IDEE 124 IDEE 126

Idee 125.


   Zeg óf: ik weet niet, óf als ge 't weet, toon dat door duidelykheid, en vooral, bouw geen torens op de punt van een naald, zoals de schermers met cogito ergo sum, of zulke kinderachtigheden. En nogeens, wees duidelyk, gy bonzen, rabbi's, dominees, derwisjen en doctoren! Als ge dát waart, zou 'k vrede hebben met de fondamenten van uw torens. Maar dat zyt ge meestal niet.

   « Wy achten geen wysbegeerte vruchtbaar die zich niet in de dagelykse spreektaal te uiten weet.»  Dat zegt Dr. Van Vloten in de Dageraad. (December 1861). Doctor van Vloten? Ja, Doctor. Maar ge ziet dat hy hier meer is dan Doctor. 
 

VERKLARINGEN

Dr. Van Vloten
Johannes van Vloten, Nederlands letterkundige (1818 - 1883) (terug) 
cogito ergo sum
Latijn Ik denk, dus ik besta

Uitspraak van René Descartes, Frans wijsgeer (1596 - 1650)

(terug)