannis Apostoli.

 

(28) 20: 129 D 2

Estius, Guilielmus

Absolutissima in omnes beati Pauli et septem catholicas apostolorum epistolas commentaria (...) : tribus tomus distincta / auctore Guilielmo Estio. - Accedunt huic novissimae  editioni (...) studio & opera Iacobi Merlo Horstii. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Petri Henningii Bibliopolae, 1631.

[12], 1314, [12] p. : ill. - Met afb. van Paulus, portret van Estius.

Provenances: t.o. schutblad: ex libris: M. Geurs. Voorin: ingeplakte gravure van Paulus. T.o. titelp., idem op titelp.: Ex libris petri francisci van biesbroucq pastoris in parochiá de Wevelghem.

 

(29) 21, 22: 129 D 3

Jansenius de oudere, Cornelius

Cornelii Iansenii episcopi Gandavensis commentariorum in suam  concordiam, ac totam historiam evangelicam, partes IIII (...). - Antverpiae : ex typographia Gisleni Iansenii, 1631.

1093 p. : portret.

Provenances: twee exemplaren. 1e ex.: schutblad: G. Schutte. Titelp.: doorgehaald: ex libris … 2e ex.: titelp.:Hogeboom.

 

(30) 23: 129 D 4

Jansenius, Cornelius

Cornelii Iansenii episcopi Iprensis Augustinus. - Lovanii : typis Iacobi Zegeri, 1640.

3 dl. in 1 bd.

Provenances: Titelp.: Teijlingen.

 

(31) 24A: 129 D 5

Cornelius a Lapide

Commentaria in pentateuchum Mosis / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Ultima editio aucta & recognita. - Antverpiae : apud Martinum Nuntium et frat., 1623.

[16], 1116, [50] p.

Provenances: Schutblad: 7 florenis bf Ex libis (…doorgehaald) Simonis vander Geest 1638, florenis wilmaert. Titelp: Hogeboom.

 

(32) 24B: 129 D 6

Cornelius a Lapide

Commentaria in quatuor prophetas maiores / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Postrema editio aucta et recognita. - Antverpiae : apud Martinum Nutium, 1634.

[44], 1414, [114] p. : ill. - Bevat afb. van Jesaja, Jeremia, Ezechiel en Daniel.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(33) 24C: 129 D 7

Cornelius a Lapide

Commentaria in duodecim prophetas minores / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Antverpiae : apud Ioann. et Iac. Meursios, 1644.

[24], 848, [88] p.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(34) 24D: 129 D 8

Cornelius a Lapide

Commentarius in quatuor evangelia / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Antverpiae : apud haered. Martini Nuti, 1639.

2 dl. in 1 bd. - Gegraveerde titelp. - Bevat I: Complectens commentaria in Matthaeum et Marcum; II: Commentarius in evangelium S. Lucae et S. Ioannis.

Provenances: Voor de titelp.: Hogeboom.

 

(35) 24E: 130 A 1

Cornelius a Lapide

Commentaria in acta apostolorum, epistolas canonicas, et apocalypsin / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Editio ultima aucta et recognita. - Antverpiae : apud Ioan. et Iacob. Meursois, 1647.

3 dl. in 1 bd.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(36) 24F: 130 A 2

Cornelius a Lapide

Commentaria in omnes D. Pauli epistolas / auctore Cornelio Cornelii a Lapide. - Ultima editio, aucta & recognita. - Antverpiae : apud Martinum Nutium et fratres, 1621.

[12], 1056, [106] p .

Provenances: T.o. titelp.: Hogeboom. Titelp.: …doorgehaald.

 

(37) 25A: 130 A 3

Houdry, Vincent

R.P. Vincentii Houdry (...) bibliotheca concionatoria ethices christianae praecipua continens argumenta ordine alphabetico digesta. - Editio novissima (...). - Augustae Vindelicorum : sumptibus Josephi Wolff, 1775.

4 dl. - Aanw.: Dl. 4.

 

(38) 25B: 130 A 4

Houdry, Vincent

R.P. Vincentii Houdry (...) bibliotheca concionatorum theologica complectens mysteria Domini Nostri, et B. Virginis (...). - Augustae Vindel. & Oeniponti : sumptibus Josephi Wolff, 1764.

6 dl. - Aanw.: dl. 3, 4, 5 en 6 in 2 bd.

 

(39) 25C: 130 A 5

Houdry, Vincent

R.P. Vincentii Houdry (...) bibliotheca concionatoria festa sanctorum quinque tomis distincta. - Augustae Vindelicorum : sumptibus Josephi Wolff, 1777.

5 dl. in 3 bd.

 

(40) 26: 130 A 6

Flavius Josephus

Histoire des Juifs / ecrite par Flavius Josephus ; sous le titre de Antiquitez Judaïques, traduite sur l'original Grec reveu sur divers manuscrits, par A. d'Andilly. - Ed. nouvelle (...) suivant la copie de Paris. - a Amsterdam : chez la Veuve Schippers, & Henry Wetstein, 1681.

[24], 758, [22] p. : ill.

Provenances: schutblad: ex libris M. Geurs.

 

(41) 27

            Basnage, Jacob

Vervolg op Flav. Josephus of algemeene historie der Joodsche Natie. II vol. fol. geb. lr. r. Te Amsterdam 1726.

 

(42) 28

            Wagenaar, Jan

            Amsterdam, beschreven in drie stukken. III vol. fol. geb. lr. r. Amst. 1760.

 

(43) 29

            Groot, Hugo de        

Nederlandsche jaerboeken en historiën sedert 1555 tot 1609, vertaald door Jan Goris. I vol. fol. perkb. met platen. Amsterd. 1681.

