EGO FLOS

Ik ben een blomme
en bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.

Ik ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.

Mijn leven is
uw licht
: mijn doen, mijn derven,
mijn'hope, mijn geluk
mijn eenigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen zal?

'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mij diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.

Haalt op, haalt af!...
ontbindt mijn aarsche boeien:
ontwortelt mij, ontdelft
mij...! Henen laat mij,... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien

en daar gij, eeuwige, ééne,
alschoone blomme, staat.

Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tussen ons
en diepe kloven spant;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!

Dan zal ik voor...
o neen, niet voor uw oogen
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen;
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan!


Guido Gezelle
(17/11/1898)


Toelichting

Ego Flos: Ik ben een bloem (Hooglied 2,1: Ego flos campi, et lilium convallium = ik ben een bloem van het veld, een lelie der dalen)
eeuwig onontaard: niet veranderd van aard
gedoogen: dulden
mij: voor mij
spaart: bewaart, in voorraad houdt
beurtelings, nadien...: om nadien beurtelings te ontwaken
mij daartoe zult nopen, d.i. bewegen, aanzetten
Mijn leven is uw licht: uw licht is mijn leven, mijn doen
wat kan ik zonder u anders dan...
mij naast van al genaakt: mij het dichtst van al nabijkomt
uw aldoorgaande gloed: uw alles doordringende gloed
ontdelft: graaf mij uit de grond
Henen...spoeien: laat mij me spoeden naar de plaats waar...
en daar: en waar
alschoone: volmaakt schone
Laat alles...: laat alles wat tussen ons afstand en diepe kloven veroorzaakt, voorbij... zijn
Ingezonden door Constant Broos
HTML: Marc van Oostendorp, voor het Project Laurens Jz. Coster