G.A. Bredero (1585-1618)

LIEDT.

Stemme: Sondagh, sondagh lest-leden.

O hoofdeloose sinnen
O sinneloose hooft!
Wat ongemeene minne
U kennis heeft gherooft
En u reden verdooft?
Dat ghy u sinlijckheyden
Dus sottelijck laet leyden
Dat had ik noyt ghelooft.

Is u wijsheyt verdreven?
Is al ’t verstant verrot?
Helaes! waer is ghebleven1
De schoone gaef van Godt
Is gantsch ver-ylt, verzot,
Verplet, verdruckt, verschoven
En ’t slechste dat komt boven,
’t Welck u ghedijt tot spot.

Door u, door u mijn ooren
So is dit al gheschiet;
Ick ben verlieft door ’t hooren
Van mijn waerde Margiet.
O lieffelijck verdriet!
O wonderlijcke krachten,
Die ’t hoochst’ van mijn ghedachten
So haest in d’ Afgrondt stiet!

Ick, die heb durven denken,
Dat Venus Knapelijn
My niet en konde krencken
Of yets vermocht op mijn!
Helaes, het was maer schijn
Van wijsheyt, die my streelde
En ’t sotte breyn verdeelde,
Een schaduw-achtig sijn

Van dinghen sonder wesen.
O losse frenesy
Een straal-godt is verresen
Met al syn hovaerdy.
Ick waande (meer als hy
Die Python hadt verwonnen)
Dat duysent Cupidonnen
Bestonden teghens my.

Want t’wijl ick onghedwonghen
Veel woede woorden sprack,
De wufte, wyse Jonghen
Sijn Eske Boochje track
En mickten also vlack,
Dat binnen korter wylen
Mijn lichaem gants vol pylen
En snelle schichten stack.

Maer dit onseker gissen
Benevelt my althans
In dicke duysternissen,
In blintheyt des verstants.
Dees nacht die heeft bekans
Met swillich en swart Linnen
Verdonckert in mijn sinnen
Het weynich van mijn glans.

O dol en dom vermeten!
O sotheyt sonder voet!
Ick waande wat te weten,
Maer mijn boerachtigh bloet2
Heeft in der daet bevroet,
Dat niemant kan voorkomen,
’t Geen Godt heeft voorgenomen,
Die ’t al om beter doet.

Vaert wel, vaert wel mijn wenschen
En ydelheden blindt,
Vertrout de gunst van menschen
Niet meerder als de windt.
Gerbrande! u besint
En gaet den Hemel vrijen,
Godt sal ’t gebenedijen,
Ist dat ghy ’t wel begint,

Te bidden en te leven
En sterven lusten snoot;
Wilt u voorts overgeven
In Godes goetheyt groot;
Die sal u voor u doot
Sijn miltheyt steeds bewijsen
En naederhant oock spijsen
Met heylich Hemels Broot.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 24 december 1997.