Johannes Kinker (1764-1845)

De jonge Kloë

Kloë zestien jaar oud,
Sprak: ik zal de min ontvlugten:
   Want als men het wel beschouwt,
Doen de minnaars niets dan zuchten.
   ít Is of elk zijní tijd besteed
   In ít gevoelen van zijn leed.

   Waar ik slechts mijnen oogen wendí ---
Nergens vind ik twee gelieven
   Die niet zuchten. Wat ellendí
Mag hun teedre boezems grieven?
   Waarom staag de vreugde ontvlugt
   Door hun eindeloos gezucht? ---

   Neen, nooit zal de liefde mij
In haar nare kluisters binden:
   In die teedre slavernij
Kan ik zoo veel heils niet vinden.
   Heeft de min er anders geen? ---
   Liever blijf ik dan alleen.

   Laats vroeg Lykas om een zoen . . . .
(ík Moet nog laghen om dat vragen.)
   ík Riep: Och Lykas, neen! --- En toen
Zuchtte hij, en sloeg aan ít klagen.
   Ű Wat is het minnen dwaas!
   Al zijn antwoord was --- helaas!

   Gistren zag ik Lykas weÍr.
ík dacht: ít is best zijn oog te ontvlugten;
   Wijl ik ligt zijn smart vermeÍr:
Want hij weende en scheen te zuchten.
   ík Vlood zeer schielijk van die plaats:
   Alles riep mij daar --- helaas!

   Zoo zong Kloë; --- maar de Min
Hoorde het vermetel zingen
   Van die jonge herderin. ---
Ąí Zal die stoute schoone dwingen!Ē
   Sprak hij. --- KloŽ maak vrij staat,
   Dat hij ít bij geen zeggen laat.

   Eensklaps vloog hij naar beneÍn.
KloŽ dacht:ĄZou hij mij dwingen! ---
   ík Blijf gerust met hem alleen.Ē
Lagchend ging zij voort met zingen:
   Ąít Is of elk zijní tijd besteedt,
   Ą ít gevoelen van zijn leed.Ē

   Hij nam ít meisje bij de hand,
Wees haar lagchend twee gelieven.
   Houdt u wat aan dezen kant
Kloë! (sprak hij) ít mogt hen grieven.
    Veilig moogt gij hen bespiÍn,
   Zoo gij maar niet wordt gezien.Ē

   Och! hoe gretig hoorde zij
Toen het zuchtend teeder hijgen,
   Dat, in dees liefkozerij,
KloŽ toeriep, onder ít zwijgen:
   Zie hoe men den tijd besteed,
   In de liefde zonder leed.Ē

   Toen Cupido haar verliet,
Gloeide hare lieve wangen:
   En de gulle vreugd verliet
Kloëís hart voor ít zoet verlangen.
   Sedert heeft zij het gezucht
   Van haarí Lykas nooit ontvlugt.
E-Mail: 0vwijk02@lelystad.flnet.nl

Laatste wijziging: 07-sep-96


Coster-pagina