 

(44) 30: 130 A 7

Cyprianus, Caecilius

Opera divi Caecilii Cypriani episcopi Carthaginensis : ab innumeris mendis repurgata, adjectis nonnullis libellis ex vetustissimis exemplaribus, quae hactenus non habebantur, ac semotis iis, quae falso videbantur inscripta, una cum annotatiunculis  / atque haec omnia nobis praestitit ingenti labore suo Erasmus Roterodamus (...). - Apud inclytam Basileam  : ex officina Frobeniana, [1520].

[24], 515, [30] p.

Provenances: Titelp.: Hogeboom. Marginale glossen.

 

(45) 31

Cyprianus, Caecilius

            Opus ac 39. I vol. kl. fol. perk. bd. Parisiis 1541.

 

(46) 32: 130 A 8

Faber, Mathias

Concionum opus tripartitum : pluribus in singula Evangelia argumentis instructum / auctore Matthia Fabro. - Ingolstadii : typis Gregorii Haenlin, 1631.

3 dl. - Alleen dl. 1 aanw.

Provenances: Titelp.: J.F.J. Goders dedit Bibliotheca Heiloensi.

Band ontbreekt.

 

(47) 33: 130 A 9

Faber, Mathias

Auctarium operis concionum tripartiti, adiectum ab eiusdem operis / authore Matthia Fabro. - Editio secunda correctior. - Antverpiae : apud Guilielmum Lesteenium, 1646.

2 dl. in 1 bd.

Provenances: Titelp. gedeeltelijk afgescheurd, naam prov. afgesneden, niet leesbaar.

Band ontbreekt.

 

(48) 34: 130 A 10

Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V jussu editum, Clementis VIII et Urbani papæ octavi auctoritate recognitum, et novis missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum . - Antverpiae : ex architypographia Plantiniana, 1765.

624, cxxviii p.

 

(49) 35

            Missale pro defunetis. fol. ed. Plantin. los lr. Antv. 1733.

 

(50) 130 A 11

Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V pont. max. jussu editum, et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani papae octavi auctoritate recognitum (...) . - Antverpiae : ex typographia Plantiniana, 1725.

624, cxxvii p.

 

(51) 36: 130 A 12/1

Calvin, Johannes

Institutie ofte onderwysinge inde christelicke religie, in vier boecken begrepen / door Joannem Calvinum ; uit de Latijnsche ende Francoysche spraecke ghetrouwelick verduytschet ; met den sendtbrief des selven Calvini aen den coninck van Vranckrijck ; daer is oock achter aen ghevoecht een schoone tafel Augustini Marlorati  (...) ; noch van nieus hier achter aen ghevoecht een schoon stucxken vande Reformatie (...) door Carel Agric. - Op een nieu overgesien ende verbetert. - t' Amsterdam : voor de Wed. van Everard Cloppenburgh, 1645.

[6], 268 [=286], [32], 21, [1] fol. - Titelblad met portret van Calvijn.

 

(52) 36: 130 A 12/2

Calvin, Johannes

Een supplicatie van de noodige reformatie der christelicker kercke in het pausdom, overghegheven van den heere Joh. Calvino, aen keyser Karel de Vijfde, ende allen vorsten op den Rijcxdach tot Spier vergadert / uit het Latijn in de Nederduytsche sprake getrouwelick overgeset, door Car. Agric. - t' Amsterdam : voor de Wed. van Everard Cloppenburgh, 1645.

21 fol.

 

(53) 37

Quaestiones theologicae et thesessocrae ab 1672 ad 1678 Lovanii propositae. I vol. kl. fol. broch.

Provenance: Hogeboom.

 

(54) 39: 130 B 1/1

Jansenius, Cornelius

Cornelii Jansenii episcopi Iprensis (...) Pentateuchus, sive commentarius in quinque libros Moysis. - Editio secunda correctior. - Lovanii : typis ac sumptibus Hieronymi Nempaei, 1660.

[8], 625, [22] p. 2 titels in 1 bd.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

 

(55) 39: 130 B 1/2

Jansenius, Cornelius

Reverendissimi domini Cornelii Jansenii episcopi quondam Iprensis  analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc, Sophoniam. - Lovanii : typis Hieronymi Nempaeii, 1673.

[4], 328, [28] p.

 

(56) 40

Jansenius, Cornelius

            In evangelia. I vol. 4° lr. bd. Lovanii 1659.

            Provenances: Hogeboom.

           

 

(57) 42: 130 B 2/1

Irenaeus, Paulus [= Pierre Nicole]

Causa Janseniana, sive Fictitia haeresis, sex disquisitionibus / a  Paulo Irenaeo. - Coloniae : apud Petrum Marteau, 1682.

[16], 332 p.

Provenances: Titelp.: Hogeboom.

¶ Gefingeerd impressum; gedrukt in Amsterdam.

 

(58) 42: 130 B 2/2

Arnauld, Antoine

Antonii Arnaldi, doctoris Sorbonici, super illâ propositione Ss. Chrysostomi & Augustini: defuit Petro tentato gratia sine qua nihil poterat, dissertatio theologica, in qua exhibetur norma tum loquendi, tum sentiendi (...). - Juxta exemplar editum 1656. - Coloniae : apud Petrum Marteau, 1682.

[12], 186 p.

¶ Gefingeerd impressum; gedrukt in Amsterdam.

 

(59) 43: 130 B 3

Het Oude Testament, of Alle de boeken des ouden verbonds : op last van de hoog-mog. heeren Staten-Generaal (...). - [S.l.] : Nederlands Bijbelgenootschap (Dordrecht : Blussé en Comp.), 1853.

