G.A. Bredero (1585-1618)

EEN GERUST LEVEN.

Stem : D’ Engelsche Fortuyn&c.

Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
So lieft uyt liefd’ den lieven God met lust:
Schuwt het misbruyck van d’algemeene lien,
Die meer op elck als op haer selven sien.

Wilt dat ghy meugt en wenscht geen sotten wens;
Genoegh vernoeght den licht-vernoeghde Mens;
Armoe van wil die salight het gemoed
Meer als de vreck en rijcken overvloed.

Bedenckt u lang, weest vry in ’t hooren snel,
Haet achterklap, spreeckt weynigh en dat wel;
Siet om of swijght, dijn oordeel schick dijn woord
Naer eysch van saeck, na ’t vrund of vyand hoord.

In boecken-kijf en woorden spitse strijd
Verwaerloost niet u kostelijcke tijd;
Leeft slecht en recht, leest de suyvere Schrift,
Maer kloeckaerts kunst met rype sinnen sift.

Mont-wetenschap het dommer vollick prijst,
Harts-wijsheyd steets haer inde daed bewijst,
Niet in vernuft noch kibbeligh verstaen,
De werelt dwaelt in onverstand en waen.

Ghy weet wel veel, so ghy dijn selven kend,
Wat dat ghy waert, wat dat ghy word in ’t end:
Slijm, stof, stanck, der wormen aes en aert;
Dees kennis baert geen eer-sucht noch hoovaert.

Leeraert u self eer ghy een ander leert,
Of’t is om neit wat ghy Philosopheert;
’t En doet geen nut datmen op yemand smaelt;
En siet niet uyt, maer in u harte daelt.

Daer is genoegh dat noodigh dient vervormt,
Dijn Tempel Gods (doch geestelijck) bestormt,
Werpt d’af-Goon uyt van qua gewoont en lust,
Van lief en leed en van gewaende rust,

Van boeldery met Mammon of den buyck,
Van Duyvels dienst, van ’t ouwe snood misbruyck,
Van poppen-goed, van guychel-spel, van schijn,
Van lippen-liefd en watter meer mach zijn.

Suclk kercke-slaen en heylich stormery
Is Christelyck en staet een yder vry;
Maer ’t leecke-boeck is lang veel eer verjaeght
Als ’t beelde-werck dat elck van binnen draeght.

Garbrande, wilt ghy leven recht gerust?
So lieft uyt liefd’ den lieven God met lust:
Schuwt het misbruyck van d’algemeene lien,
Die meer op elck als op haer selven sien.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 24 december 1997.