IDEE 110 IDEE 112

Idee 111.


   Om zeden en wetten te begrypen, is 't nuttig zo nauwkeurig mogelyk zich voor te stellen welke omstandigheden die wetten nodig, en die zeden algemeen maakten. 't Is 'n aardige studie, maar meestal leert zy ons dat eigenbelang de dryfveer was van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden. Zo handhaven de Paryse modistes de krinoline.

   Ik ben daarom niet boos op die modistes, maar ik zou boos worden, wanneer die wetgevers en die zedemeesters voorgaven dat ze hun wetten en zeden en uitspansels verdedigen tot heil van 't menselyk geslacht. Dát is niet waar. 
 

VOETNOOT

van wie die wetten en zeden invoerden of handhaafden
Zie byv. over eerlykheid en kuisheid de Japanse Gesprekken.

(1879)