G.A. Bredero (1585-1618)

EENICHEYDT IS ARMOEDT.

Stem: Als ick uyt wandele gae, &c..

Wat baat u de voochdy van Landen en van Steen
En ’t prachtighe ghebouw vol duure kostel-heen,
Daer ghy in woont, verseldt met princelijcke stoet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slapen moet?

Wat baat de groote sleep de Joff’ren blanck en bly
En ’t Vorstelijck ghevolch der Princen groot en vry?
Wat baat dat yeder u als Godd’lijck bidt en groet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slaepen moet?

Wat baat dat ghy een myl van Musck en Amber rieckt
En dat ghy leckerlijck met Wijn zijt op ghequieckt
En dat de dertelheyt u jonckheyt heeft ghevoet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slaepen moet?

Wat batet of ghy schoon uyt gulde vaten eet
En dat ghy aanden disch de hoochste plaets bekleet
En of al de lust vaeck kittelt, sacht en soet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slaepen moet?

Wat baat de schoonheydt, die ten ooghen uyt u blinckt,
Soo edel, dat de Son, de gulde Sonne sinckt
En deckt sijn glansich hooft met purper en swart bloet,
Als ghy de nachts alleen in ’t bedde slaepen moet?

Wat baar dat u verstant soo wijs is en gheleert,
Dat al de werelt dat verwondert, acht en eert
En dat de Fame u ontsterflijckheyt aen doet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slapen moet?

Behalven alle de vreucht, soo slaept men soet en warm,
Ick wensch gheen meerder schat als mijn Lief in den arm:
Gij syt de armste mensch, al sydy rijck van goet,
Als ghy des nachts alleen in ’t bedde slapen moet!


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 16 december 1997.