IDEE 13 IDEE 15Idee 14.   Onjuistheid van uitdrukking baart stryd. Wie dus stryd wil ontgaan, moet zich toeleggen op juistheid?

   Volstrekt niet. Hy zou daardoor zich vrienden maken van wie te goeder trouw zyn, maar tot vyand ieder die belang heeft by onjuistheid, d.i. de meerderheid.