G.A. Bredero (1585-1618)

AVONDT-LIEDT.

Op de Stemme: Als ick laetst van Hollandt voer, Ick voer van Amsterdam..

Ach proper dier waer wildy heen,
Dus inde naer nacht?
’t Is sorghelijck te gaen alleen
My to Convoyt verwacht.5

Hoe komt dat ghy so schichtich bent
En vliedt van my dus vert?
Geen vyand Lief is u omtrent,
Waer toe dit loopen hert?

Vreest ghy niet de de boeven, Vrou,
U sullen randen aen?
En sy misdeden u, ick sou
Van rou en smart vergaen.

Ick heb u dit so dick gheseyt,
Oock vande liefde mijn:
Ghelijck het hout in ’t vier gheleyt,
So legh ick inde pijn.

Hoe dickwil heb ick my vermant
Om u te loopen naer,
Niet eens aensiende eer of schant:
Ick achtent niet een haer.

Soo vreemt als gh’u in ’t loopen toont,
So vreemt zijt ghy in als:
Blijft al mijn moeyten ongheloont,
Soo is de kaart heel valsch.

Als ick noch denk om d’oude vreucht,
En om de laetste praat,
Dan is myn hartje heel verheucht,
Wat sou nu doen de daat?

Waarom toont ghy soo vreemt een schijn,
Daer ghy myn wel meucht sien?
Ick bid u, troost, ontdecktet mijn,
De oorsaeck van dit vlien.

Nu ghy my dit te kennen gheeft
En opentlijck vermont,
So sal ick u, myn Lief beleeft,
Beminnen t’aller stont.

Princes moet ick scheyen alree,
Soo beveel ick u d’ Heer,
Die wil dy, my bewaren mee,
Adieu mijn lief vol eer.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.