G.A. Bredero (1585-1618)

LIEDT.

Stemme: ’S morghens voor daegh, in ’t velt al by den wege, &c.

Maar siet! sy sluyt
Ach lief, wilt soo niet sluyten,
Siet eerst eens uit
Wie sta ghy hier laet buyten
U deurtjen gaen,
Compt fleurtjen aan
Aen ’t scheurtjen,
Een eurtjen
Aant deurtjen staen,
Aenhoort mijn kleyn vermaen.

Ach! wildy niet?
En ist dan u behaghen
Dat ick ’t verdriet
Hier op de straet moet klaghen
Voor nijers boos,
Voor vrijers loos.
Noch wijder,
Voor yder
Voor vrijers loos
Of yemant die my siet?

Ick gaf een klop
Met vreesen en met hopen.
En seyd doet op,
Sy seyd’: ick doe niet open,
Wy sorghen seer,
Koomt morghen weer,
Wilt borghen
Tot morghen,
Komt morghen weer
En eyscht dan u begeer.

Ick bent, mijn roem!
Mijn waerde uytghelesen!
Die ick schier noem
Mijn eygen hart te wesen;
Sy vluchten toe,
Ick suchten doe,
Sy vruchte,
Ick duchte,
Ick sucht doe:
Hoe wee was ick te moe.

’k En kan voorwaar
De heele nacht niet rusten,
Maar dacht om haar,
En veel verscheyden lusten
Temteerden my,
Het deerden my
’t Ontbeerde,
Begeerde,
Dies keerd’ ick my
Van d’een op d’ander sy.

Wel op mijn hert,
En wilt niet langher treuren,
Mach voor u smart
Haer jonst u niet ghebeuren,
Soo laatste snel,
Maer praatse wel,
Soo staatse
Ter plaatse,
Soo staatse wel
Daermen haer eeren sel.

Princesjen eel!
Als ick by u quam praaten,
Wast een te veel,
Daerom sal ick u laten.
Ghy maacktet trots,
Ghy spraacktet schots,
Ick laacket
En staacket;
Ghy maacket trots,
’t Hadt seker niet veel slots.


Ingezonden door: J.R. van Wijk, 12 december 1997.