Isašc da Costa

(1798-1860)

Isaac da Costa


Toneelstukken

De Perzen

Eerste tooneel
(Proeve van overwerking van het Eerste tooneel)
Tweede tooneel
Derde tooneel
Vierde tooneel
Vyfde tooneel
Zesde tooneel
Zevende tooneel
Achtste tooneel
Negende tooneel

Prometheus - Dramatisch dichtstuk naar Eschylus

Personaadjen
Eerste Tooneel
Tweede Tooneel
Derde Tooneel
Vierde Tooneel
Vijfde Tooneel
Zesde Tooneel
Zevende Tooneel

Alfonsus de Eerste - Treurspel

Personaadjen
Eerste Bedrijf
Tweede Bedrijf
Derde Bedrijf
Vierde Bedrijf
Vijfde Bedrijf

Ines de Castro - Een kort treurspel.

Gezangen en Liederen.

Pasen..

Het Kruis
De Rust in het graf.
o Rustdag, liefster der dagen!
De Opstanding
Lofzang.

Hemelvaart.

Hemelvaartslied

Pinksteren.

Een Pinkstergalm, ontsprong aan de snaren
Ja! de Trooster is gekomen
Den ZEVEN GEESTEN voor den troon

Kerstmis.

Wat heerlijkheid straalde over Bethlehems velden!
Op 't geluid der hemelchoren
Lofzegging
Slotzang

Nieuwjaar.

Nieuwjaarsboet- en bedezang

Lange gedichten

1648 en 1848
Aan Nederland, in de lente van 1844.
Babel
CaÔn
De Chaos en het licht
David
Des Dichters Lotsbestemming
Elisabeth.
Eurydice
EzechiŽl
Feestzang … Mr. D.J. van Lennep
God met ons (hymne)
Hagar.
Heldenplicht
De Slag by Nieuwpoort
Ter Bruiloftsviering van Dr. A. Capadose en Jhvr A. v.d. Houven
Ter echtviering van M.J. Chevallier en E. Belmonte
Ter 25-jarige echtviering van W. de Clercq en C.C. Boissevain
Het treurspel
Uit Palestina
Uit Portugal
Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840.
Wachter! Wat is er van den nacht?
Voorzienigheid (hymne)
Wijsbegeerte en Dichtkunst
Zit aan mijne rechterhand.