900 p.

 

(60) 44: 130 B 4

Het Nieuwe Testament, of Alle de boeken des nieuwen verbonds van onzen heer Jezus Christus : door last van de hoog-mog. heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. - Londen [etc.] : Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap, 1846.

456 p.

Provenances: Schutblad: Zierikzee 1849 (doorgehaald), J.B.F. Roelvink kap (kap is doorgehaald). Keerzijde schutblad: voor de zondag-school vijf en twintig cent …

 

(61) 45: 130 B 5

Biblia, dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonyke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments / uit de oorspronkelyke talen in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. - te Amsterdam : by H. Brandt, Dk. Onder de Linden, G. de Groot, P. Schouten, en Comp., [s.a.].

[24] p., 486 fol.

Bevat alleen het Oude Testament. Bevat tevens de titelpagina van: De CL Psalmen des propheten Davids, met eenige andere lofzangen / uyt den Françoyschen in Nederlandschen dichte overgezet door Petrum Dathenum. - te Amsterdam : by Vieroot, Tirion, Loveringh, Borstius en Van Eyl, 1753.

 

(62) 46: 130 B 6

Smits, Willem

Psalterium vulgatum versione Belgica notis grammaticalibus, literalibus, criticis &c. nec non aliquot paraphrasibus, elucidatum (...) / authore f. Wilhelmo Smits. - Antverpiae : apud Viduam Petri Jouret, 1744.

2 dl. in 1 bd. : ill.

Provenances: Titelp.: (…) Turigh. Ontbr. 1 p. na het voorwoord, voor psalm 1.
 

(63) 47: 130 B 7

Biberstein-Kazimirski, Albin de

De Koran, voorafgegaan door het leven van Mahomet, eene inleiding omtreny de godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz. / met ophelderende aanm. en historische aant. van M. Kasimirski ... [et al.]. Haarlem : J.J. van Brederode, 1860.

876 p.

 

(64) 48: 130 B 8

Juénin, Gaspard

Institutiones theologicae ad usum seminariorum / authore Gaspare Juenin. - Lugduni : sumptibus Anisson & Posuel, 1697.

4 dl.

Provenances: Prov. doorgehaald en weggesneden. Hogeboom doorgehaald?

 

(65) 49: 130 B 9

Estius, Guilielmus

Epitome commentariorum Guilielmi Estii et Cornelii a Lapide in omnes D. Pauli epistolas / per Joannem a Gorcum collecta. - Antverpiae : apud heredes Martini Nutii, 1619.

[12], 957, [21] p.

Provenances: Schutblad: Eduardi Leyns (?) Presb. Mydensis in Hybernia [=Ierland]. Veel doorgehaald. Titelp.: Teijlingen; N. Heynis?

 

(66) 50: 130 B 10

Ferrerius, Vincentius

Beati Vincentii, natione Hispani (...) sermones de sanctis / studio & diligentia D. Damiani Diaz recogniti (...). - Moguntiae : sumptibus Ioannis Krebs (...) excudebat Balthasar Lippius, 1621.

883, [12] p.

Provenances: schutblad: ex dono R.D.D. Lcti (lectori?) Brasemii Mr. Jan Schodt
t.o. titelp.: Ex Bibliot. in Heiloo. Titelp.: Scot.

 

(67) 51: 130 B 11

Molina, Antonio de

Instructio sacerdotum ex ss. patribus et ecclesiae doctoribus concinnata / actore Antonio de Molina ; quam post septimam in Hispaniis impressionem latinitate donavit  Nicolaus Janssenius. - Editio secunda. - Antverpiae : Martinum Nutium, 1626.

[16], 712, [58] p.

Provenances: Schutblad: … Joannis  Genijn, pastoris in Desselberghen … Lovaniensis. Titelp.: ex libris R.D. (doorgehaald) presb. hiberni
op de doorgehaalde naam staat: Edwardi Teijlingen benedictus deus (?).

 

(68) 52: 130 B 12/1

Canisius, Petrus

Summa doctrinae christianae / ex postrema recognitione doctoris Petri Canisii. - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1574.

392, [23] p.

Provenances: Schutblad: ad usum Petri Brasemi (?) Noviomagi. Titelp.: …?

 

(69) 52: 130 B 12/2

Sixtus III, paus

Sancti Sixti tertii Pontificis Maximi, liber de divitiis : eiusdem liber de malis doctoribus, de operibus fidei, & de iudicio futuro : eiusdem liber de castitate : sancti Bracharii epistola ad ianuarium / omnia per Iacobum Salvatorum Solanium Murgitanum diligenter emendata (...). - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1575.

[16], 262, [8] p.

Provenances: Schutblad: Verba Alexandri VII. Habeas rogote semper in amoribus ac delicijs Franciscus de Sales. Eius este assiduus lector obsequens filius sedulus imitator phil. Philotheam seu manuductionem ad vitam pie instituendam, cui a viginti anni post Deum debeo imprimis, si quid in me sit, quod culpa vacet quanquam decies lectam centies lega(m) (s)et plus semper mihi vi debitur quam ipse dixerit plurainfra.

 

(70) 53: 130 B 13

Sales, François de

Philothea seu introductio ad vitam devotam, libellus aureus pro singulus hominum statibus / à Rmo. D. Francisco Salesio (...) primum Gallice ; à D. Matthia Martinez (...) Latinè conscriptus. - Editio tertia. - Coloniae Agrippinae : apud Petrum Henningium, 1654.

[36], 706, [14] p. : portr.

