MR. J. VAN LENNEP (1802-1868)

ELIZABETH MUSCH

INLEIDING

Het Tafereel, dat ik den goedgunstigen lezer aanbied, kan op den naam van Roman geen aanspraak maken, althans voor zooverre een versierde intrige het wezen van den Roman uitmaakt. Immers, de intrige, die het onderwerp van mijn verhaal uitmaakt, is niet versierd, maar heeft werkelijk plaats gehad, tusschen dezelfde hoofdpersonen, die door mij zijn opgevoerd, en bijna in alle bijzonderheden, op de wijze, gelijk door mij beschreven is. Zelfs al komen de namen van Van Espenblad en van hoogstens twee of drie andere acteurs van mijn drama niet in de Geschiedenis voor, zoo zijn zij, die ze voeren, toch wel degelijk historische typen, en heb ik mij niet van pseudonymen bediend, dan om redenen van welvoeglijkheid die, vertrouw ik, gebillijkt zullen worden.

Voor ’t overige behoort Elizabeth Musch, evenals de vroeger in den Almanak „Holland” en in het Tijdschrift „Nederland” uitgegeven Tafereelen, getiteld: Een vergadering der Staten van Holland, De twee Admiralen en Een Schaking in de zeventiende eeuw, tot een reeks van schetsen, dienende om den lezer nader bekend te maken met de personen en toestanden uit een der merkwaardigste tijdvakken onzer Geschiedenis, en om tot voorbereiding te strekken tot een meer uitgebreid werk, waarmede ik mij reeds sedert jaren bezig hield, en waarvan het onderwerp mede uit de dagen van Jan de Witt is genomen.

November 1850.

DE SCHRIJVER.


[Jacob van Lennep pagina] – [Titelblad] – [1e hoofdstuk]


Ingezonden door J.R. van Wijk op 19 July 2001.