IDEE 33 IDEE 35Idee 34.   Myn IDEEËN zyn de Times van myn ziel.


 

NOOT:

   Men beweert namelyk dat de "Times" geen eigenlyk gezegde vooruitbepaalde richting volgt, doch de stemming weergeeft van de meerderheid der Engelse natie. In hoeverre dit waar is, of zelfs mogelyk, weet ik niet.
   De bedoeling van m'n IDEE is, te verzekeren dat ik schryf naar de indruk van 't ogenblik, zonder my te bekommeren, noch om verband, noch om homogeniteit, noch om eindelyke konklusie. Vandaar ook dat ik zo dikwyls van onderwerp verander.

   Er ligt alzo in dit gebrek aan methode, een soort van... methode. En deze is  -- onder zekere gegevens --  de slechtste niet. Wie steeds naar z'n beste weten zegt wat hem voorkomt waar te zyn, kan nooit met zichzelf in tegenspraak komen. De hieruit voortspruitende harmonie tussen gedachten die op onderscheiden tydstippen en in geheel verschillende omstandigheden geuit werden, getuigt misschien voor waarheid, doch ongetwyfeld voor oprechtheid. En juist uit deze overeenstemming ontstaat ten slotte één geheel, dat klemmender betoogt dan verhandelingen waarin een onaangenaam parti-pris al te gemaniëreerd tussen kop en staart is gezet. Verlos ons van de ... pleittoon, Heer!

   Toch moet ik velen  -- niet zonder verwyzing naar 50 en 51 --  waarschuwen tegen 't volgen myner niet-methode.

(1872)