IDEE 42 IDEE 44Idee 43.   Als ik schryf 'produKt', 'aKKlimatisatie' enz., bedoel ik daarmee niet dat die woordeN zoudeN moeteN wordeN geschreveN met'n K, die slechts 'n C is met 'n stokje.
   Eigenlyk zou ik moeten stemmen voor C, omdat die gemakkelyker te schryven is, en kleiner. Maar als ik eenmaal een K gezet heb, laat ik die staan. Dat is tuchteloosheid. 
 

NOOT

   Tuchteloosheid werd my in de Wetenschappelyke Bladen door de heer Buys verweten, in z'n beoordeling van de Havelaar. Voor zover dit het boek aangaat, heb ik er vrede mee. Het gelykt op geen enkel model, zo min als deze IDEEËN. Wat de persoon van Havelaar betreft, hy sprong juist voor 't handhaven der tucht in de bres, 'tgeen hem werd kwalyk genomen, door de zeer tuchteloze Van Twist, die Havelaars instruktiën niet scheen te kennen, en z'n eigen plichten met voeten trad.

   Dat ik overigens als schryver my niet stoor aan akademische voorschriften, is de zuivere waarheid. Ik hoop te bewerken dat die voorschriften zich eenmaal aan my zullen storen. Mocht dit het geval worden, dan waarschuw ik ernstig tegen navolging. Men mene toch in godsnaam niet dat er oorspronkelykheid ligt in 't naäpen van... oorspronkelijkheid. 51 is immers duidelijk?

(1872)