IDEE 127 IDEE 129

Idee 128.


   'Zyt gyzelf van 't gevoelen der Dageraadsmannen?'
   'Een zotte vraag. Die mannen, als zódanig saamgenomen, hebben geen gevoelen.'
   'Vervloekte stelselloosheid.'
   "Ja, 't is erg. Verbeeld u dat die redaktie geen programma heeft, geen systeem, geen dogma. Ik heb in één aflevering stukken gelezen die lynrecht tegen elkaar inliepen. Als pater Chloroformicus een goed stuk schreef over de onbevlekte ontvangenis, of dominee Anaesteticus een goede preek over de transsubstantiatie... waarachtig, ze zouden 't opnemen in hun tydschrift! '
   'Hebben pater Chloroformicus en dominee Anaesteticus dat al eens gedaan?'
   'Nog niet. Doe gy 't eens. Ge zult zien dat ze uw stuk  -- maar, 't moet goed wezen --  met de meest stelselloze systeemverkrachting plaatsen naast 'n ander stuk  -- dat óók goed is --  en waarin die heerlyke dogmen worden bestreden.'

   'Vervloekte leerstellingloosheid.'
   'Ja. Dat komt er van als men iets doet zonder behoorlyk program. Er is geen enkele krant die niet beter geredigeerd wordt dan dat tydschrift. Probeer eens een stuk te schryven tegen Vrye Arbeid  -- maar 't moet goed wezen --  en zie of 't Handelsblad dat opneemt? Voorzeker neen. Zo'n blad heeft 'n principe, 'n leidend beginsel, 'n systeem, ziet ge, en daarom is 't zo mooi. Maar die Dageraad is... hoe zal ik 't zeggen?... die Dageraad is tuchteloos.'
   'Dat kan geen stand houden.'

   'Wel neen, dat kan geen stand houden. Die heren zouden een goed stuk opnemen... al kwam 't van de paus, met wie ze overigens niet byzonder wel zyn.'
   'Vervloekte beginselloosheid. Ze hebben dus eigenlyk geen gevoelen? '
   'Neen, dat zei ik u reeds. Daarom noemde ik 't een zotte vraag: of ik van hun gevoelen was? '
   'Dat zie ik nu in. Vervloekte gevoelenloosheid. Ik ga 'n stuk schryven over de menswording en de hemelvaart. Ze zullen 't opnemen, hebt gy gezegd?'
   'Als gy over menswording en hemelvaart iets goeds kunt schryven, ja.'
   'Dat zal ik doen.'

   'Ik hoop dat het u gelukt. Ik zou er geen kans toe zien.'