IDEE 179 IDEE 181

Idee 180


   Wat hebt ge gemaakt van de wereld, gy moordenaar Konstantyn? Dat ge zoveel leden uwer familie ombracht, vergeef ik u. 't Zullen er personen naar geweest zyn, en uw familie wat te uitgebreid, dit erken ik. 't Heeft bovendien weinig invloed gehad op de toestand van 't menselyk geslacht. Wat deed het er toe of gy 'n broer, neef, bloedverwant méér om 't leven bracht? Zie, die familiezaken gaan me niet aan.
   Maar dit vergeef ik u niet, dat ge om Keizer te worden aanleiding gaaft tot het smeden der ketens waarin 't menselyk geslacht nu sedert eeuwen gevangen ligt. Of wist ge dat niet? Dacht ge er niet aan dat uw fabeltje van 't in hoc signo langer zou duren dan uw behoefte aan die fabel? Kondt ge 't niet voorzien dat die moord aan de menselyke geest eenmaal zwaarder wegen zou in de schaal uwer verantwoording dan al die nietige huishoudelyke privaatmoordjes?

   Wat hebt gy gemaakt van de wereld, o Konstantyn?
   Daar liggen ná u de vervelende kerkvaderlyke eeuwen, die niet eens vatbaar zyn voor beschryving.
   Daarop volgt de domme woeste middeltyd met god- en maagd-dienende ridders... die niet lezen of schryven konden. Met aflatende monniken, heerszuchtige en heersende priesters. Met geschoren kudden volks. Met scherende graafjes en prinsjes. Met twist, voor liefde. Met stryd, voor arbeid. Met kerken, voor hospitalen. Met gezag, voor overtuiging. Met slaverny, voor vryheid. Met dwepery, in plaats van wat kennis der Natuur. Met slaap, voor leven... en voor gezondheid, lazarus en pest!

   Wat hebt gy gemaakt van de wereld, o moordenaar Konstantyn?
   Dat ge u broeders hebt doodgemaakt, vergeef ik u. Maar ik vergeef u niet dat ge de geest hebt vermoord van zoveel myner broeders.
 
 
 

VERKLARINGEN

in hoc signo
Latijn
Voluit : in hoc signo vinces
Vertaald : in dit teken zult u overwinnen. 

   Constantijn de Grote werd in 312 de eerste keizer van het westelyk Romeinse rijk na zijn rivaal Maxentius te hebben verslagen. Volgens de legende verscheen tijdens de campagne tegen Maxentius een kruis aan de hemel, met bovenstaande tekst als op opschrift. Constantijn zette daarop een kruis in zijn banier en won de veldslag. Naar aanleiding hiervan ging hij over tot het Christendom, hoewel hij pas kort voor zijn dood in 337 gedoopt werd. 

   Zijn hele leven heeft Constantijn zijn succes toegeschreven aan zijn bekering tot het Christendom. Hij heeft zich aktief bemoeit met de christelijke theologie (o.a. op het Eerste concilie van Nicaea, 325). Het bewind van Constantijn wordt gezien als een keerpunt in de geschiedenis, waarbij de Christelijke, bijbelse cultuur de klassieke cultuur in Rome verving en de westerse cultuur in op het spoor van de Middeleeuwen werd gezet.

(terug)