 

(71) 54: 130 B 14

Augustinus, Aurelius

Divi Aurelii Augustini (...) meditationes, soliloquia et manuale / omnia (...) opera ac studio R.P. Henrici Sommalii ; meditationes B. Anselmi (...), D. Bernardi, Idiotae  viri docti de amore divino. - Coloniae Agrippinae : sumptibus Cornelii ab Egmondt et sociorum, 1629.

373, [19] p. - Idiota vir doctus (een bekwame leek) is Raymundus Jordan.

Provenances: Schutblad: Edward(…) Teylingen. (Daarnaast: doorgehaald)
Titelp.: Teijlingen.

 

(72) 55: 130 B 15

Bellarminus, Robertus F.R.

De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum / opusculum Roberti cardinalis Bellarmini. - Coloniae Agrippinae : apud Cornel. ab Egmond, 1626.

[20], 272 p. : ill.

 

(73) 56: 130 B 16

Bellarminus, Robertus F.R.

Breedere verklaringe van den catechismus oet christelijcke leeringe, gemaeckt bij bevel van onsen alderheylighsten vader den paus Clemens den VIII / door (...) Robertus Bellarminus ; overgeset uyt het Italiaens in Nederduyts, door (...) Albertus Pethey. - t' Hantwerpen : bij Hieronymus Verdussen, 1648.

251 p.

Provenances: Titelp.: Bog (?)

 

(74) 57: 130 B 17

Thomas à Kempis

Thomae a Kempis (...) de imitatione Christi libri quatuor / [cum vita ejusdem Thomae, per H. Rosweydum]. - Lugduni : apud Joh. et Dan. Elsevirios, [ca. 1653].

257 p.

Provenances: Titelp.: Teijlingen.

 

(75) 58: 130 B 18

Thomas à Kempis

De imitando Christo, contemnendisque mundi vanitatibus / authore Thoma Kempisio ; interprete Sebast. Castellione. - Amstelreodami  : veneunt apud Henricum Laurentii, 1628.

216 p.

Provenances: Titelp.: Teijlingen.

 

(76) 59: 130 B 19

Thomas à Kempis

Thomae a Kempis (...) de imitatione Christi libri quatuor / ex nova recensione Jacobi Merlo Horstii. - Coloniae : apud Balth. ab Egmond, 1670.

[24], 282, [8] p.

Provenances: Titelp.: Bog (?).

 

(77) 60: 130 B 20

Thomas à Kempis

De imitatione Christi libri quatuor / [Thomas à Kempis] ; ad germanam lectionem reducti, juxta editionem Rosweydianam ; ad fidem autographi anni M.CCCC.XLI. recensitam ; edidit Nicolaus Beauzée. - Parisiis : apud Barbou, 1787.

VIII, [8], 352 p. : ill.

Provenances: Schutblad: M. Geurs. T.o. schutblad: 392-12.

 

(78) 61: 130 C 1

Chifflet, Philippe

Sacrosancti et oecumenici concilii Tridentini Paulo III. Julio III. et Pio IV, pontificibus maximis celebrati canones et decreta / quid in hac editione praestitum sit, sequens Philippi Chiffletii (...). - Bruxellis : typis Eugenii Henrici Fricx, 1714.

[24], 318, [2], XC, [43] p. : ill.

Provenances: Schutblad: Ex libris  M. Geurs. T.o. schutblad: CUB (?).

 

(79) 62: 130 C 2

Enchiridion iuris canonici, continens definitiones praecipuorum tit. decretal. et compendim ejusdem iuris ex Lancelotto. - Parisiis : apud Antonium Rogium, 1642.

190 p.

Provenances: Titelp.: Teijlingen. Schutblad achter: Monsieur estant adver… de votre … ie ne voulu mancguer a mon devoir ou estre le dernier a vous concratuler de ceste(?) votre heureux voiage et retour et vous me tienderés …

 

(80) 63: 130 C 3

Erasmus, Desiderius.

Desid. Erasmi Roterodami colloquia familiaria. - Amsterodami : apud Ioann. Janssonium, 1628.

507 p.

 

(81) 64

Epistelen en Evangeliën met huisgebeden naar ’t Missaal door een priester. I vol. 8° lr. bd. Amsterd. 1843.

            Provenances: Geurs.

 

(82) 65

            Stafford, Johannes  

Epistelen en evangelien op alle zon- en feestdagen des jaars. I vol. kl. 8°. maroc. lr. bd. Amsterdam 1813.

             Provenances: Geurs.    

 

(83) 66: 130 C 4

Stafford, Johannes

Epistelen en evangelien van de veertigdaagsche vasten : tweede deel / op nieuw vert. door J. Stafford. - te Amsterdam : bij B.J. Crajenschot, 1825.

240 p.

Provenances: 1e p.: M. Geurs, past.

 

(84) 67: 130 C 5

Catechismus, of Christelijke leeringe, gedeeld in vijf deelen en een-en veertig lessen, voor de katholijke jonkheid van het aartsbisdom, en alle de andere bisdommen der provintie van Mechelen. - te Mechelen : voor Adrianus Vughs en Zoon, Boekverkoopers te Delft, 1826.

62 p. : ill.

 

(85) 68

            Vrieslandsche Cateschimus. 12°. Breda 1834

 

(86) 69

            Overberg, Bernard 

            Munstersche Catechismus. kl. 8° 4e druk. Deventer 1844.

 


(87) 70

            Kleine Catechismus. 24° (Zonder titel.)

 

(88) 71

            Korte onderwijzingen voor de eerste Heilige Communie. Amsterdam.

