IDEE 170 IDEE 172

Idee 171


   Wanneer ge een voorwerp neerlegt en dat later weder opneemt, hebt ge twee handelingen verricht. Gedurende de tyd die er tussen beide handelingen verliep, lag het voorwerp. Leggen en wegnemen  -- samenvoegen en ontbinden --  waren handelingen. Maar 't liggen was geen handeling, noch van u noch van 't voorwerp dat lag.
   Onderhouden in de Natuur is evenmin 'n aktie als liggen 'n bedryvend werkwoord. 
 
 

NOOT

   Deze slotsom is juist, maar 't betoog deugt niet. Wat we by-wyze van spreken stilliggen noemen, bestaat niet, en 't liggen van 'n voorwerp kan hier dus niet dienen als voorbeeld. Onderhouden is hierom geen afzonderlyke handeling van de Natuur, wyl die funktie in 't voortdurend scheiden en samenstellen begrepen is. Het onderhouden van 't geheel geschiedt door aanhoudend vernietigen  -- d.i. op andere wyze samenstellen --  van de delen.

(1872)