IDEE 84 IDEE 86

Idee 85.   Een ridder streed tegen overmacht. Hy hield dapper vol, ontving wond op wond, maar verslikte smart en loochende  zwakte. Hy hield stand alsof-i niet gewond was, en geen pyn voelde. Meer kan men niet verlangen van 'n ridder.
   De vyand bedacht een middel. Hoe men 't uitvoerde, weet ik niet, maar 't kwam hierop neer dat er honig kleefde op de rusting van de krygsman die alleen stond tegen velen.
   De vliegen kwamen de vyand te hulp. En deze verheugde zich met onedele vreugd, zeggende: 'Wat ons staal niet vermag, dat zullen de vliegen doen. Hy zál vallen, en thuis zullen we van de vliegen niet spreken, en zeggen dat hy viel door onze kracht.'
   Inderdaad, de ridder zou bezweken zyn, als hy niet aan z'n dame had beloofd niet te bezwyken. 
 

VOETNOOT

weet ik niet
Toch wel. 
Zy beschuldigden de arme ridder van mooischryvery. Deze aanklacht, in verband met middeltjes van de soort die ik aanroerde in de Noten op 62 en 84, waren de wapens waarmee men hem bestreed. 

(1872)