 

(89) 72

            Jubiléboekje onder Paus Pius VIII. Amsterd. 1830.

           

(90) 73

            Jubiléboekje voor het jubilé gehouden onder Paus Pius IX. Amst. 1854.

 

(91) 74

            Iets over groote en kleine seminariën in België. los 8° brochure ’s-Bosch 1825.

 

(92) 75: 130 C 6

Mettenleiter, J.Georgius

Enchiridion chorale, sive Selectus locupletissimus cantionum liturgicarum juxta ritum S. Romanae ecclesiae per totius anni circulum praescriptarum / redegit et comitante organo edidit J.G. Mettenleiter. - Ratisbonae : typis et Comissione Friderici Pustet, 1853.

X, 768, CCXVI, 96 p.

Provenances: schutblad: van de kerk. dedit vd. Heuvel.

 

(93) 76: 130 C 7

Graduale Romanum juxta novum missale recognitum. - Editio novissima summa diligentia ab erroribus expurgata. - Amstelodami : apud H. Beekman, G. Tielenburg & T. Crajenschot, [ca. 1750].

441, 54, 128 p.

Provenances: Hierin los schutblad: prov. M. Geurs, met aan de achterzijde rugtitels voor het tweedelige werk:Theodore van de Linden / H. Stilling. Deze losse pagina’s lijken niet bij (76) te horen.

 

(94) 77: 130 C 8

Antiphonarium romanum, officio vesperarum accomodatum : antiphoonen en vesperen, voor alle tijden des jaars. - 2e dr. - T' Amsterdam : bij Hendrik en Cornelis Beekman, [1755].

340, XCIIII, XLVI, 56 p

Provenances: Schutblad: M. Geurs.

 

(95) 78

            Gezangen in de vaste 8° (een prul.)

 

(96) 80

Horae diurnae. I vol. 8° marocc. lr. bd. met zilveren sloten en verguld op snee. ed. Plantin. 1685

            Provenance: Goders.

 

(97) 81

            Horae diurnae 24° los. roode en zw. letters. 1756.

 

(98) 82: 130 C 9/1

Sacrae litaniae variae auctae : in gratiam exercitus catholici. - Editio quarta. - Antverpiae : ex officina Plantiniana, 1595.

149 p.

Provenances: Titelp. Teijlingen. t.o. titelp.: AJ. Schutblad achter: …?

 

(99) 82: 130 C 9/2

Litaniae vitae & passionis Domini nostri Iesu Christi, de nomine Iesu & de sacratissima virgine Maria (...). - Antverpiae : ex officina Christophori Plantini, 1588.

91 p.

 

(100) 83: 130 C 10

L'ange conducteur dans la dévotion chrétienne : reduite en pratique en faveur des ames dévots, avec l'instruction des riches indulgences, dont jouïssent les personnes associées dans la Confrérie de l'Ange Gardien . - Revûë, corrigée & augmentée de nouveau des vêpres & complies du dimanches en François, & des quinze oraisons de Sainte Brigitte. - a Bruxelles : chez Eugene Henry Fricx, 1728.

462 p. - Auteur is Jacques Coret (NCC).

Titelp. beschadigd, titel ontbreekt.

 

(101) 84: 130 C 11

Jung, Johann Heinrich

Waarheid in liefde, of Brieven over het katholicismus en protestantismus / door J.H. Jung genaamd Stilling ; [vert. uit het Hoogduitsch door C. Sepp Jansz.]. - Amsterdam : J.C. Sepp en Zoon, 1818.

XIV, 375 p. - Vert. van: Antwort durch Wahrheit in Liebe auf die an mich gerichteten Briefe des Herrn Professor Sulzers in Konstanz über Katholicismus und Protestantismus. - 1811.

 

(102) 85: 130 C 12

Young, Eduard

Nachtgedachten over het leven, den dood en de onsterfelijkheid der ziele / uit het Engelsch van E. Young vertaald, en met ophelderende aanmerkingen, enz. voorzien door J. Lublink den jongen. - Amsterdam : Pieter Meijer, 1766.

2 dl. - Alleen dl. 2 aanw. - Vert. van: The complaint, or Night thoughts (1742-1745).

 

(103) 86

            Tylink, H.                 

Duizend en één nacht, Arabische vertellingen, met platen. 8° broch. 9 vol. Amst. 1830.

 

(104) 87

            Merken, Lucretia van

David in twaalf boeken op verzen beschreven. Met platen. I deel 8° losse bd. Amst. 1767.

 

(105) 88

            Castille, Hippolyt

            Napoleon en de geestelijkheid. 8°. Broch. Rotterd. 1860.

 

(106) 89

            Keizer Napoleon III en Italë. 2e druk. 8° brochure. Amst.  

 

(107) 90

            Norvins, Jacques Marquet de (baron de Montbreton)

            Histoire de Napoleon. Broch. in 18° éd. 15me. Bruxelles 1842.

 

(108) 91: 130 C 13

Rochefoucauld, François de la

Maximes et réflections morales de La Rochefoucauld, suivies de quelques pensées de Pascal. - Bruxelles : [s.a.], 1843.

138 p. (Panthéon classique et littéraire; 37)

 

(109) 92: 130 C 14

Pascal, Blaise

Pensées de Blaise Pascal, rétablies suivant le plan de l'auteur / publ. par l' auteur des Annales du Moyen Age. - Bruxelles : La Société Nationale, 1837.

2 dl. - Alleen dl. 1 aanw.

 

(110) 93: 130 C 15

Racine, Louis

La religion, poëme : suivie du poëme de la grace, et autre pièces / par monsieur Racine. - Lyon : Mme J. Buynand née Bruyset, 1811.

