IDEE 187 IDEE 189

Idee 188


   De voorschriften die de bybel geeft omtrent de behandeling van de vrouw, aangaande de plaats die zy inneemt in de maatschappy, zyn zódanig dat ik ze fatsoenshalve niet mag naschryven in m'n IDEEËN. De vrouw wordt gegeven, verkocht, verruild, uitgeleend als 'n rund. Ja, ze staat beneden 't rundvee. Men snydt haar familiaar in stukken, en gebruikt de brokken van haar lichaam als konvokatiebriefjes of billets de faire part (Richteren XIX). En dit hebben we gezien, Jezus stelt haar nóg lager, hy ignoreert de vrouw. Hy wist middel te vinden het huwelyk te bespreken zonder haar te noemen zelfs. Het huwelyk, iets waarby toch 'n vrouw te-pas komen zou, dunkt me, al sloot men haar overal uit.
   Maar ik stap af van de voorschriften, van de wet, om te spreken over de zeden en 't gebruik. Ik zeg nu niet meer: Christenen, wat hebt ge van de vrouw gemaakt? Ik vraag u, Nederlanders, wat gy daarvan gemaakt hebt?