IDEE 105 IDEE 107

Idee 106.


   Al wat ik weet zonder 't van iemand te leren, ruil ik gaarne voor alles wat ik had kunnen leren van anderen, en niet geleerd heb.
   Dat meen ik niet. Maar 'k moest het menen. 
 

NOOT

   Van dit laatste ben ik niet volkomen zeker. Het is niet gemakkelyk rekenschap te geven van de oorsprong onzer denkbeelden. Wy vergissen ons gedurig by 't schiften van indrukken die wy aan anderen te danken hebben, en dezulken die óns eigendom zijn, schoon 't de vraag is of hier stipt gezegd eigendom bestaan kán. In de tekst wordt echter noch van denkbeelden noch van indrukken gesproken. Ik schyn daar wetenschap of kennis, bedoeld te hebben. De waarheid is, dat ik zeer weinig  -- byv. door schoolgaan --  van anderen geleerd heb. En dit zal wel by de meesten 't geval zyn. Zie daarover o.a. 870.

(1872)