XII, 289 p.

Provenances: Schutblad: CvB. t.o. schutblad: M. Geurs.

 

(111) 94: 130 C 16

Saint-Pierre, Jacques Henri Bernardin de 

Paul et Virginie = Paolo e Virginia / par J.B.H. de Saint-Pierre. - Florence : Des Presses de Molini, 1795.

2 dl. : ill. - Tekst in Frans en Italiaans.

 

(112) 95

            Lamenais, François de

            Le livre du peuple, compleet in I vol. 12° los. Bruxelles 1838.

 

(113) 96

            Brink, J.H. ten

Bestek en voorwaarde der te bouwen kerk te Montfoort. 4° brochure. oct. 1860.

¶ Mogelijk gaat het hier om de architect H.J. van den Brink, die 1868 een nieuw kerkgebouw voor de parochie bouwde.

 

(114) 97: 130 C 17

Voltaire [=Arouet, François-Marie]

Chefs-d'oeuvre dramatiques de Voltaire. Senlis : Imprimerie Stéréotype de Tremblay, 1826.

4 dl. Aanw. dl. 1 t/m 3.

 

(115) 98: 130 C 18

Officium majoris hebdomadae a dominica in palmis usque ad sabbatum in albis, juxta ordinem breviarii, missalis et pontificalis romani (...). - Ratisbonae [etc.] : sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet [etc.], 1876.

569 p.

Provenances: T.o. schutblad: Eigendom der kerk van Heiloo Oct. 1879.

 

(116) 99: 130 C 19

Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Maximi jussu editum et a Benedicto XIV. auctum et castigatum cui novissima accedit benedictionum et instructionum appendix . - Ed. Ratisbonensis prima. - Ratisbonae [etc.] : sumtibus, chartis et typis Friderici Pustet [etc.], 1872.

312, 156, 16 p.

Provenances: T.o. schutblad: Eigendom der kerk van Heiloo Oct. 1879.

 

(117) 140: 130 C 20/1

Curicque, Jean-Jules-Marie

Voix prophétiques ou signes, apparitions et prédictions modernes touchant les grands événements de la chrétienté aux XIXe siècle et vers l'approche de la fin des temps  / par J.M. Curicque. - 4ième éd. - Paris [etc.] : Victor Palmé [etc.], 1872.

471, 505 p.

2001/0429.

 

(118) 140: 130 C 20/2

Stenay, Victor C. de

Derniers avis prophétiques (dont 20 inédits) précisant la solution de la crise actuelle, le règne de l'antechrist et la fin du monde / par V.C. de Stenay. - Paris : Victor Palmé, 1872.

297 p.

 

(119) 130 C 21

Het Nieuwe Testament, ofte Alle boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jesu Christi  / uyt de oorsprongkelyke Grieksche tale in onze Nederlandsche getrouwelyk overgezet. - Amsterdam : bij Vieroot, Tirion, Loveringh, Borstius, en Van Eyl, 1753.

152 fol.

 

(120) 130 C 22

Turigh, H.

De regels en vaste gronden van den Roomschen koorzang, doorgaans genaamd Gregoriaanschen zang (...) / door H. Turigh. - 2e dr. / merkelyk verbeterd, en van veele taal- en spelfouten gezuiverd. - Amsterdam : Wed. F.J. van Tetroode, [ca. 1820].

19 p.

Provenances: Binnenkant omslag: Aan de Bibliotheek van Heiloo, door haar kapelaan C. Van der Jagt 1879. Op de titelp.: na “R. Pastoor” in handschr.: te Heiloo.

 

(121) 130 C 23

Godvrugtige leidsman, aanwijzende de weg ten hemel, door oeffeningen en gebeden, en de kleine getijden van de H. Maagd Maria : met veelvuldige godvrugtige gebeden en litaniën / bij een vegaderd door een Pater van de Orden der Predikheeren ; waar bij nog gevoegt, de novene van de H. Anthonius van Padua, en meer aandagtige devotien. - Vermeerderd en met platen verciert. - Antwerpen : voor de erfgenam. van de Wed. C. Stichter, [1772].

478 p. : ill.

 

(122) 130 C 24

Geestelijk paradijs der godminnende zielen : versierd met zeer schoone gebeden, oefeningen en litanien, zeer nuttig voor al degenen, die God en hunne zaligheid beminnen. - 12e dr. - Venloo : Wed. H. Bontamps, 1856.

427 p. : ill.

Provenances: Schutblad: Jannetje Stet.

 

(123) 38: 130 D 1

Viterbiensis, Godefridus

Pantheon, sive Universitatis libri, qui chronici appellantur, 20, omnes omnium seculorum et gentium (...) / Godefridus Viterbiensis. - Basel : Jacobus Parcus, 1559.

Niet compleet. Voorwerk met titelpagina ontbreekt.

Beschrijving ontleend aan Buitenlandse catalogi via KB: Bibliotheek Rome en Centrale Catalogus Zweden. Bibliotheek Rome nu niet meer te vinden via PICA.

 

(124) 130 D 2

Biblia sacra dat is de geheele Heylighe Schrifture, bedeylt in 't Out en Nieu Testament / oversien en verbetert na den lesten Roomschen text ; verciert met veele schoone figuren, gesneden door Christoffel van Sichem v[oor] P[ieter] I[acobsz.] P[aets]. - Eerst t'Antwerpen bij Jan van Moerentorf. - en nu herdruckt bij Pieter Iacopsz. Paets [te Amsterdam], 1657. - ill.

Provenances: Op gegraveerde titelp.: B.P.R.