Korte Gedichten

Aan Bilderdijk (1819?)
Aan Bilderdijk (1821)
Aan Bilderdijk (1822)
Aan Bilderdijk (1824)
Aan Bilderdijk by het afsterven van zijn' zoon Julius Willem
Aan de leden der 2e klasse v.h.. Kon. Ned. Instituut.
Aan den dichter Calisch.
Aan den Heer en Mevrouw de Marez Oyens-Waller.
Aan den Heer Bowring te Londen
Aan den Heer H. Krieger Schumer.
Aan den Heer Johannes Muller.
Aan den oudsten zoon van een geliefde vriend.
Aan den Weleerwaarden Heer P. J. J. Mounier…
Aan dezelfde.
Aan doctor Abraham Capadose
Aan Dr. D.J.A. Arntzenius.
Aan Dr. D.J.A. Arntzenius met een prachtbijbel.
Aan Dr. A. Capadose
Aan Dr. K. Gutzlaff
Aan Dr. G.E.V. Schneevoogt.
Aan Dr. M.J. Verkouteren.
Aan Ds. J.J.W. van Staveren.
Aan Ds L.H. Bahler
Aan Ds. Egeling
Aan Ds. O. G. Heldring
Aan een dichter by de geboorte an zijn zoon
Aan een gedoopten Israeliet
Aan een jongen vriend.
Aan een kunstenaar.
Aan een naamgenoot van Bilderdijk.
Aan een vriend mijns zoons,…
Aan een kapittelstokje.
Aan een schrijfpen.
Aan eene jeugdige vriendin
Aan eene jeugdige vriendin, in haar album
Aan eene vriendin (Couwenberg).
Aan eenen vriend
Aan H.C. van der Houven.
Aan Israels verstrooiden…
Aan Jhr. Willem van Hogedorp
Aan Jonkhr. J.C. Smissaert
Aan jonkvrouw Hanna Belmonte
Aan Jonkvrouwe W.L. van Loon en Jhr. Mr. P.J. Elout van Soeterwoude
Aan Jonkvrouwe E. H. Luden
Aan Jonkvrouwe Esther Capadose.
Aan Jonkvrouwe Hooft van Vreeland
Aan mejuffrouw E.D.C. de Bordes
Aan mevrouw de douariŤre van Weede van Dijkveld, geb. Van Lennep
Aan mevrouw de douariŤre van Calkoen, geb. Van de Poll
Aan mijn heden elfjarig dochtertje.
Aan mijn oudstenzoon
Aan mijn teder geliefde Egade (1845).
Aan mijn zoon Abraham.
Aan mijne dierbare egade.
Aan mijne egade 26 december 1825
Aan mijne egade 2 April 1826.
Aan mijne geliefde gade
Aan mijne jongste dochter
Aan mijn lieve egade (1847).
Aan mijne lieve Francisca
Aan mijne gade.
Aan Mr. J.W. Willekes.
Aan myne Egade.
Aan N. Beets.
Aan vader
Aan vrouwe Aleida Beets.
Aan vrouwe Groen van Prinsterer.
Aan Willem de Clercq.
Afbeeldsel van Bilderdijk.
Alexanders Zegefeest
Een aloud Pinksterlied
De barre rots
Bede.
Beurtzang voor een drietal kinderen.
Bidden.
Bij de rivieren van Babel.
Bij een afbeelding van het graf van Voltaire.
Bij het openbaar examen 1818
Bij het openbaar examen 1819
Bij het openbaar examen 1820
Bilderdijk [eene herinnering].
By het afleggen van uiterlijken rouw
By het graf van Mr. D. Graaf van Hogendorp.
By hetzelfde op zijn doodbed.
Dichteren-Wereld
Dichtregelen den Hr. en Mevr. W. de Clercq
De eenjarige Hanna.
Ecce homo
Echtviering van Mr. Isaac Capadose en A.G. van Hoytema.
Feestwensch … 1850.
Fredrik Hendrik
De gaaf der PoŽzy.
Een gebed voor den „Heraut”
Gedachten by het graf van H.C. Capadose.
Geestelijke wapenkreet
Geluk en plicht
Gelukwensch aan meesters en arbeiders
Gelukwensch aan onze hoogeschatte vrienden…
Genie
Gevoel
God met ons
Grafschrift
Grafschrift voor een kind
Gregory Pierson-Oyens.
Feestdronk.
Den Heer J.A. van Eyken
Den Heere Dr. Imanuel Capadose
Den Heere J.J.F. Wap
Den Heere Mr. Ipszn. Wiselius
Den Heere W. de Clerq
Heimwee
…Herman Gildemeester…
De Hollandsche poezy.
De hulk van staat
In den bijbel van een jeugdig echtpaar
In eenen bijbel
.
In het album van Den Weleerw. Heer A. Versteegh
In het album van Dr. A. de Vries.
In het album van het tienjarig dochterje…
Inleiding tot de hymne „Voorzienigheid”
Iona
IsraŽl
IsraŽl en Nederland
Jericho
Johan van Nassau.
Johan Willem Friso.
Jubel-Feestviering.
De Leeuw uit Juda
Het lied van Moses.
Liefde
Lodewijk van Nassau
Lof der dichtkunst.
Lofzegging (1835).
Lofzegging (1843).
Luthers psalmlied
Maurits
Men roept van Groenlands bergen.
Mr. Jeronimo de Vries
Mr. W. Bilderdijk en Mr. D.J. van Lennep
Naar Schotland
Napoleon
Nehemia IV.
Op den marteldood van R.G. Salsedo
Op een afbeeldsel van Bilderdijk
Op een afbeeldsel van Prins Willem
Op eene vijf en twingtigjarige echtgedachtnis.
Op het feest der verbroedering…
Op het Gorkumsche heidendom.
Orlťans.
Het Paard.
De Paria. (fragment.)
Parijs
Randschrift van een zilveren beker
Roem der hope.
Rouw en trouw.
Schoollied.
Slotlied achter de „Hesperiden”
Sophia
Soyons comme l' oiseau.
De Stem
De Stem des Heren
Sterkte in God.
Stilte
Ter Bruiloftsfeest
Ter bruiloft van H.J. Koenen en D.C van Halteren.
Ter gedachtenis van Prins Willem…
Ter verjaring mijner lieve egade (1858).
Ter verjaring van den Veldslag by Waterloo
Ter vijf en twintigjarige echtviering van de Constant en d'Ablaing
Ter zilveren bruiloft…
De traan
Uitboezeming.
De verlossing van Nederland.
Vijf bijschriften
Voor Ierland
Voorafspraak bij „Des Dichters Lotbestemming”
Voorafspraak by de voorlezing van eenige dichtstukken
Vrede- en Krijgszang
Vrijheid
Waarheid
Willem de Derde
Willem de Eerste
Willem de Tweede
Willem Lodewijk van Nassau.
Het woord tot Tyrus
Zendelingslied.
De zesde december
Zucht ten hemel
Het Zwaard


Versie van deze pagina zonder frames, afbeeldingen, etc.
ZIP-bestand met alle teksten op deze pagina