IDEE 201 IDEE 203

Idee 202


   Juist: Minotaurus! 't Is 'n veelslachtig wezen met 'n muil als een statenbybel, en 'n reusachtige breikous tot achterlyf dat uitloopt in 'n borduurnaald. En de naam van 't monster is: hysterie!
   Het eet meisjes, meisjes, altyd meisjes...
   En als er 'n Theseus komt die 't lelyk dier op de kop slaat, noemt ge die Theseus 'n slechte kerel.
   Ouders die uw kinderen liefhebt, moogt gy de bondgenoten zyn van 't beest? Moogt ge hem z'n buit gereedmaken, toezenden, in de kaken werpen?
   Of is 't plicht uw dochters te beschermen tegen z'n vraatzucht?
   Met uw laffe zedelykheids-komedie wil ik niets te maken hebben. Ik zeg u dat ik stryden zal tegen de minotaurus, met of zonder uw hulp. Dat gebiedt me myn zedelykheid!
   En ik zal overwinnen, dat verzeker ik u! Reken er op dat zeer veel Ariadnes my de leidraad gaven en geven zullen om behoorlyk wegtevinden in de doolhof !
   Ik zál overwinnen. Want ik zal 't dubbeldier te voorschyn halen uit z'n kronkelgangen, en 't vóórslepen op myn terrein: het Licht !
   Ik zal het dwingen z'n leugenkop aftewenden waar ik 't myn schild voorhoud: de Waarheid !
   Ik zal 't laten verdoemen en veroordelen tot ondergang door 'n beroep op myn kamprechter: het Menselyke in de mens!
   Ik zal 't afmaken met 'n paar slagen van myn zwaard: het Woord !
   Ouders, die verlekkerd zyt op de zielemoord uwer dochters, verbiedt haar myn woorden te horen...
   Ouders, die u verlaagt tot slachters en keukenjongens voor de tafel van 'n gedrocht, zegt vry aan uw slachtvee dat ik de draak ben die 't wil verslinden, waarschuwt vry uw kinderen tegen myn invloed...
   Ik tart u my die invloed te ontnemen.
   Ik tart u te bewerken dat uw kroost my schuwe.
   Ik tart u te beletten dat over tien jaren, en vroeger reeds, MYN IDEEËN 't gebouwtje ómverwerpen, dat ge met bebloede hand hebt saamgeknoeid uit de materialen van uw domme godslasterlyke wrede zedelykheids-begrippen. 
 

NOOT

   De verandering der begrippen over dit onderwerp, sedert ik in 1862 deze woorden schreef, is zeer groot. Ook de voorspelling in de aanhef van 203, is letterlyk uitgekomen, en  -- als gewoonlyk! --  men heeft my de fout aangewreven die ik bestryd. Ik zou party getrokken hebben voor Hysterie. Zo ook was Havelaar, die de wet wilde gehandhaafd zien, 'n onruststoker. Straks zal men vertellen dat ik 'n burgerkroon vraag voor Duymaer van Twist.
   Hoe dit zy, er komt verandering in onze begrippen over "Deugd" en men begint intezien dat het geslachtsleven daarin 'n verkeerde rol heeft gespeeld. Ik stel me voor, dit onderwerp zodra mogelyk uitvoeriger te behandelen, vooral naar aanleiding van 'n werk dat onlangs in Engeland is uitgekomen, en zeer te-recht grote opgang maakt. De titel is Elements of social Science, or physical, sexual and natural Religion.
   Behoudens zeer veel aanmerkingen die ik op dat werk te maken heb  -- ik verzet me namelyk ten-sterkste tegen de zogenaamd-praktische slotsommen van de my zeer antipathieke schryver --  noem ik zyn Elements een der nuttigste boeken ooit verschenen. Daarin worden wanbegrippen aangetast, die sedert 'n eeuw of wat allernoodlottigst werken. Het wordt waarlyk tyd onze bégueule maatschappy te genezen van haar dom en wreed miskennen der Natuur. Onze fatsoenszeden zyn schandelyk.

   De Duitse vertaling  -- naar de negende Engelse druk --  kost slechts anderhalve gulden, en is getiteld: Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft, oder Physische, geschlechtliche und natürliche Religion. Berlin, bei Etwin Staude. Lezer, schaf u dat boek aan! Maar, nogeens, men mene niet dat ik des schryvers konkluziën aanbeveel. Integendeel. Liever géén raad dan zo'n raad!

(1872)
 

   Bedoeld werk is sedert lang in 't Hollands vertaald, en werd druk besproken.

(Toevoeging van 1879)