 

(125) 79: 130 D 3

[Fragmenten uit graduale, antiphonarium, vesperale, mettenzangboek etc.]. - [S.l. : s.n., s.a.].

[150] p.

 

(126) 130 D 4

Catalogus "Bibliothecae ecclesiae"  in Heiloo. - [Heiloo : Willibrordusparochie], 1879-1889.

[10] p.

¶ Manuscript in leporello.

 

Index op auteursnaam

 

Arnauld, Antoine     (58)

Arouet, François Marie; zie Voltaire

Augustinus, Aurelius (3), (71)

Baronius, Ceasar (4)                      

Basnage, Jacob (41)

Bellarminus, Robertus F.R. (5), (6), (72), (73)

Biberstein-Kazimirski, Albin de (63)

Bigne, Marguerin de la (2)

Brink, J.H ten (113)

Calvin, Johannes (51), (52)  

Canisius, Petrus (68)

Castille, Hippolyte (105)

Chifflet, Philippe (78) 

Chrysostomus, Johannes (25) 

Cornelius a Lapide (31), (32), (33), (34), (35), (36) 

Curicque, Jean-Jules-Marie (117)           

Cyprianus, Caecilius (44), (45)

Erasmus, Desiderius (80)

Estius, Guilielmus (28), (65)

Faber, Mathias (46), (47)

Ferrerius, Vincentius (66)

Fromondus, Libertus (26), (27)

Groot, Hugo de (43)

Houdry, Vincent (37), (38), (39)

Irenaeus, Paulus; zie Nicole, Pierre

Jansenius de Oudere, Cornelius (29)

Jansenius, Cornelius (30), (54), (55), (56)

Josephus, Flavius (40)

Juénin, Gaspard (64)

Jung, Johann Heinrich (101)

Lamenais, François de (112)

Lancellotti, Giovanni Paulo (79)

Lucas, Franciscus (10)

Marius, Leonardus (1)

Merken, Lucretia van (104)

Mettenleiter, Johannes Georgius (92)

Molina, Antonio de (67)

Nicole, Pierre (=Irenaeus, Paulus) (57)

Norvins, Jacques Marquet de (baron de Montbreton) (107)

Osterwald, Jean Frédéric (9)

Overberg, Bernard (86)

Pascal, Blaise (109)

Phalesius, Hubertus (10)

Racine, Louis (110)

Ravanellus, Petrus (11), (12)

Rochefoucauld, François de la (108)

Saint-Pierre, Jacques Henri Bernardin de  (111)

Sales, François de (70)

Sixtus III, paus (69)

Smits, Willem (62)

Stafford, Johannes (82), (83)

Stenay, Victor C. de (118)

Sylvius, Franciscus (15)

Thomas à Kempis (74), (75), (76), (77)

Thomas van Aquino (13), (14)

Tirinus, Jacobus (24)

Turigh, H. (120)

Tylink, H.      (103)

Viterbiensis, Godefridus (123)

Voltaire (= Arouet, François Marie) (114)

Wagenaar, Jan (42)

Wiggers, Johannes (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23)

Young, Eduard (102)

 

Index op plaatsnaam

 

Amsterdam (40), (41), (42), (43), (51), (52), (57), (58), (61), (75), (80), (81), (82),  (83), (88), (89), (90), (93), (94), (101), (102), (103), (104), (106), (119), (120), (124)

Antwerpen (8), (10), (15), (29), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (47), (48), (49), (62), (65), (67), (68), (69, (73), (96), (98), (99), (50), (121)

Augusburg (37, (38), (39)

Basel (25), (44), (123)

Breda (85)

Bruxelles (78), (100), (107), (108), (109), (112)

Delft (84)

Den Bosch (91)

Deventer (86)

Dordrecht (59)

Düsseldorf (1)

Florence (111)

Genève (11), (12)

Haarlem (63)

Ingolstadt (46)

Köln (4), (5), (13), (28), (70), (71), (72), (76)

Leiden (74)

Leuven (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27), (30), (53), (54), (55), (56)

London (60)

Lyon (6), (64), (110)

Mainz (= Mogantiacum) (66)

Mechelen (84)

Paris (2), (3), (14), (45), (77), (79), (117), (118)

Regensburg (= Ratisbona) (92), (115), (116)

Rotterdam (9), (105)

Senlis (114)

Utrecht (7)

Venlo (122)

 

Index op drukkers/uitgevers

 

Aertssens, Hendrik (24)

Anisson, Jean (64)

Aubin, Laurent (6)

Barbou, Joseph Gérard (77)

Beekman, Cornelis (94)

Beekman, Hendrik (93), (94)

Bibliopolarum societas (14)

Bijbelgenootschap, Britsche en buitenlandsche (60)

Blusé en comp (59)

Bontamps, wed. Hubert (122)

Borstius, Gerardus (119)

Brandt, Hendrik (61)

Brederode, Jacobus Johannes van (63)

Buyand née Bruyset, J. (110)

Chevallon, Claude (3)

Chouet, Pierre III (11), (12)

Cloppenburgh, wed. Everard (51), (52)

Coenesteyn, Cornelius (17), (18), (19), (20), (21), (22)

Crajenschot Bartholomeus Josephus (83)

Crajenschot, Theodorus (93)

Dusseldorpff, Albin (1)

Egmondt, Cornelius ab (71), (72), (76)

Elzevier, Daniel (74)

Elzevier, Johannes (74)

Eyl, Jan Hendrikszoon van (119)

Fricx, Eugene Henry (78), (100)

Froben, Johann (44)

Groot, Gerrit de (61)

