G.A. Bredero (1585-1618)

LIEDEKEN.

Stemme: Lavagotte &c.

Schoon. Eerbaer Maeght gepresen,
Ick min u alsoo seer,
In ’t hart zijt ghy geresen
Boven al d’ander veer,
Want u persoon
Die spant de kroon
Voorwaer op deught en eer.

Altoos sal ick beminne
U eerbaerheyd en deught,
Op u soo staen mijn sinne
Nu un mijn jonghe Jeught.
U klaar aanschijn
Keerd doch tot mijn
En mijn jonck hart verheught.

Wat sucht ick bitter suchte,
Inwendigh, met verdriet!
’t Uwaerts doen ickse vluchte,
Maer laes! ghy weet het niet.
Och! mocht u nu
Verhalen u
Het gheen dat my geschied,

Soo soud ick my verblijen
Noch eens in mijn torment,
Mocht ick tot een’gen tijen
Mijn liefd’ maken bekent,
Met soete reen
Soud’ ick verbreen
Mijn vreught en groot ellent.

Ick neem dickmael mijn ganghe
En ga verby u deur,
Doch sonder troost t’ontfanghe
Van u, wel reyne Fleur!
Het hart verflouwt,
Want ghy mijn houwt
Alleen in dit getreur.

Niemand mach mijn vermaken
Dan ghy, wel eerbaer Maeght!
Ghy weet en kend mijn saken,
Geen liever mijn behaeght,
Men seyd seer goed:
Na ’t suur komt ’t soet;
Verhoord de geen die klaeght.

Oorlof Princes verhefven,
Van my werdy bemind,
Mocht ick den dagh noch leven,
Dat ick oock word besint
Van u alleyn,
o Maghet reyn!
Versint eer ghy begind.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.