G.A. Bredero (1585-1618)

VAN GIJSJEN, EN TRIJN LULS.

Stemme: Si c’est pour mon pucellage.

So haest as Gijsjen had vernomen
Dattet Kermis was in Stee,
Nam hy sen tuyg, sen poppe-goed mee,
Om wat eerlijck uyt te komen
Stack hy veeren op syn hoedt,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

Gysjen in nae Stee gevaren
Met Trijn Luls, syn lieve Sangt,
’t Was de moyste Meyd van ’t langt,
Dus most hy zijn eer bewaren,
Daer hy in was op evoet,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

Als de Kramers Gysjen sagen,
Riepen sy: kom, koop wat vaar!
Wilje niet? ick houme waar.
Gysje dorster niet na vragen,
Soo eerlijck was syn gemoedt,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

Door ’t gequel en stadigh bidden
En op Trijnten Luls versoeck,
Koft hy noch ien lange koeck,
Die brack hy doe juyst in ’t midden.
Deynckt wat Liefd’ en Eer al doet,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

Gysjen gingh wringen en duwen
d’Hiele koeck in sen holle mongt,
Sagger uyt soo kakel-bongt,
Datter ien mensch schier souw of gruwen
Soo eerlijck had hy gewroet,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

Onder ’t brassen en dit slempen,
Wou noch Gys enckel te bier;
Sus, sey Trijn, ’t is geen benier,
Stee-Luy souwen daer op schempen,
Latet, ’t is de beste voet,
Wangt de Eer is ’t waerste goet.

’s Nachts ging Gysjen Trijntjen prysen,
En hy sey: gy bint soo moy,
Was ick nou met jou in ’t hoy,
Daer sou ick jou iens bewysen
Hoe men liefde eeren moet,
Wangt de Eer is ’t waerdste goedt.

Sus, sey Trijntjen, houwtje hangden,
Of ick word aers uyt me kraft
Wilje wat doen, soo doettet saft,
Hebje gien Eer! wat duysent schangden
’k Rae niet Gysjen datjet doet,
Wangt de Eer is ’t waerdste goedt.

Onder dit stormen en dit woelen,
(Seyden hy:) wel Trijntjen Luls,
Maackje hier om soo veul spuls!
Ghy meught immers mijn wel voelen
Van men hooft al tot me voet,
Wangt de Eer is ’t waerdste goedt.

Nou Gys (sey sy) laet die woorden,
Praatme niet mier vande Eer,
Maar as je wilt soo komt vry weer;
Ick miende, ghy sout mijn vermoorden,
Och het eyndt dat was soo soet!
Wangt de Eer is ’t waerdste goedt.

Vrome Dochters, rijck in Eeren,
Soo ghy vreest de schande groot,
Geeft jou doch so ver niet bloot:
Wilt van vryers niet begeeren,
Wildy sijn ge-eert, gegroet,
Wangt de Eer is ’t waerdste goedt.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.