Gualterus, Bernardus; zie Wolter, Bernhard

Haenlin, Georg (46)

Henning, Peter (28), (70)

Herwagen, Johann (25)

Hierat, Anton (4), (13)

Janssens, Gheleyn (29)

Janssonius, Johannes (80)

Jouret, Petrus (62)

Krebs, Johann (66)

Kündig, Jakob (= Parcus, Jacobus) (123)

Laurentius, Hendrik (75)

Lesteens, Guilliam (46)

Linden, Dirk onder de (61)

Lipp, Balthasar (66)

Loveringh, Jacobus (119)

Marteau, Petrus (57), (58)

Masius, Bernardinus I (16), (23)

Meijer, Pieter (102)

Meurs, Jacobus (33), (35), (15)

Meurs, Johannes (33), (35)

Molini (111)

Moretus, Balthasar (10)

Nempe, Hieronymus (26), (27), (54), (55)

Nutius, Martinus en erv. (31), (32), (34), (36), (65), (67)

Oliverius, Joannes (17), (18), (19), (21)

Paets, Pieter Jacobszoon (124)

Palmé, Victor (117), (118)

Parcus, Jacobus; zie Kündig, Jabob

Plantin, Christophe en erv. (10), (48), (49), (50), (68), (69), (96), (98), (99)

Posuel, Jean (64)

Pustet, Friedrich (92), (115), (116)

Rogius, Antonius (72)

Schippers, wed. Jan Jacobszoon (40)

Schouten, Petrus (61)

Sepp, Jan Christiaan (101)

Société Nationale, La (109)

Stelsius, Johannes (1)

Stichter, wed. Cornelis (121)

Tetroode, wed. Fredricus Johannes (120)

Tielenburg, Gerardus (93)

Tirion, Isaak (119)

Tremblay (114)

Verdussen, Hieronymus (73)

Vieroot, Hendrik (119)

Vughs, Adriaan (84)

Wetstein, Henricus (40)

Wolff, Joseph (37), (38), (39),

Wolter, Bernhard (=Gualterus, Bernardus) (5)

Zegers, Jacobus (30)

 

 

Tabel 1. Titels gesplitst naar taal

 

Latijn

80

Nederlands

33

Frans

12

Totaal

125

 

 

Tabel 2. Titels gesplitst naar onderwerp

 

Christelijke leer

47

Bijbel(exegese)

27

Mis- en gebedenboeken

21

(Kerk)geschiedenis

6

Vroeg christendom

5

Overig

19

Totaal

125

 

 

Noten
 

[1] Zie bijlage 2.

[2] Zie Cordfunke, E.H.P. ‘De geschiedenis van het Witte Kerkje te Heiloo’. In: Alkmaars              Jaarboekje (1966), p. 51-61.

[3] Admiraal, W.A.M. ‘Katholiek Heiloo na de reformatie’. In: Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen over de geschiedenis van Heiloo. Red. C. Streefkerk. Heiloo: Gemeente Heiloo, 1995, p. 134.

[4] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 134. Heussen, H.F. Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland, en Westvriesland […]. Vert. H.H. van Rijn Leiden: Christiaan Vermey, 1721., dl. 1, p. 559.

[5] Haalebos, J.K. ‘Een kerk en een put’. In: Heiloo voor en na Willibrord. Opstellen over de geschiedenis van Heiloo. Red. C. Streefkerk. Heiloo: Gemeente Heiloo, 1995, p. 45.

[6] Zie Kaptein, R. ‘Het geslacht van Teijlingen’. In: De Nederlandsche Leeuw. 61 (1943), p. 56. Parochiearchief, inv. nr. 84.

[7] Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom van Haarlem, XLV (1928), p. 197.

[8] Zie ook Haalebos, ‘Een kerk en een put’, p. 45, waar het grafschrift wordt geciteerd.

[9] Kaptein, ‘Het geslacht Van Teijlingen’, p. 56.

[10]Ackermans, J.E.A. Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek 1663-1705. Amsterdam: Prometheus/Bakker, 2003 (Cultuurgeschiedenis van de Republiek in de 17de eeuw), p. 378, nr. 0278.  Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 135. Archief Willibrordusparochie, inv. nr. 84.

[11] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 135.

[12] Kaptein, ‘Het geslacht VanTeijlingen’, p. 222.

[13]Engels, M.H.H. De bibliotheek van Arcerius. Leeuwarden: Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1988.

[14] Engels, M.H.H. ‘Galenus en andere medische werken in de Franeker Academiebibliotheek’. In: Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr. J.R. de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden. Red. J.A.A.M. Biemans e.a. Leiden: Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1983, p. 137-155, aldaar p. 140.

[15] Engels, M.H.H. ‘Galenus en andere medische werken in de Franeker Academiebibliotheek’. p. 140. Bie & Loosjes?

[16] Haalebos, ‘Een kerk en een put’, p. 45.

[17] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 135. Pastoriearchief inv. nr. 84.

[18] Cordfunke, ‘Het Witte Kerkje’, p. 57.

[19] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 136.

[20] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 136.

[21] Parochiearchief inv. nr. 33; kerkboek voor inkomsten en uitgaven 1838-1878.

[22] Parochiearchief inv. nr. 43; inventaris 29 december 1897.

[23] Parochiearchief inv. nr. 43; inventaris 20 oktober 1927.

[24] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 139.

[25] Admiraal, ‘Katholiek Heiloo’, p. 139.

 

 

 

MA Boekwetenschap

‘Het gedrukte boek als materieel en cultureel object’

Eerste semester 2007

Docent: Dr. P.J. Verkruijsse

Student: Steven.deJoode@student.uva.nl